Kdo je kriv, da je razneslo tempirano kemično bombo Kemis d.o.o na Vrhniki?
Ekipa OPS
Čistejše okolje

Nedelja, 28. Maj 2017 ob 16:26

Odpri galerijo

KRONOLOGIJA DOGODKOV OKOLI TEMPIRANE KEMIČNE BOMBE KEMIS d.o.o., postavitev kazenske in politične odgovornosti uradnikov in funkcionarjev pred in po požaru na Vrhniki ter vprašanja, na katera bodo odgovorni morali odgovoriti.

Tako se je začelo.

Kemis d.o.o., ki se ukvarja z zbiranjem, predelavo in uničevanjem nevarnih odpadkov, so hoteli umestiti že leta 2005 v Trbovlje, a se ni izšlo zaradi terena, ki je bil izbran, kjer je bil nekdaj rudnik. Pa še civilna iniciativa, ki je delovala tam, je nasprotovala, ker so imeli veliko dela že z Lafargom. 

V drugi polovici leta 2006 se je začelo umeščanje Kemis-a na Vrhniko. Tudi tukaj so naleteli na težave krajanov predvsem Sinje Gorice, ki so zbirali podpise, da se tako nevarno dejavnost ne umesti na Vrhniko. Šlo je tako daleč, da je Kemis d.o.o.  leta 2008 organiziral izlet v Avstrijo, da bi pokazali tistim najbolj glasnim, kakšno podjetje bodo zgradili na Vrhniki, da so jih pomirili. 

16. junija 2009 se je zgodilo slavnostno odprtje Kemisovega obrata na Vrhniki.

Z leve proti desni: Direktor Kemis d.o.o. g. Emil Nanut, takratni župan Vrhnike g. Marjan Rihar, takratni minister za okolje g. Karl Erjavec in predsednik uprave Gorenja, ki je lastnik Kemis-a g. Franjo Bobinac.


Tisti, ki je umestil tako nevarno dejavnost na območje Nature 2000, v krajinski park, ob potok Tojnica in v urbano okolje, saj je 100 m zračne linije naselje Sinja Gorica, sam Kemis pa je tako rekoč umeščen v mesto Vrhnika, do centra mesta je 1 km zračne linije, je naredil hudo napako, ki mora biti sankcionirana. Ni stvar meščanov in vaščanov, da preprečimo umeščanje takega nevarnega podjetja v naš kraj, ampak so dolžni, da se to ne zgodi, poskrbeti za to odgovorni, od davkoplačevalcev plačani birokrati in funkcionarji.


KAZENSKA ODGOVORNOST PODPISNIKA OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA in sicer po 258. členu KZ-1 nevestno delo v službi ter po 244. členu KZ-1 (Zloraba položaja in pravic) ter tudi povzročitev splošne nevarnosti po 317. členu KZ-1. Ime in priimek osebe, ki je podpisala okoljevarstveno soglasje bomo objavili, ko bomo lahko pogledali gradbeno dovoljenje na Ministrstvu za okolje in prostor, ki ga je izdalo. Naslovili smo prošnjo že v ponedeljek 22. maja 2017, a odgovora še ni. Vsekakor pa gre za politično odgovornost takratnega ministra za okolje in prostor gospoda Karla Erjavca in takratnega župana Vrhnike gospoda Marjana Riharja. 

Kemis d.o.o. je uporabno dovoljenje pridobil šele 13. aprila 2011.

Poraja se vprašanje, kako je lahko posloval brez uporabnega dovoljenja, če mora vsak bife, avtomehanična delavnica pridobiti najprej uporabno dovoljenje in šele potem lahko začne poslovati. Zakaj so pristojne inšpekcije dovolile poslovanje Kemis-a brez uporabnega dovoljenja in to v panogi, ki je izredno nevarna za okolje in človeška življenja? Kaj bi se zgodilo, če bi že takrat prišlo do katastrofe?

KAZENSKA ODGOVORNOST INŠPEKTORJEV oz. VODIJ INŠPEKCIJSKIH SLUŽB, KI SO TOLERIRALI DELOVANJE TAKO NEVARNEGA PRAVNEGA SUBJEKTA BREZ UPORABNEGA DOVOLJENJA in sicer po 258. členu kz-1 (Nevestno delo v službi) ter po 244. členu KZ-1 (Zloraba položaja in pravic), ker je neukrepanje pomenilo pomoč Kemis d.o.o. pri pridobivanju protipravne koristi. Imena in priimki inšpektorjev, ki so opravljali inšpekcijske nadzore Kemis d.o.o., bodo objavljeni, ko bomo pridobili zapisnike o inšpekcijskih nadzorih, za katere smo zaprosili že 22. maja 2017, a jih še nismo pridobili. Najbrž se odgovorni sklicujejo na instrukcijske roke, v katerih so dolžni podati informacije javnega značaja, ki so za enostavne zadeve 15 dni, za zahtevne pa 30 dni. Je pa to pokazatelj, glede na aktualnost in urgentnost zadeve, kako se obnašajo, ker gre za povsem enostavne postopke. Nekaj računalniških klikov in so dokumenti na našem elektronskem naslovu. 

Kemis d.o.o. pridobi Okoljevarstveno dovoljenje šele 7. junija 2013,

v katerem so navedeni pogoji in navodila, v skladu s katerimi lahko posluje. Glede na ostre zahteve, pod katerimi bi Kemis moral poslovati, bi, če bi to res počel, kakor je bilo v okoljevarstvenem dovoljenju zapisano, ne moglo priti do katastrofe. Čakamo na zapisnike inšpekcijskih pregledov, za katere smo zaprosili 22. maja 2017 in nam jih še niso poslali ali pa nas poklicali, da si njihove vsebine pogledamo. 

Iz zapisnikov inšpekcijskih služb bo vidno, ali so bili inšpekcijski nadzori izvajani po letnih načrtih inšpektoratov za izvajanje rednih nadzorov in ali so jih izvajali izredno ter kaj so inšpicirali in kaj so ugotovili ter katere ukrepe so naložili Kemis d.o.o., če so jih. Po pripovedi glavne inšpektorice  za okolje na zboru občanov na Vrhniki 26. maja 2017 je bilo slišati, da so v času poslovanja Kemis d.o.o. opravili 5 inšpekcijskih nadzorov in so ugotovili tudi določene nepravilnosti. Zapisnike kot rečeno se čakamo. 

Pomembno pa je naslednje. Če je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo okoljevarstveno dovoljenje in v njem navedlo določene pogoje in navodila, pod katerimi je lahko Kemis d.o.o. posloval, je bilo dolžno zagotoviti tudi nadzor, da bi ugotavljali, ali odgovorni v Kemis d.o.o. tudi dejansko delujejo v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja. Če nadzora ni bilo po vseh vidikih pogojev in zahtev, je jasno, kdo je objektivno odgovoren, da je do katastrofe prišlo. Nedvomno pa bo treba ugotoviti, ali je sama naprava (osnovni objekt) za shranjevanje in predelavo nevarnih odpadkov bila narejena za količine, ki so bile odobrene z okoljevarstvenim dovoljenjem podjetju Kemis d.o.o. in ali se je odgovorni v Kemis d.o.o. držal omejitev, kar se tiče količin in vrst nevarnih odpadkov glede na količine, omejene v okoljevarstvenem dovoljenju in glede na dejanske predvidene možne kapacitete za napravo.

Gre namreč tudi za lovilne bazene, ki so bili zgrajeni za primer izlitja nevarnih snovi ali požarnih vod, če pride do eksplozije ali požara, ki se morajo v vsakem primeru izliti v bazene in ne čez. Dejstvo je, da so požarne vode in nevarne snovi iztekle iz bazenov v okolico, v potok Tojnico in drugam. Poraja se vprašanje, ali je bil že projekt, kar se tiče lovilnih bazenov, načrtovan premajhen, možno je, da se je v boksih hranilo preveč nevarnih snovi, da so se s požarno vodo izlili v okolje, ali pa so bile pri gašenju porabljene prevelike količine vode in premalo gasilne pene, da se je požarna voda skupaj z nevarnimi snovmi izlila preko lovilnih bazenov v naravo? So bili lovilni bazeni tudi v podaljšani nadsrešnici, ki je bila zgrajena na črno že leta 2010 in legalizirana šele letos 21. aprila? Če bi objekt - nprava ostala v gabaritih osnovnega projekta z potrebnim odmikom od potoka, se požarne vode in z njimi nevarne strupene snovi ne bi zlile v potok Tojnica. 

Če bi bilo načrtovanje pravilno, spoštovane omejitve, kar se tiče količin nevarnih snovi, do katastrofe ne bi moglo priti. Vprašanje za vse odgovorne je tudi, ali so v Kemisu imeli nameščene avtomatske naprave za gašenje. Dvakrat smo v medijih zasledili, da je bilo to pomembno vprašanje postavljeno direktorju Kemisa gospodu Nanutu, ki na to vprašanje ni odgovoril.

Fotografija: Fibernet d.o.o.


V okoljevarstvenem dovoljenju je bil pogoj za delovanje Kemis d.o.o. tudi stroga požarna varnost. Kaj so delali požarni inšpektorji, bo znano, ko dobimo zapisnike. Dejstvo je, da se avtomatsko gašenje ni zgodilo. In ponavljamo, Kemis d.o.o. ni deloval skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem, kar bi morali nadzorovati inšpektorji in mu, če niso bili izpolnjeni vsi pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja za poslovanje, naložiti, da pomanjkljivosti odpravi ali pa mu nevarno dejavnost odvzeti. Glede na katastrofo, ki se je zgodila, so KAZENSKO ODGOVORNI VODJE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB IN INŠPEKTORJI, KI SO IZVAJALI INŠPEKCIJSKE NADZORE, KER NEPRAVILNOSTI NISO VIDELI. Gre za kazensko odgovornost po 258. členu kz-1 (Nevestno delo v službi), po 244. členu KZ-1 (Zloraba položaja in pravic) in po 317. členu KZ (Povzročitev splošne nevarnosti.)

Kemis d.o.o. v dokumentu Ministrstva za okolje in prostor, ki je kemični tempirani bombi Kemis izdalo okoljevarstveno dovoljenje z zelo ostrimi zahtevami in pogoji, kar se tiče varnosti, z naslovom OCENA TVEGANJA ZA NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI, ni uvrstilo na seznam nevarnih podjetij, niti manj nevarnih.

Tukaj je nedvomno podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja po 258. členu KZ (Nevestno delo v službi), saj posledično ni bil izdelan načrt Civilne zaščite v primeru požara, eksplozije ali izlitja ter poplav v Kemis d.o.o. Zaradi tega pa niso bili ob nesreči izvedeni potrebni preventivni ukrepi za zaščito ljudi in naravnega okolja, ki bi se izvedli, če bi bili v občinskem in državnem načrtu predvideni. Ni bilo niti osnovnaga alarmiranja s sirenami za splošno nevarnost. Vzročna zveza med tem kaznivim dejanjem in posledično povzročeno splošno nevarnostjo, ki jo obravnava 317. člen (Povzročitev splošne nevarnosti) bodo morali ugotavljati za to pristojni. 

Glede na to, da je župan Vrhnike strokovnjak s področja ravnanja z odpadki, saj je okoli tri desetletja vodil komunalno podjetje na Vrhniki, in iz odgovornosti do občanov Vrhnike, kar se tiče varovanja zdravja, je imel nalogo zahtevati od pristojnih v državi, da se Kemis d.o.o. obravnava kot vse druge nevarne pravne dubjekte, ki se ukvarjajo z zbiranjem, predelavo in uničevanjem nevarnih odpadkov. Ker tega ni storil, posledično pa Občina Vrhnika oz. CZ ni imela izdelanega varnostnega načrta v primeru nesreče v Kemis d.o.o., mora župan Občine Vrhnika sprejeti objektivno odgovornost in NEPREKLICNO TAKOJ ODSTOPITI.

POTREBNIH PREVETIVNIH UKREPOV V ČASU POŽARA IN PO NJEM NI BILO.

Kako bi lahko bili, če Kemis ni bil uvrščen med nevarne, kar se tiče rokovanja z nevarnimi snovmi? Posledično niso izdelali načrta v primeru požara, eksplozije ali povodnji v tem podjetju, ki je bil v resnici prava kemična tempirana bomba. Če bi bilo drugače, bi pristojna Civilna zaščita vzela v roke načrt in bi najprej sprožila:

•    Sirene za splošno nevarnost. To so tiste sirene, ki jih vsako prvo soboto v mesecu preiskusijo, ali delujejo;

•    vsi gasilci, ki bi bili za najhujši scenarij določeni in usposobljeni, bi prihiteli na gašenje s kompletno opremo, ki je namenjena za gašenje kemičnih tovarn. Tudi z maskami z notranjim kroženjem za zaščito dihal. Tukaj se je zgodilo, da je večina gasila brez zaščitnih mask za dihala;

•    vodja gasilcev bi moral v roke takoj dobiti tloris Kemisa, kjer bi videl, kaj gori, kakšne količine itd, da bi se lahko odločal, kako pristopiti in s čim gasiti. Seveda bi pred tem morali vsi poveljniki enot vaditi in uriti primer take izredne katastrofe;

•    aktiviral bi se takoj premični laboratorj ali več njih, da bi ugotavljali misije, in na podlagi tega določali stopnjo ogroženosti in posledično morda evakuacijo ljudi. V takih primerih se v normalnih državah zavzema najhujši scenarij, posledično tudi najostrejši preventivni ukrepi, ki se jih potem lahko omili, ko so znani rezultati meritev;

•    obveščanje bi moralo steči brezhibno po vseh vnaprej določenih kanalih in medijih;

•    na podlagi verodostojnih meritev bi morali zapreti vrtce in šole, trgovine in tudi katere druge ustanove in obvestiti ljudi, kako ravnati, če bi ne bilo evakuacije;

•    vzorci vrtnin, trave, vode in zemlje bi morali biti opravljeni na vsaj 10 km od žarišča požara in selektivno širše;

•    moralo bi se natančno vedeti, kdo kaj dela, kdo je za kaj pristojen, v načrtu bi moral biti predviden operativni štab na nivoju države, ki bi koordiniral in sporočal, kaj se dogaja;

•    že prej pa bi morali za primer take katastrofe usposabljati prebivalce, da bi se glede na sporočila znali obnašati;

•    Morali bi voditi operativni dnevnik, da bi se lahko kasneje opravila podrobna analiza tudi o doseženih časih. 
Itd.itd

Ko se je zgodil požar v kemični tovarni, pa ni bilo niti siren, ki naznanijo splošno nevarnost, drugi dan so v gosti smrdljivi megli otroci po pločnikih hodili v vrtce in šole. Že naslednji dan so se igrali na igriščih, po štirih dneh pa je prišel ukaz, naj operejo igrala in naj se na igriščih ne igrajo. So to preventivni ukprepi od nikakršnih, ko so se pristojni zbodili pa so ukprepe zaostrili, seveda prepozno. Otroci so se že najedli, morda tudi strupenih snovi, ki so se usedle v peskovnike, travo in na igrala.   

Ali naj kmetje kosijo travo, ali naj se živali pasejo na zelenicah, ali naj ljudje jedo povrtnine,  ni bilo jasno, za slednje je  bilo najprej sporočeno, naj ljudje operejo solato (ali je sicer ne?), kasneje pa, naj ničesar z vrtov ne uživajo. Bravo, je treba še kaj dodati? Namesto, da bi najprej preventivno zaostrili ukrepe in jih postopoma omilili, je bilo ravno obratno. 

Zahtevamo kazensko odgovornost najmanj po znanem členu KZ1, ki govori o nevestnem delu v službi vseh, ki niso opravili svojega dela, pa so zadolženi za varovanje zdravja ljudi in okolja, ter odstope njihovih nadrejenih. Šef Inštituta za varovanje zdravja odstop! Ministrica za zdravje ni rekla še nič in jo noben medij še nič ni vprašal, kako varuje zdravje navcadnih smrtnikov. Tudi kmetijski minister nič, a kmetje ne vedo, kaj in kako je s krmo za živali, kako naj označijo bale krme, ki so jo pokosili in shanili. Kam s pridelki, mlekom, skuto, sirom, jogurti, mesom itd? Kdo bo plačal škodo, če to odnesejo v varno uničenje? 

Kemis d.o.o. je gradil na črno.

To je osnovni tloris objekta KEMIS d.o.o., ki je bil po zahtevah za gradnjo takih objektov umeščen 50 m od vodnega vira, v tem primeru potoka Tojnica. Potem pa je Kemis d.o.o. na črno podaljšal nadstrešnico in tako tudi svojo nevarno dejavnost za 30 m, kar je pomenilo več kršitev. Tudi kršitve prepovedanega približevanja vodnemu viru.  258. člen KZ-1 (Nevestno delo v službi) je izkazano tudi v tem primeru inšpektorjev. Kako in zakaj je Upravna enota legalizirala črno gradnjo brez sankcij, se bo prav tako treba vprašati in tudi na tej točki postaviti kazensko odgovornost vsaj vodje, ko je to delo tudi za Komisijo za preprečevaje korupcije. Izkazana je kazenska odgovornost tistega, ki je pripravil legalizacijo črne gradnje brez sankcij in podpisnika gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Vrhnika. 244. člen KZ-1 (Zloraba položaja in pravic). 

Nedvomno je izkazana objektivna odgovornost župana Občine Vrhnika, gospoda Stojana Jakina, ker ima v svoji sestavi ljudi, ki legalizirajo črne gradnje brez sankcioniranja uzurpatorjev prostora, še posebej v primeru kot je ta, saj je Kemis d.o.o. s črno gradnjo širil nevarno dejavnost za zdravje ljudi in naše naravno okolje. Takojšnji odstop župana je najmanj, kar pričakujemo.

Z rdečo obkrožena na črno zgrajena nadstrešnica je po trditvi UE Vrhnika bila zgrajena že leta 2010. Za gradbeno dovoljenje je investitor Kemis d.o.o. zaprosil 1. marca 2017, dobil ga je v rekordno hitrem času, kar je v Sloveniji prav neverjetno, in sicer že 21. aprila 2017. Postavlja se vprašanje, kako je lahko dobil Kemis d.o.o. 2011 uporabno dovoljenje, 2013 še okoljevarstveno dovoljenje za dejavnost, ki jo je izvajal tudi v na črno zgrajenem delu objekta, v katerem se opravlja za ljudi in preostalo naravo ravnanje z nevarnimi odpadki, ki jo nedvomno opredeljuje okoljevarstveno dovoljenje? 

Iz gradbenega dovoljenja za podaljšanje osnovnega objekta, ki smo si ga ogledali na UE Vrhnika, smo ugotovili, da je investitor Kemis d.o.o. sicer 7 let po tem, ko je že zgradil na črno, oddal vlogo na Ministrstvo za okolje za okoljevarstveno soglasje, a je to vlogo zavrglo, češ, da takega soglasja ne potrebuje. Znova se sprašujemo, kaj so počeli inšpektorji, da niso videli, da je podaljšek objekta glede na osnovni projekt približan z dejavnostjo do potoka Tojnica, kar je nedopustno. 

Nobeden od inšpektorjev pa ni vprašal niti tega, ali ima Kemis d.o.o. gradbena dovoljenja še za tri objekte, ki so označeni na fotografiji, ki so nedvomno postavljeni na črno. Nič se ne sme zgraditi oz. postaviti na katerikoli parceli, če nima gradbenega dovoljenja, razen enostavnih montažnih objektov določenih manjših mer, ki štejejo kot lope ali shrambe za orodje, krmo ali zavetje za živali. 

Vsak inšpektor, bodisi za okolje in prostor, kmetijski inšpektor, požarni inšpektor bi moral, če je opazil objekte, ki so pomenili širjenje dejavnosti izven gradbenega dovoljenja, bi moral obvestiti o spremembah svojega kolega. Seveda, če bi imeli v Sloveniji res inšpektorje, ki ne prežijo samo na navadne smrtnike, privilegiranim pa takole gledajo skozi prste. 

Tudi tukaj gre za kazensko odgovornost, pa ne samo inšpektorjev, ki niso videli ob obiskih ničesar nenavadnega, nekaterih sploh blizu ni bilo. Na primer gradbenega inšpektorja očino v vseh letih ni bilo, kako je inšpekcijski nadzor izvajala okoljska inšpektorica, da ni opazila dejavnosti z nevarnimi odpadki ob potoku v na črno podaljšani nadstrešnici, v dveh na novo postavljenih poslovnih halah in zunaj skladišč, kjer so nastajale divje deponije.

ODGOVORNOST DIREKTORJA KEMISA JE OPISANA V KAZENSKI PRIJAVI, KI SMO JO 24. maja 2017 POSLALI NA MILICO.

Zatajila je tudi milica.

Dokler tako dela, ni policija, ampak je še vedno milica – podaljšana roka oblasti in ne servis državljanov, ki jo plačujemo. Po poročanju medijev je stekla kriminalistična preiskava, direktor Kemis-a pa je mirno hodil v podjetju, lahko je prirejal dokumentacijo, količine, uničeval in vplival na priče, pa tudi na javnost, saj je v vseh medijih razlagal svoje poglede, se izgovarjal in lagal. To je ob taki tragediji in povzročeni splošni nevarnosti povsem nedopustno in nezaslišano. Tudi na tem področju obstaja zakonodaja, pravila in nekakšna strokovna praksa. 

V Kemis bi po taki katastrofi smeli vstopiti samo še preiskovalci in neodvisni strokovnjaki, ki bi zavarovali računalnike, dokumente in vse, kar je treba, da se  preiskava opravi profesionalno in brez vplivov kogarkoli. Ne gre za to, da bi koga obtoževali vnaprej, ampak gre za strokovno in pošteno delo, ki ga morajo opraviti preiskovalci, policija, tožilec in preiskovalni sodnik, ki ga nihče ni niti omenil, da bi bil na mestu, kjer so povzročili splošno nevarnost in uničili del naravnega okolja za veliko let. Potok Tojnica je mrtev. 

Iz zapisanega je popolnoma jasno, da je zatajilo vse, kar bi moralo odigrati ljudem koristna dejanja že od umeščanja nevarne tempirane kemične bombe v prostor, ki je tukaj, kjer je danes, popolnoma neprimeren. Deluje na poplavnem območju, ob potoku, v katerem so bile zaščitene živalske in rastlinske vrste, v krajinskem parku, ki spada v Naturo 2000, neposredno ob naselju Sinja Gorica in tudi preblizu ljudi na Vrhniki. 

Črne gradnje in s tem nenadzorovano širjenje nevarne dejavnosti  se je dogajalo. Inšpektorji od okoljskega, požarnega, gradbenega in še kakšnega. Upravna enota Vrhnika je z bliskovito naglico uredila črno gradnjo za nazaj. Nevarna kemična bomba pa ni bila uvrščena na seznam niti manj nevarnih podjetij, ki ravnajo z nevarnimi odpadki. Kar je posledično botrovalo temu, da ni bilo izdelanih državnih načrtov za primer eksplozije, požara ali povodnji. 

Na koncu pa je zatajila tudi policija, tožilstvo in sodstvo, ker se glavni odgovorni, zakoniti zastopnik Kemis d.o.o. ni znašel v izolaciji, da ne bi mogel uničevati dokumentov, jih prirejati, odstranjevati računalnikov, vplivati na sodelavce kot morebitne priče in na javnost, kar je počel ves čas v vseh možnih medijih. 

GLEDE NA DEJSTVA IN TA SO GROZNA, LAHKO MIRNO POTEGNEMO ČRTO IN DOLOČIMO OBJEKTIVNO ODGOVORNOST DRŽAVNIH FUNKCIONARJEV NA POLOŽAJIH. NAJMANJ, KAR PRIČAKUJEMO, JE, DA TAKOJ ODSTOPI MINISTRICA ZA OKOLJE IRENA MAJCEN, OBRAMBNA MINISTRICA ANDREJA KATIČ, MINISTRICA ZA ZDRAVJE MILOJKA KOLAR CELARC,  NOTRANJA MINISTRICA VESNA GJOERKEŠ ŽNIDAR IN MINISTER ZA PRAVOSODJE GORAN KLEMENČIČ. 

DA JE NEKAJ TAKO POMEMBNEGA, KO GRE ZA VARNOST LJUDI IN NARAVNEGA OKOLJA, TAKO ZELO NEUREJENO IN JE DIREKTNO IGRANJE S ČLOVEŠKIMI ŽIVLJENJI, JE NEZASLIŠANO IN ZAHTEVA ODSTOP PRVEGA MOŽA TAKE NESPOSOBNE VLADNE EKIPE, MIRA CERARJA. TO, KAR SE JE ZGODILO, JE PODLAGA ZA USTAVNO OBTOŽBO, KER NJEGOVI PODREJENI MINISTRI IN OSTALI URADNIKI NISO RAVNALI V SKLADU Z ZAKONI IN USTAVO, POSLEDIČNO JE BIL KRŠENA ENA TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC, PRAVICA DO ČISTEGA NARAVNEGA OKOLJA, KI JE ZAPISANA KOT ENA OD OSREDNJIH TUDI V EVROPSKI KONVENCIJI O ČLOVEKOVIH PRAVICAH. 

Opozorila Vrhničanom in okoličanom ter priporočila za bodoče ravnanje.

1.    V Gibanju OPS smo glede na to, kako delujejo institucije, ki v bistvu delujejo konfuzno, neorganizirano, nepovezano med sabo, nestrokovno, zmedeno, raztrgano, neodločno in tudi arogantno, prepričani, da jim ne gre verjeti, ko nam razlagajo ugotovitve rezultatov meritev trav, povrtnin, zemlje, vode in zraka. 

2.    Največja prevara pa je začrtan krog 1.600 metrov od Kemis-a, v katerem so začrtali mejo oškodovancev. Najbrž veste, zakaj. Da za posledice izven tega kroga ne bo nihče odgovarjal in za odškodninske tožbe ni možnosti. Znova kalkulirajo in hočejo narod žejnega prepeljati čez vodo. Vsi, ki so izven tega kontaminiranega kroga, se bodo obrisali pod nosom, ko ne bo hotel nihče kupiti njihove pridelane hrane. 

Če bo nekdo zbolel, bodo rekli, da pač tisti del Vrhnike ni bil kontaminiran, vsi pa dobro vemo, kako je smrdelo po celi Vrhniki in okolici, kako je dim potoval veliko širše in kakšna megla je bila prvi dan po požaru in zaenkrat samo Bog ve, kaj je bilo v njej, ki se je sesedalo na zelenje in zemljo ter v vode. Čez nekaj dni pa je močan dež vse skupaj spral v podtalnico. Klicali so nas celo iz Kranjske gore, da jim je smrdelo, iz Ajdovščine, sploh pa iz Logatca in okoliških krajev. Res se iz nas norca delajo. Kam so potem v resnici odšli vsi strupi, ki jih je tone zgorelo v požaru???

3.    Predlagali smo že, da bi zbrali nekaj denarja in poklicali na vzorčenje vsega potrebnega nek tuj laboratorij, da bomo imeli drugo mnenje in bomo meritve lahko primerjali, ker morajo razumeti, da je zaradi vsega, kar se je zgodilo, zaupanje povsem podrto. 

4.    Še enkrat bo treba pregledati vse listine, iz katerih bi se dalo ugotoviti, kaj dejansko je bilo v Kemisu, ki je morda tudi zgorelo, da bi neodvisni strokovnjaki lahko pregledali določeno število ljudi, da vidimo, kaj je v naših telesih, ko  bodo vedeli, na kaj morajo biti pri toksikoloških pregledih pozorni. Še posebej gasilci, ki so brez zaščitnih mask sodelovali pri gašenju bi morali na toksikološke preglede v tuj neodvisen laboratorij. 

5.    Čas bi bil, da se predramite in začnete spodbujati drug drugega, da se večina intenzivno vključi v podpisovanje peticije, da se tempirano kemično bombo Kemis zapre. Kdor mu želi dati popravni izpit, je lahko rečemo ali nor ali pa ima od te ekološke bombe sebične materialne koristi in mu je več to kot svoje zdravje in zdravje njegovih otrok ter ga zdravo življenjsko okolje ne zanima. 

6.    Čas bi bil, da se začnete zavedati, da ste vi oblast in so birokrati ter funkcionarji v vaši službi in ni več totalitarizma, da bi morali biti vsi tiho, ko oni govorijo in kar govorijo, moramo vzeti, da je pravilno. V 3. členu Ustave RS piše, da ima ljudstvo v rokah oblast, ki jo uresničuje neposredno ali pa preko izvoljenih predstavnikov. Ko bo podpisov preko polovica, kolikor ljudi ima prijavljeno stalno bivališče na Vrhniki, bo to zaveza za svetnike, da predlagajo sklep o zaprtju Kemis-a in glasujejo za zaprtje v skladu z večinsko ljudsko voljo, ki je izkazana s podpisom peticije.

Podpišite elektronsko peticijo in pišite na naš e-naslov, da vam pošljemo obrazce. Če boste donirali po svojih zmožnostih, bomo natisnili primeren pisni material, da bomo spodbudili še druge in bo podpisovanje steklo hitreje. 

7.    Če se zdaj ne podvizamo in zapremo to kemično pošast, je ne bomo nikoli. Bo pa treba pogledati še druge. Tudi atomsko centralo v Krškem, ki je zgrajena na tektonski prelomnici na potresnem področju. Se zavedate, kaj bi se zgodilo? Mar ni skrajni čas, da nadomestimo pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov in postopno še eno grozečo pošast zapremo. Vedite, da na teh, tudi nevarnih, objektih nekateri kujejo velike dobičke, mi pa plačujemo drago elektriko. 

Zdaj pa opazujte medije in politiko, kako se bodo sprenevedali v smislu, da tega, kar smo tukaj zapisali, sploh ni, politiki pa bodo navajali dejstva iz tega zapisa, a seveda selektivno in brez navajanja avtentičnega avtorstva. Že zdaj se kot predstavniki skoraj 2.000 Vrhničanov in okoličanov prijavljamo k besedi na izredni seji, ki bo na Vrhniki na Občini, kjer bodo zasedali svetniki in seveda na izredni seji v Državnem zboru RS.

Čas bi že bil in to skrajni, da se neha diskriminirati eno najbolj aktivnih civilnih iniciativ, v kateri se ukvarjamo z razkrivanjem vzrokov, ki povzročajo vse več negativnih posledic, med katerimi je tudi katastrofa v Kemisu. Z ignoranco in diskriminacijo kažejo oblastniki in mediji, da še vedno živimo v diktaturi, kjer imajo besedo na javnih mestih in v medijih samo tisti, ki so na liniji oblastniške oligarhije. 

Tole kar ste prebrali bi v normalni državi v kateri deluje pravična pravna država, morale narediti pristojni organi in inštitucije. Kdo bo poravnal račun, ker delamo kar bi morali za to plačani, namesto, da se sprenevedajo in na drug drugega prelagajo odgovornost. Bo res zanimivo spremljati kako bo v nadaljevanju vse skupaj potekalo. Z obljubami, da bodo zdaj pa uredili, da se stanje ureja, da v Tojnici že ribice plavajo, da bodo vse skupaj minimizirali in ne bo nihče več čutil potrebe, da bi kdo za kaj odgovarjal. Vsi državljani pa bi morali vzeti to kot opozorilo, ko lahko naslednjič poči huje in morda kar v atomski centrali Krško. Ne podcenjevati tega kar se je zgodilo, treba je določiti tudi odgovornost vseh, ki grejejo udobne fotelje, namesto, da skrbeli za varnost vseh, ki jih plačujemo. Samo na Ministrstvu za okolje je zaposlenih med 250 in 499, točnega podatka tako in tako ni.

Vse dobro veliko zdravja in se vidimo! 

Lado Troha, predsednik 

Gibanje OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije)
Ruska ulica 2 (Naslov za obveščanje: Stara Vrhnika 116. 1360 Vrhnika) 
1000 Ljubljana

Telefon: 031 274 419
Elektronska pošta: info@gibanje-ops.com


Hvala, če boste donirali za možnost angažiranja tujega neodvisnega laboratorija, za toksične preiskave določenega števila ljudi in za tekoče stroške. predstavniki države (berite lakaji) so nam do sedaj, namesto financiranja -  za nevladne, neodvisne civilne iniciative, izstavljali odločbe za plačilo glob in to popolnoma brez zakonske podlage. 

Transakcijski račun (BIC): SI56 1914 6501 1737 734          SWIFT: SZKBSIXX

NAJLEPŠA HVALA VSEM,

KI STE ŽE PRISPEVALI PO SVOJIH ZMOŽNOSTIH, ZA DELO IN ZA TEKOČE STROŠKE ZA ZAPRTJE KEMISA SMO PREJELI DO SEDAJ 110,00 EVROV.

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 21. Aug 2023 at 21:30

739 ogledov

Da ne bo preveliko presenečenje, če bodo prileteli neznani leteči predmeti
Da steče, naj bi bili potrebni štirje koraki.Le malokdo zanika vlogo, ki jo religija igra v krojenju sveta, kot ga poznamo, takšne in drugačne višje sile pa nas spremljajo že od nekdaj. Po takšnem statusu menda skomina tudi projekt Blue Beam, za katerim naj bi bila NASA. Z uporabo tehnik zavajanja in množične manipulacije naj bi Blue Beam vzpostavil temelje nove svetovne vlade, katero bi podpirala enotna religija nove dobe.O projektu je prvi spregovoril Serge Monast, novinar in teoretik zarote iz Quebeca. Leta 1996 je umrl zaradi odpovedi srca, čeprav so nekateri prepričani, da je bil v resnici umorjen. Pred tem naj bi kanadska vlada ugrabila njegovo hčerko, da bi ga tako prepričala, naj ne preiskuje omenjenega projekta.Iz napisanega je razvidno, da omenjeni projekt premore vse značilnosti teorije zarote – pretekle dogodke predstavlja kot znanilce; ne upošteva tistih, ki niso paranoični; poslužuje se strahu pred napredno tehnologije, katere ne razume. Dovolj zgovorno je že dejstvo, da je Monast implementacijo projekta večkrat napačno napovedal: Blue Beam naj bi zaživel leta 1983, leta 1995 in 1996 ter končno leta 2000. 1. Rušenje arheoloških dognanjPrvi od korakov naj bi vključeval umetne potrese v določenih predelih sveta. Tako bi tam prišlo do novih odkritij, ki bi pričala o zmoti največjih veroizpovedi.2. Šov brez primerePrvemu koraku naj bi sledile tridimenzionalne laserske projekcije (potrebno tehnologijo naj bi razvijali , predvajane po celem planetu. Vsaka projekcija bi izoblikovala določeno božanstvo, odvisno pa od same lokacije. Na koncu naj bi se bogovi zlili v enega – Antikrista. Tako naj bi ljudje »sprevideli«, da je to njihov pravi bog.3. Ko spregovori božanstvo»Elektronska telepatska dvosmerna komunikacija« – s pomočjo telepatije bi z ljudmi spregovorilo novo božanstvo. Kako? Radijski valovi ekstremno nizke frekvence naj bi bili ključ do uspeha.4. Končno kaosZadnji korak sestoji iz treh delov. Najprej prepričati človeštvo, da se obeta invazija Nezemljanov, nato pa še kristjane, da se Jezus vrača na Zemljo. Končno naj bi se odvilo še nekaj nenavadnih pojavov, ki jih ljudje ne bi mogli pojasniti.Zaradi neizbežnega kaosa bi ljudje sprejeli novo ureditev, Monast pa je trdil, da so določene psihološke priprave že stakle. Tako naj bi s filmi Vojna zvezd in Zvezdne steze ljudi prepričevali, da se združijo proti tujim zavojevalcem, z Jurskim parkom pa naj bi propagirali evolucijo in posledično večino veroizpovedi utemeljevali kot laž.(Vir: Novice svet 24, 13. 7. 2015)Vemo zakaj gre in zgleda, da smo blizu še eni ofenzivi, če boste čakali doma. Lahko se združi vse to kar so do zdaj počeli v kombinaciji in še z dodatki.2024 ali že prej, ko je treba preživeti še jesen in zimo, ki znata biti takšna kot je bilo napovedano, da bosta lani. Zelo mokra, zelo mrzla in zelo temna, glede na nove informacija pa lahko tudi potresena. To ni strašenje, to je opozorilo, da je treba ukrepati takoj se pripraviti na najhujše. Za neukrepanje ni opravičila. Lahko, da bo zelo hudo, če ne bomo združeni in enotni in ne bomo imeli oblasti v svojih rokah, da bomo uporabili policijo in vojsko ter vse sisteme za obrambo. Si med sabo pomagali in sodelovali pri obrambi. Lahko si nastavite slovenkse podnapise, če ne gre pa video s SLO podnapisi poglejte TUKAJOBLAST PRIPADA LJUDSTVU, ZATO SI JO VZEMI NAZAJ OD TEH, KI SO NAM JO UKRADLI. MARIONETNE VLADE SO BILE VSE DO SEDAJ IN TAKE NE RABIMO NITI ENE VEČ, JO ZAVRAČAMO IN JO PREZIRAMO. ZATO NAM JO BODO VRNILI, MI PA BOMO TAKOJ ZA TEM POSTAVILI ZAČASNO, STROKOVNO, SRČNO, KRIZNO LJUDSKO VLADO, KI BO NAREDILA VSE, DA SE Z VSEMI RAZPOLOŽLJIVAMI SILAMI IN SREDSTVI ZAVARUJEJO VSI VITALNI ŽIVLJENJSKI INTERESI ZNOVA SVOBODNEGA, SUVERNEGA IN SAMOSTOJNEGA SLOVENSKEGA LJUDSTVA. Povej naprej, obveščaj, ukrepaj in se organiziraj še z ostalimi za prihod v Ljubljano! Ekipa OPS

Mon, 21. Aug 2023 at 13:19

1121 ogledov

Dokazi GEOterorističnega napada na Slovenijo
Za ogled videa kliknite na sliko, ker so nam izbisali in onemogočili Youtoob kanal si pomagamo z objavljanjem videoposnetkov na Facebook-u. V nadaljevanju pa vas vabimo, da si preberete kaj je vojaško orožje H.A.A.R.P in kako deluje. HAARP(High Frequency Active Auroral Research Program) je uradno program za raziskovanje ionosfere. Glavna postaja je na Aljaski, kjer je na 33 akrih 180 anten, druge postaje pa so še v Rusiji, na Norveškem in drugod. Svetovna meteorološka organizacija trdi, da ima programe za modifikacijo vremena vsaj 52 držav. Patente za HAARP je napisal in zaščitil Bernard Eastlund, tehnologija pa je osnovana na delu Nikole Tesle, ki je med drugim dejal:»ko bo znanost začela raziskovati nefizične fenomene, bo v desetletju napredovala bolj kot v vseh stoletjih svojega obstoja.«HAARP so začeli graditi leta 1993 in dokončali leta 2007. Projekt je financiralo ameriško vojno letalstvo, ameriška vojska, Univerza na Aljaski in ameriška agencija DARPA. Gre torej za vojaško operacijo in glede na to, da sodeluje DARPA, zagotovo za nadzor nad ljudmi in manipulacijo.HAARP ima sposobnost, da z vplivanjem na ionosfero v zgornjem delu atmosfere spreminja vreme, povzroči potrese, tornade, poplave, hurikane in silno deževje ter usmerja vetrovne stržene, kar povzroči ekstremno sušo ali obilne padavine. Dr. Richard Day je že leta 1969 dejal, da bodo v prihodnosti spreminjali vreme in ga uporabljali kot orožje za ustvarjanje suše in lakote. Ionosfera je električno nabit del atmosfere, ki se začne 80 km nad zemeljskim površjem. Ionosfera in stratosfera nas varujeta pred sončnim sevanjem, medtem ko ozonska plast filtrira večino ultravijolične svetlobe, preden doseže zemljo (oz. bi jo, če HAARP vanjo ne bi delal lukenj). HAARP lahko v neko točko ali lokacijo usmeri milijonkrat več energije kot konvencionalno orožje; prav tako lahko usmeri energijo v gibajočo se tarčo (kadar letalo ali jata ptic brez očitnega razloga kar pade z neba). Zagotovo ima tudi sposobnost, da usmeri skalarne valove (ne oslabijo skozi prostor in čas) v določeno lokacijo ali posameznike. HAARP lahko spreminja vreme na globalni ravni, povzroča motnje v komunikaciji, z rentgenskimi žarki slika zemljo (in hkrati obseva ljudi na tistem območju) za nafto, zemeljski plin in drugimi naravnimi viri, podzemnimi vojaškimi bazami ali ljudmi in na nebo projicira holografske slike, ki izgledajo resnično (projekt Blue Beam). HAARP deluje od 90-ih let in to je potrditev, da so Američani vedeli, da Saddam Hussein ni imel orožja za množično uničevanje. Zanimivo je tudi, da niso mogli najti Osame Bin Ladna, ki naj bi se skrival v jami. Že pred uporabo HAARP-a, v 50-ih in 60-ih letih, sta ameriška in ruska vojska v Van Allenovih sevalnih pasovih, na višini med 8.000 in 52.000 km nad zemljo, razstrelili več kot 300 megaton jedrskega orožja. To je v teh pasovih povzročilo motnje in lahko bo trajalo več sto let, da se bo stanje normaliziralo. Prvi poskus so izvedli leta 1945 v okviru projekta Manhattan zanimivo, da se je takrat začel tudi porast raka. Američan Billy Hayes je pomagal graditi HAARP, a takrat zaradi kompartmentalizacije ni poznal agende, danes pa ljudi svari pred njegovimi posledicami. Hayes pravi, da se atmosfero ionizira (ioni so električno nabiti delci) in polni s pulzirajočimi magnetnimi valovi, ki so zdravju zelo škodljivi. Pulzirajoče sevanje lahko povzroči nevrološko in fiziološko škodo, saj moti naravne telesne ritme. Z ionizacijo spreminjajo atmosfero v plazmo za namen modifikacije vremena. Plazma je skoraj popoln medij za elektriko in elektromagnetizem in spremembe električnih in elektromagnetnih stanj vplivajo na druge električne in elektromagnetne sisteme, vključno s človeškim telesom. Pri ionizaciji atmosfere ravno tako sodelujejo vetrne farme (razlog za uvedbo: globalno»segrevanje«). Ljudje, ki živijo v bližini vetrnih turbin, poročajo o različnih zdravstvenih težavah; poleg tega ima prst v okolici turbin višjo temperaturo kot prst, kjer turbin ni. Hayes pravi, da ustvarja pulzirajoče sevanje tudi frakturiranje in da je cilj okrog ekvatorja ustvariti»vesoljske obroče«v stilu Saturnovih obročev. Nekateri obroči naj bi bili vidni, drugi ne. V vesolju naj bi ti obroči delovali kot računalniški sistem, ki bo lahko sprejemal, oddajal in shranjeval podatke. S temi obroči naj bi bil prek mikročipa stalno povezan tudi človeški um. Ena od divizij Inštituta HeartMath, ki spremlja magnetno polje in vpliv čustev ter obnašanja nanj, je prišla do naslednjih ugotovitev, ki se prekrivajo z ugotovitvami Davida Icka: •Na zdravje ljudi in živali, kognitivne funkcije, čustva in obnašanje vplivajo sončna, geomagnetna in druga magnetna polja. •Zemljino magnetno polje je nosilec biološko relevantnih informacij, ki povezujejo vse žive sisteme. •Vsaka oseba vpliva na globalno informacijsko polje, še večji vpliv nanj pa ima kolektivna človeška zavest. Strah, skrbi, sovraštvo, nasilje, vojna in depresija so elektromagnetni fenomeni, ki spreminjajo atmosfero okrog nas. Zamislite si, kakšen vpliv ima na kolektivno informacijsko polje več kot 7 milijard ljudi.POTRESI:HAARP povzroči potres tako, da oddaja zelo močne neprekinjene ali pulzirajoče elektromagnetne radijske valove na določeno točko v ionosferi, ki začne vibrirati in se bočiti in ta resonanca se poveže s sorodno točko na zemlji, ki začne po načelu simpatetične resonance resonirati z vibracijami, sproženimi v ionosferi. Znanstveniki so ugotovili, da povzročijo potresi spremembe v ionosferi in magnetosferi isto počne HAARP, samo v obratni smeri. HAARP spremeni ionosfero v radijski oddajnik in ciljno področje na zemlji je sprejemnik. HAARP segreva ionosfero in ko se valovi odbijejo na zemljo, povzročijo vibracijske spremembe, ki se manifestirajo kot potresi, vulkanska aktivnost, spremenjeni vremenski vzorci ali vremenski ekstremi. Frekvenčni razpon HAARP-a je isti kot frekvence, ki povzročajo potrese. Naključja se kar ne končajo.HAARP je zelo verjetno povzročil potres na Haitiju leta 2010, v katerem je življenje izgubilo 200.000 ljudi. Ameriške čete so na Haiti prišle tako hitro, da ni mogoče, da ne bi bile v pripravljenosti. En dan pred potresom so v Miamiju imeli vaje za primer hurikana na Haitiju in naslednji dan je bil tam potres. Kako priročno. Ameriška vojska je takoj prevzela popoln nadzor in agencije za humanitarno pomoč so se pritoževale, da sploh niso mogle v državo. Preden pride do potresa, ljudje v zadnjih letih na nebu vidijo čudno svetlobo in mavrične barve, kar je znak delovanja HAARP-a. To so pred potresom videli na Haitiju, v Čilu in na Japonskem leta 2011. Nasini podatki o potresu na Japonskem kažejo, da se je ionosfera nad epicentrom nekaj dni pred potresom nenadoma in brez razloga segrela in točno to počne HAARP. Tudi francosko vesoljsko plovilo DEMETER je pred potresom na Haitiju januarja 2010 zaznalo povečanje radijskih signalov ultra nizkih frekvenc. Skupna téma je tudi prisotnost ameriške mornarice na morju v bližini lokacij potresov (Haiti, Fukušima). Potres v Fukušimi na Japonskem je bil umetno ustvarjen pod pretvezo»naravne«katastrofe. V jedrski elektrarni so bile majhne jedrske eksplozivne naprave, zamaskirane kot kamere. Obstajajo namigi, da Japonci niso hoteli sodelovati z agendo krvnih rodov, pa so jim Američani poslali sporočilo. VREME: Ameriški domorodci in druga plemena so včasih spreminjala vreme z dežnimi plesi, saj so ti plesi ustvarili elektromagnetna polja, ki so povzročila nastajanje oblakov. Vreme je energija, ki vibrira na določenih frekvencah in če proizvedeš te frekvence, posledično proizvedeš tako vreme. Manipulacija vremena je bila predmet mednarodnega prava v 70-ih letih prejšnjega stoletja in zakaj bi uvedli zakone za nekaj, če bi mislili, da tega ni mogoče početi? Modifikacijo vremena prav tako uporabljajo kot izgovor in potem za vreme krivijo»podnebne spremembe«ter tako upravičujejo uvedbo agende. Iluminati so hoteli zavzeti Pakistan, zato so bile leta 2010 tam rekordne poplave pod vodo je bila petina zemlje in 20 milijonov ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Leta 2011 je bilo v ZDA v 3 dneh 300 tornadov. Tornado povzročijo hitro vrteča se elektromagnetna polja in isto velja za hurikane. To je za HAARP mačji kašelj. Na isti način, torej s poplavljanjem zemlje ali ustvarjanjem suše, uničujejo male kmete nadzor nad HAARP-om je nadzor na hrano. Že dr. Richard Day je dejal, da se lahko pridelek uniči tako, da se med sezono rasti povzroči sušo ali pa da se med žetvijo povzroči velike količine dežja. HAARP destabilizira zemljino magnetno polje in časnik The Independent je poročal, da se severni pol premika hitreje kot kdajkoli v zgodovini in sicer iz Kanade proti Rusiji, kar vsakih pet let zmoti kompas za eno stopinjo. Znanstveniki predvidevajo, da bo to vodilo v zamenjavo magnetnih polov, kar se je nazadnje zgodilo pred 780.000 leti. Od magnetnega polja so še bolj kot ljudje odvisne živali (kiti, delfini, ptiči). Na tisoče kitov vsako leto nasede na obalah in na tisoče ptičev brez očitnega razloga pade z neba. Verjetno je vzrok HAARP. MENTALNI VPLIV: S HAARP-om je mogoče nadzorovati um ljudi. Možgani operirajo na določenih frekvencah in če na teh frekvencah oddajaš informacije, jih bodo možgani dekodirali kot lastne misli. Kakšno presenečenje, da HAARP oddaja ravno na frekvencah možganov. Te frekvence se imenujejo ekstremno nizke (ELF) frekvence. Vsaka misel in čustvo ima določeno frekvenco: frekvenca 10,8 Hz povzroča razgrajaško obnašanje, medtem ko povzroča frekvenca 6,6 Hz depresijo. Prav tako lahko HAARP s frekvencami spremeni DNK: zunanja frekvenca se najprej sinhronizira s frekvenco možganov, nato pa jo spremeni in posledično se spremenijo vzorci možganskih valov ter s tem kemija, misli, čustva in zaznavanje podobno, kot se to dogaja z Orionovo, Saturnovo in lunino matrico. HAARP lahko ojača strupe in kemikalije v telesu z relativno neškodljive stopnje v smrtonosno; to doseže s ciklotronsko resonanco, s katero elektromagnetna polja ojačajo moč kemikalij do 1000-krat. To sposobnost ima tudi mobilno omrežje 5G. HAARP ravno tako zmoti cirkadiadni ritem, ki diktira spanje; prehranske vzorce pri ljudeh in živalih ter vpliva na proizvodnjo hormonov in regeneracijo celic.Avtor: David Ick, marec 2021Ta prispevek je bil objavljen 2021, ko je tak napad prizadel del Slovenije julija 2021Ekipa OPS vas vljudno vabi, da dvignete zadnjice, za neukrepanje izgovora ni, če ne storite ničesar si boste zaslužili točno to kar boste v nadaljevanju še dobili. Ko postane zakon tiranija, postane upor pravica in dolžnost! Združen in enoten narod, ki ve kaj je treba storiti in ve kam želi priti (v svetlo in srečno prihodnost) ne bo nikoli poražen. Seveda tvegamo, če se upremo, morda ne bo lahko, morda bo zelo težko, a borili se bomo za resnično svobodo, skupaj kot eden in bomo tudi tokrat premagali, skupaj z ostalimi osveščenimi zemljani, to največje zlo v zgodovini človeštva. Globalistične psihopate in njihove lokalne oprode, hlapce, ki jim služijo. Če tega ne storimo pa tvegamo, da bo večina naših ljudi pogubljena preživeli pa bodo končali na povodcu in bodo crkovali na obroke kot stari garjavi psi. POVEJ NAPREJ, OBVEŠČAJ, SPODBUJAJ IN SE ORGANIZIRAJ ZA PRIHOD V LJUBLJANO. ZDAJ ALI NIKOLI! VODA NAM, ČE NE VIDITE ŠE KAKO TEČE V GRLO. Zdaj južno od Kolpe množično pobijajo povsem zdrave rejne živali, ker hočejo povzročiti še lakoto, kaos in nasilje. Ekipa OPS

Fri, 11. Aug 2023 at 08:32

607 ogledov

Nova ofenziva globalistov-nacistov na Slovenijo
Poglej video, sprejmi dejstvo, da sno v najhujši vojni v zgodovini človeštva in se začni boriti. Ker v naslednji ofenzivi tudi ti lahko izgubiš vse, tudi življenje. Tako kot se je to zgodilo že mnogim rojakom.Klikni na sliko za ogled videaZ nami bodo samo DOBRE VILE, špičaste pustite doma.

Mon, 7. Aug 2023 at 21:39

930 ogledov

Tožilka Renata Brodarič Trentelj ni funkcionalno pismena ali pa je malomarna
Dober dan! V četrtek, 3. 8. sem prejel vaše obvestilo o zavrženju kazenske ovadbe, ki sem jo kot OŠKODOVANEC podal, skupaj še s tremi člani Gibanja OPS, na Specializiranem državnem tožilstvu v Ljubljani. In sicer 18.11.2022. https://gibanjeops.si/post/656322/vceraj-18112022-smo-pripadniki-gibanja-ops-vlozili-na-sdt-kazensko-prijavo-zoper-70-oseb-ki-so-osumljene-da-so-kot-organizirana-hudodelska-zdruzba-zagresile-zlocin-zoper-clovecnost-oz-genocid-Kazenska ovadba je bila primarno podana zaradi suma storitve kaznivih dejanj zločina zoper človečnost, ki so opisana v 14. poglavju Kazenskega zakonika RS (KZ-1), natančneje pa v 100. členu (KZ-1) - GENOCID in 101. členu (KZ -1)- HUDODELSTVA ZOPER ČLOVEČNOST, zoper 66 javnih, uradno pooblaščenih oseb in zoper 3 osebe, (sodnice na Okrajnem in Višjem sodišču v Ljubljani), ki so osumljene, da so opustile dolžno ravnanje, ko so v sodni obravnavi naletele na sume prej naštetih sumov storitve kaznivih dejanj pa so upustile ovadbo kaznivega dejanja ali storilca po 1. odstavku 281. člena (KZ-1). Naj opomnim, da sem 20.12.2022 poslal dopolnitev kazenske ovadbe podane z dne 18.11.2022 na cca70-ih straneh z verodostojnimi dokazi in dokaz (video) o tem, da so nas 3 ovaditelje - OŠKODOVANCE hoteli cepiti na cepilnem mestu na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, brez predhodnega INFORMIRANEGA SOGLASJA PO POUČITVI, ki je pogoj, da se lahko izvede na ljudeh medicinsko znanstveni poskus.Cepljenje zoper nikoli dokazan virus SARS Kov2 je z 18. ČLENOM USTAVE PREPOVEDAN ZNANSTVENO NEDICINSKI POSKUS, saj v uradnem dokumentu Vlade RS, ki smo ga priložili k ovadbi, piše, da proizvajalca in dobavitelja Pfizer&Biontech ne vesta ali je prodano cepivo Vladi RS v februarju 2021 učinkovito in piše tudi, da ne vesta ali je varno, ker jima niso poznani niti kratkoročni, še manj dolgoročni morebitni stranski učinki njunega proizvoda, potem, ko jih človek prejme v svoje telo. V naročilnici za nabavo t.i. cepiv še piše, da se prej omenjena proizvajalca in dobavitelja odvezujeta kakršne koli oddovornosti za neželjene negativne posledice in se država pogodbenica zavezuje, da bo poravnala vso morebitno nastalo škodo na zdravju ljudi ali smrti, ki bodo posledica prejema njunega proizvoda (t.i. cepiva) v telesa državljank in državljanov RS. Najostreje protestiram zoper brutalno kršenje zakonodaje in opustitev dolžnega ravnanja tožilke Renate Brodarič Trentelj iz Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu, ki je z nedopustnim odlašanjem pol leta od prijave suma tako hudih kaznivih dejanj, namesto sprožitve tožilsko policijske preiskave, ovadbo nonšalantno zavrgla. Poleg tega je popolnoma napačno interpretirala podano ovadbo in "pozabila" napisati obrazložitev s pravnim poukom z omogočenjem ovaditelju kot oškodovancu, da prevzame subsidiarni pregon osumljencev. Od Vrhovnega državnega tožilstva zahtevam, da se zoper imenovano tožilko sproži nadzor nad njenim delom in se jo skladno z zakonom najostreje sankcionira. Tožilka, ki se požvižga na Ustavo in zakone, si zagotovo ne zasluži, da bi še naprej opravljala delo državnega tožilca. Sicer pa tudi zanjo velja Kazenski zakonik in najmanj kar je storila zoper zakon v tej zadevi je, da je MALOMARNO OPRAVLJALA SLUŽBO TOŽILKE. NAKLEP PA TUDI NI IZKLJUČEN. Pričakujem pa tudi, da se zadevo takoj prerazporedi drugemu tožilcu po tožilskem vrstnem redu, ki bo ovadbo obravnaval skrbno, brez nepotrebnega odlašanja, strokovno in po temeljnih načelih pravno tožilske stroke. Pa seveda kar je najbolj bistveno, v skladu z Ustavo RS in Kazenskim zakonikom te države. Ladislav TrohaTole je bilo danes poslano na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu in na Vrhovno državno tožilstvo v Ljubljani.

Sat, 5. Aug 2023 at 11:45

3626 ogledov

1.500 znanstvenikov je s podpisom zanikalo obstoj “izrednih podnebnih razmer”
Na RTV SLO snoči, najprej "Rešeni pred izumrtjem", oddaja o vplivu človeka na podnebne "spremembe", potem pa 2 uri o posledicah ujme. https://clintel.org/world-climate-declaration/Oddaja o mačehovskem ravnanjem človeka do narave je že v štartu sporočila, da še ni prepozno, da še lahko ukrepamo. Torej to da vedeti, da bo treba sprejeti ukrepe. In v začetku pokaže velike farme govedi in prašičev, ki so velik problem zaradi visokih izpustov metana. https://clintel.org/world-climate-declaration/Eno uro pranja možgan kako smo ljudje krivci za drastično slabšanje stanja v naravi, o globalističnih korporacijah, ki so v resnici uničevalke naravnega okolja pa niti besedice. (Orožarska industrija, avtomobilska, farmacevtska, letalska, ladjarska, prehranska itd.itd. pa v oddaji niso bile niti omenjene.) Samo o tem, da bo moral posameznik spremeniti način svojega življenja. Po tej oddaji pa 2 uri poročil v izrednih Odmevih o ujmi, ki je divjala po Sloveniji. Zanimivo je, da je bilo najhuje v krajih kjer imajo največ vodotokov, ki lahko prekoračijo bregove, da je škoda čim večja. Odmevi samo potrditev tega kar so natolcevali v oddaji Rešeni pred izumrtjem. Seveda ne gre za naključje ampak za načrtno pranje možganov. Seveda od RTV SLO ne boste slišali ničesar o HAARP in drugih vojaških sistemih s katerimi lahko napadejo katero koli državo kar je te dni dejstvo kar se tiče Slovenije. GEOteroristi so to znova storili s ciljem prestrašiti, povzročiti ogromno gmotno škodo, da bodo ukrepi potem samoumevni in jih bodo nevedni in prestrašeni ljudje odprtih rok sprejeli, čeprav bodo povsem v njihovo škodo.O tem pa niti besedice:https://clintel.org/world-climate-declaration/Ponavljajo scenarij korona prevare. Ustvarim problem, na smrt zastrašim in potem ponudim oz. vsilim rešitev. Dejstva o globalnem kritičnem segrevanju in katastrofalnih podnebnih spremembah pa si preberite spodaj. Saj je treba spoštovati stroko, ane, novinarji RTV SLO in ostali propagandisti hlapci agend VELIKEGA RESETA IN UVAJANJE NWO 2030. 1. septembra jim bomo hlapcem globalistov na Trgu republike nalili čiste vode. Golob in ostali izdajalci naroda, ki ne razglasite, da smo napadeni s strani GEOteroristov si zaslužite takojšnjo aretacijo za naklepno sodelovanje v genocidu. In kar je najbolj zanimivo, katastrofalna "naravna" ujma se je zgodila samo v Sloveniji in nekaj malega na avstrijski koroški. Povsem ciljano lahko povzročijo katastrofo GEOteroristi. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6965392780154849&id=100000525883415&sfnsn=mZapis OPS v nadaljevanju pa zapis gospe iz Nova 24 z leta 2022. "Deklaracija z imenom Ni podnebnih izrednih razmer namreč (kot piše v imenu) demantira trditev, da obstajajo podnebne razmere. Svetovna deklaracija o podnebju (WCD) je združila veliko različnih pristojnih znanstvenikov z vsega sveta*. Veliko znanja in izkušenj te skupine je nepogrešljivo za doseganje uravnoteženega, nepristranskega in kompetentnega pogleda na podnebne spremembe.https://clintel.org/world-climate-declaration/Neodvisna fundacija Global Climate Intelligence Group (Clintel Group), meni, da se podnebje spreminja že tri milijarde let (odkar imamo na planetu ozračje). Nanj ima vpliv tudi človek, vendar ne v taki meri, kot to trdijo privrženci nove podnebne religije.Neodvisna fundacija CLINTEL je prepričana, da bi morala biti podnebna znanost manj politična, medtem ko bi podnebne politike morale biti bolj znanstvene. Znanstveniki bi morali zlasti poudariti, da rezultat njihovega modeliranja ni rezultat čarovnije: računalniške modele izdelajo ljudje.https://clintel.org/world-climate-declaration/Kaj se bo izkazalo, je v celoti odvisno od tega, kaj so vnesli teoretiki in programerji: hipoteze, predpostavke, razmerja, parametrizacije, omejitve stabilnosti itd. Na žalost je večina tega vnosa v splošni podnebni znanosti neprijavljena.Verjeti rezultatu podnebnega modela pomeni verjeti temu, kar so vložili izdelovalci modela. Prav to je problem današnje podnebne razprave, v kateri so podnebni modeli osrednjega pomena. Podnebna znanost se je izrodila v razpravo, ki temelji na prepričanjih, ne na zdravi samokritični znanosti. Osvoboditi bi se morali naivne0ga prepričanja v nezrele podnebne modele. V prihodnosti morajo podnebne raziskave dati bistveno večji poudarek empirični znanostiOgrevanje povzročajo tako naravni kot antropogeni dejavniki, segrevanje pa poteka veliko počasneje od napovediGeološki arhiv razkriva, da se je podnebje na Zemlji spreminjalo, odkar planet obstaja, z naravnimi hladnimi in toplimi fazami. Mala ledena doba se je končala šele leta 1850. Zato ne preseneča, da smo zdaj v obdobju segrevanja. Svet se je segrel bistveno manj, kot je napovedal IPCC na podlagi modeliranih antropogenih vplivov. Vrzel med resničnim in modeliranim svetom nam pove, da smo daleč od razumevanja podnebnih sprememb. Podnebni modeli imajo številne pomanjkljivosti in niso niti približno verjetni kot orodja globalne politike. Povečujejo učinek toplogrednih plinov, kot je CO2. Poleg tega zanemarjajo dejstvo, da je obogatitev ozračja s CO2 koristna.CO2 je rastlinska hrana, osnova vsega življenja na ZemljiCO2 ni onesnaževalo. Bistvenega pomena je za vse življenje na Zemlji. Fotosinteza je blagoslov. Več CO2 je koristno za naravo in ozeleni Zemljo: dodatni CO2 v zraku je spodbudil rast svetovne rastlinske biomase. Dobro je tudi za kmetijstvo, saj povečuje donos poljščin po vsem svetu in ni statističnih dokazov, da bi globalno segrevanje stopnjevalo orkane, poplave, suše in podobne naravne nesreče ali jih povzročalo pogostejše. Vendar pa obstajajo številni dokazi, da so ukrepi za zmanjšanje emisij CO2 enako škodljivi kot dragi.Podnebna politika mora spoštovati znanstveno in gospodarsko realnostPodnebnih izrednih razmer ni. Zato ni razloga za paniko in preplah.https://clintel.org/world-climate-declaration/Odločno nasprotujemo škodljivi in ​​nerealni politiki neto nič CO2, predlagani za leto 2050. Če se bodo pojavili boljši pristopi, in zagotovo bodo, imamo dovolj časa za razmislek in ponovno prilagoditev.Cilj globalne politike bi moral biti “blaginja za vse” z zagotavljanjem zanesljive in cenovno dostopne energije v vsakem trenutku. V uspešni družbi so moški in ženske dobro izobraženi, rodnost je nizka in ljudje skrbijo za svoje okolje."Vir: Tanja Brkić, Nova24V prilogi pa najdete diplomsko delo g. Roka Goloba z naslovom "Geofizikalno orožje med "resničnostjo in mitom"".Ekipa OPSP.s. tukaj pa v povezavi v tekstu najdete povezavo do PDF dokumenta Deklaracije z podpisi znanstvenikov.https://clintel.org/world-climate-declaration/Hvala za sodelovanje!

Tue, 1. Aug 2023 at 10:24

806 ogledov

Zakaj je treba Janšo in Goloba takoj aretirati in ju posaditi v preiskovalni zapor?
ZAKAJ JE TREBA TA DVA OSUMLJENCA KAZNIVIH DEJANJ ZLOČINA ZOPER ČLOVEŠTVO IN GENOCIDA NAD SLOVENSKIM NARODOM TAKOJ ARETIRATI IN JU POSADITI V PREISKOVALNI ZAPOR? Če se do 1. septembra ne zgodijo aretacije teh dveh hlapcev slovenske in svetovne globoke države, bomo ta dan pričeli VSESLOVENSKO VSTAJO, da prisilimo POLICIJO, da opravi svoje delo, ker jo plačujemo tudi zato, da preganja po črki Ustave in zakona tudi najhujše kriminalce, ne samo t.i. kurje tatove. Če POLICIJA ne bo slišala poziv zbranega ljudstva v Ljubljani 1. septembra, se bomo naslonili na 3. člen Ustave RS in bomo začeli s formiranjem LJUDSKE POLICIJE, obstoječe policiste v ugrabljeni policiji pa bomo pozvali, da prestopijo v novo - LJUDSKO POLICIJO. 3. člen USTAVE RS"Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe.V Sloveniji ima OBLAST LJUDSTVO. Državljanke in državljani jo IZVRŠUJEJO NEPOSREDNO in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno."Zakaj sta ta dva predsednika Vlade RS osumljena hudih kaznivih dejanj? Prvoosumljeni Ivan Janez Janša je prevzel operativno vodenje države s pričetkom KORONA PREVARE in je na podlagi PROTIUSTAVNIH ODLOKOV izvajal s svojimi podrejenjmi najhujši teror v zgodovini Slovenije v katerem smo bili zaprti v svoje domove, nismo imeli ustavnih pravic do prostega gibanja, združevanja, izražanja na javnih zborovanjih, pravice do dela, svobodnega podjetništva in pravice do zdravstvene oskrbe. To so temeljne človekove pravice in svoboščine, ki so nam bile brutalno kršene in to kar na podlagi protiuatavnih odlokov. Potem pa je ta osumljenec hudih kaznivih dejanj s svojimi lakaji vsiljeval kot rešitev za neobstoječo bolezen K19 (Ljudje smo bili zastrupljani z bio-kemično-elektronskim vojaškim orožjem, česar ni preprečil.) zvarek imenovan cepivo zoper K19, ki ga je kupil nekaj milijonov doz z našim denarjem, proizvajalcem pa je podpisal pogodbe v katerih piše, da proizvajalci, prodajalci zvarkov za morebitne negativne posledice na zdravju ljudi, ki bodo prejeli "cepivo" ne prevzemajo nobene odgovornosti, hkrati pa se je zavezal, da razume in sprejema dejstvo, da proizvajalci ne vedo ali je njihov proizvod imenovan cepivo zoper K19 UČINKOVIT in ne vedo ali je VAREN. V pogodbe so zapisali, da niso poznani niti kratkoročni še manj dolgoročni stranski učinki. VLADA RS, ki jo je vodil je preko svojih organov in služb za PR v povezavi z mediji, vsak dan nagovarjala vse nas naj gremo po zvarek, saj je ta učinkovit in varen so zatrjevali. Kar je bila ostudna laž glede na pogodbe, ki jih je osumljeni IVAN JANEZ JANŠA podpisal. Zato je osumljen Ivan Janez Janša odgovornosti za vsako smrt, ki je bila posledica prejema zvarka in za vsako poškodovano zdravje vsakogar, ki je nasedel fašistični propagandi, da je šel v vrsto in prejel nepreizkušen zvarek. Ivan Janez Janša je odgovoren, da se je v Sloveniji nad 60% državljani izvedel z 18. členom Ustave PREPOVEDAN medicinsko znanstveni poiskus, ki sicer še vedno traja, saj vsi, ki so brez INFORMIRANEGA SOGLASJA PO POUČITVI vstopili v ta poiskus, sedijo na tempirani bombi brez časovnega vžigalnika, saj se ne ve, kdaj bo sporen zvarek v njihovem telesu naredil škodo. Glede na podpisane pogodbe o nabavi zvarkov je jasno, da so izvedli t.i. cepljenje z eksperimentalnim zvarkov za katerega niso vedeli kaj bo v telesih ljudi povzročil ali pa so vedeli in gre za najlepne umore. S tem se bodo morali v kazenski preizkavi ubadati strokovnjaki preiskovalci različnih strok. https://gibanjeops.si/post/656322/vceraj-18112022-smo-pripadniki-gibanja-ops-vlozili-na-sdt-kazensko-prijavo-zoper-70-oseb-ki-so-osumljene-da-so-kot-organizirana-hudodelska-zdruzba-zagresile-zlocin-zoper-clovecnost-oz-genocid-======≈============Drugo osumljeni dr. Rober Golob je osumljen opustitve dolžnega ravnanja, saj kot naslednik prvo osumljenega Ivana Janeza Janše ni ukrepal, čeprav je bil o vsem obveščen tudi s strani Gibanja OPS že 1.06. 2022, ko smo ga prosili tudi za sestanek. Če uradna oseba, ki zve za kaznivo dejanje ali storilca in ne ukrepa, tvega kazen zapora do treh let. https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/281-clen-opustitev-ovadbe-kaznivega-dejanja-ali-storilcaOčitno osumljeni dr. Robert Golob ščiti prvoosumljenega Ivana Janeza Janšo kar je nepojmljivo in grozljivo, še posebej, ker ima predsednik Vlade podrejene organe in službe, ki bi jih moral aktivirati za pregon osumljenih najhuših kaznivih dejanj. Drugoosumljeni Dr. Robert Golob je odgovoren za GEOTERORISTIČNE napade na RS v zadnjih mesecih, ker ni niti skušal s svijimi organi in službami preprečiti GEOTERORISTIČNIH napadov na premoženje ljudi in poljščine, niti teh GEOTERORISTICNIH napadov ni obsodil ter zahteval od držav, ki so jih z GEOINŽENIRINGOM izvedle, da za povzročeno premoženjsko in nepremoženjsko škodo odgovarjajo. Zelo očitno je, da osumljeni tudi v tem primeru izvršenega zločina zoper človeštvo in genocida nad slovenskim narodom v tem zavestno in naklepno sodeluje, za voljo položaja, ki ga neupravičeno zaseda in privilegijev, ki iz tega položaja predsednika pokorjene Vlade RS izhajajo. https://gibanjeops.si/post/797546/geoinzeniring-za-povzrocanje-vremenskih-katastrofIz zapisanega sledi, da oba osumljena dveh najhujših kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku RS za katera je zagrožna kazen najmanj 30 let zaporne kazni, zavestno in z naklepom sodelujeta v organizirani, mednarodni hudodelski združbi in so ju zato organi pregona dolžni tako obravnavati. Krog osumljenih pa razširiti še na ostale pooblaščene uradne osebe na bolj ali manj izpostavljenih položajih v državi in v lokalnih skupnostih. S tem so v temelju obrazloženi razlogi za takojšnjo aretacijo navedenih osumljenih nekdanjega predsednika pokorjene Vlade RS Ivana Janeza Janše in aktualnega predsednika s strani gkoboke države pokorjene Vlade RS dr. Roberta Goloba. Državljani in državljanke RS zahtevamo takojšnjo aretacijo obeh osumljenih in odreditev pripora za čas zbiranja obremenilnih informacij, dokazov in prič iz razloga begosumnosti in vplivanja na priče. Ponovno pozivamo organe za pregon osumljenih kaznivih dejanj, da takoj in brez nepotrebnega odlašanja opravijo svoje delo, aretaciji teh dveh osumljenih pričakujemo do najkasneje 1. septembra 2023 do 6.00, če aretacij ne bo, začnemo 1. septembra od 6.00 dalje množično zbiranje slovenskega naroda v Ljubljani na Trgu republike. ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD, KI VE KAJ ŽELI DOSEČI IN VE KAM ŽELI PRITI, NE BO NIKOLI PORAŽEN! Deli, obveščaj, spodbujaj, da se nas, če ne bo ukrepanja organov pregona, ki jih vsak mesec zelo dobro plačujemo, zbere že 1. septembra dovolj, da bo naslednje dni Slovenija obstala in bomo končali to 33- let trajajoči kalvarijo. VSAK SAM NAJ BO MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!

Zadnji komentarji

vapanaki vapanaki :

27.9.2023 09:18

rt je rekel (26. september 2023): .." Komunizem je satanski kult, ki snuje zasužnjitev sveta." Brez dvoma. Iluminatski satanski kult najprej vzpostavi prevlado, nato pa nadaljuje z zasužnjevanjem nesrečnih čred ovc. Njihovo zasužnjevanje človeštva bo tako rekoč popolno, ko bodo CBDC razmestili po vsem svetu in pustili človeštvu brez alternative, kjer bo vsak prihranjen ali porabljen peni pod nadzorom bankirjev digitalne valute. Zaradi morebitnega svetovnega zasužnjevanja celotnega človeštva bo kabala centralne banke izjemno izvedljiva depopulacijo/odstranitev približno šestih milijard ljudi od osmih milijard svetovnega prebivalstva z izvajanjem njihovih načrtov za izstrelitev čred ovc v bistvu na enak način, kot se izločajo črede goveda. Pretežno pokristjanjeni zahodni svet živi pod najmočnejšimi opojnimi učinki krščanske duhovne droge, ki jo sestavljajo verske fantazije brez kakršne koli podlage v empirični realnosti. Vse več pokristjanjenih zahodnjakov podleže spoznanju, da njihova duhovna droga za dobro počutje ne ponuja nič drugega kot prazno obljubo odrešitve/nesmrtnosti po smrti. Na žalost jih to spoznanje pusti v brezupni depresiji, zato se obrnejo na kemične droge (kot so marihuana, heroin, kokain in druge vrste), da ublažijo depresijo. Pokristjanjeni zahodnjaki že preveč stoletij živijo v brezupno zastrupljenem svetu in so izgubili nadzor nad večino svojih dragocenih virov za vzdrževanje življenja v korist zlobnih satanskih Iluminatov, ki imajo zdaj v lasti/nadzoru praktično ves zahodni svet. Razen nadvse neverjetnega čudežnega dogodka pokristjanjeni zahodnjaki ne bodo mogli premagati satanskih načrtov iztrebljanja Iluminatov. Z drugimi besedami, duhovna ali kemična droga za dobro počutje ni obramba pred zlobnimi satanskimi zločinskimi shemami depopulacije. Tako praviijo?

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Kdo je kriv, da je razneslo tempirano kemično bombo Kemis d.o.o na Vrhniki?