Statut Gibanja OPS

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Gibanje OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije, s skrajšanim imenom Gibanje OPS, v nadaljnjem besedilu Gibanje, je mednarodna organizacija, v katero se prostovoljno združujejo dobro misleče državljanke in državljani Slovenije, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja bodisi z njimi samimi ali z njihovim življenjskim in delovnim okoljem oz. z njihovo domovino Slovenijo.
Dolgoročno postavljen moto Gibanja se glasi: »Očistimo in Prenovimo Slovenijo«, ki hkrati z njegovim imenom povezuje tudi kratico »OPS«

2. člen

Gibanje je nepolitična, nevladna in neprofitna mednarodna organizacija, v kateri imajo vse članice in člani, v nadaljevanju člani, enake pravice ne glede na raso, spol, veroizpoved ali politično prepričanje.

3. člen

Gibanje je skladno z 12. in 13. členom Zakona registrirano kot mednarodno društvo in deluje na območju Republike Slovenije in izven nje.

4. člen

Gibanje je pravna oseba in ima vsa pooblastila v pravnem prometu. Sedež Gibanja je v Ljubljani, Ruska ulica 2.

5. člen

Pečat Gibanja je ovalne oblike  v velikosti 5 x 2,5 cm, kjer je na sredini stiliziran logotip Gibanja »OPS«, nad njim napis »Osveščeni Prebivalci Slovenije«, pod njim pa napis »Gibanje novega tisočletja OPS«

6. člen

Gibanje se programsko povezuje z Društvi OPS in drugimi sorodnimi organizacijami ali društvi v Republiki Sloveniji in v tujini.

7. člen

Delovanje Gibanja je javno. Gibanje obvešča o svojem delu njegove člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja in svojega glasila.
Gibanje obvešča člane: s posredovanjem pisnih sporočil , obvestil in informacij; z obvestili in informacijami v svojem glasilu z imenom »OPS«, z informacijami in zapisniki o sejah organov Gibanja vsem zainteresiranim; z obveščanjem preko elektronskih medijev in svojih spletnih strani v omrežju Interneta.
Gibanje obvešča javnost: z vabljenjem predstavnikov javnih medijev in drugih zainteresiranih na seje organov Gibanja; preko svojega glasila in drugih sredstev javnega obveščanja; s publicistično dejavnostjo.
Za posredovanje ustnih informacij o delu Gibanja so zadolženi predsednik, podpredsednik in sekretar Gibanja, pisne informacije o delu Gibanja pa potrdi upravni odbor. Za zagotavljanje  javnosti dela je odgovoren predsednik Gibanja, ki je tudi njegov zastopnik.

DEJAVNOST GIBANJA

8. člen

Dejavnost Gibanja načelno opredeljuje že njegovo ime »Osveščeni prebivalci Slovenije« in njegov dolgoročni moto »očistimo in Prenovimo Slovenijo«, kar pojasnjuje njegovo kratico OPS. Dejavnost Gibanja poteka na podlagi programa dejavnosti, ki ga natančno določi skupščina in podrobneje opredeli upravni odbor, praviloma pa poteka v okviru naslednjih področij in glavnih smernic:

• Čistejše okolje. Naše okolje je čedalje bolj onesnaženo, kar terja bistveno večjo skrb posameznikov in pristojnih institucij, da ga skušamo ohraniti tudi za naše zanamce, od katerih smo si ga le izposodili. Gibanje s svojim delovanjem spodbuja ustrezno ravnanje z okoljem, predlaga ustrezne ukrepe in opozarja pristojne državne organe in kritično javnost na primere onesnaževanja.

• Osveščeno gospodarjenje. Pri izvajanju različnih gospodarskih dejavnosti prihaja razen onesnaževanja okolja tudi do primerov, ko v iskanju čim večjega dobička prihajajo na tržišče tudi izdelki, ki so škodljivi za potrošnike. Gibanje s svojim delovanjem najprej skuša strokovno pomagati takim gospodarskim združbam z ustreznimi strokovnimi nasveti, v primerih očitnega zavračanja pobud pa na take primere opozori tudi pristojne državne organe in kritično javnost.

• Zdrava prehrana. V vedno hujši dirki za kopičenjem materialnih dobrin, kar naposled pripelje do stresov in različnih obolenj, postaja skrb za ustrezno in zdravo prehrano čedalje bolj pomembna. Vendar nekateri vidijo v tem tudi svojo priložnost za hiter zaslužek in možnost za manipuliranje z lahkovernimi potrošniki. Gibanje s svojim delovanjem opozarja pristojne državne organe in kritično javnost na take primere, v primeru strokovnih neskladij pa spodbuja in tudi organizira ustrezno strokovno razjasnjevanje in usklajevanje spornih vprašanj.

• Alternativno zdravljenje. Poleg skrbi za zdravo prehrano in s tem za zdravo življenje je pomembno tudi prizadevanje, da skuša posameznik s pomočjo različnih preventivnih metod sam skrbeti za svoje zdravje. Tako povečana skrb za zdravje je vzpodbudila hiter razvoj najrazličnejših načinov in pristopov alternativnega zdravljenja, kjer vidijo svojo priložnost tudi nestrokovnjaki in celo mazači (šarlatani). Gibanje s svojim delovanjem spodbuja take posameznike, da svojo dejavnost prenesejo v ustrezne institucionalne okvire, v primeru očitnega zavračanja takih pobud pa opozarja pristojne državne organe in kritično javnost na take primere, da bo s tem onemogočeno njihovo škodljivo delovanje.

• Duhovnost. Povsod po svetu se pospešeno in nezadržno širijo nova duhovna spoznanja, ki spreminjajo tradicionalne poglede na bistvo človekovega bivanja na tem planetu. Poglavitno sporočilo teh spoznanj je v tem, da smo tu in zdaj zaradi svojega duhovnega razvoja in ne zaradi ustvarjanja in kopičenja materialnih dobrin. Vendar se tudi na tem področju najdejo posamezniki in združbe, ki skušajo povečanje zanimanja javnosti za duhovnost izrabiti izključno v svojo korist. Gibanje s svojo dejavnostjo razširja nova spoznanja in spodbuja ter tudi organizira ustrezno strokovno pojasnjevanje in usklajevanje spornih vprašanj, v primerih zavračanja takega pristopa pa opozarja kritično javnost na morebitne poskuse zavajanja in manipuliranja z lahkovernimi ljudmi.

• Drugačna politika. Zaradi učinkovitega uresničevanja nekaterih ključnih političnih ciljev na področju delovanja Gibanja OPS in nenazadnje tudi korenitega spreminjanja sedanjega nevzdržnega političnega dogajanja v Sloveniji, bomo ustanovili novo sodobno Osveščeno Politično Stranko, katere delovanje bo vzpostavljeno na povsem novi organizacijski zamisli.
Taki, da se bodo vanjo lahko vključevali predvsem vsi pošteni, izobraženi in dovolj Osveščeni Politiki Slovenije, ki bodo v njenem interesu zmožni delovati zgolj na podlagi svojih strokovnih in moralnih načel, saj jih bodo na volitvah množično podprli Osveščeni Prebivalci Slovenije, vendar samo ob pogoju, da bodo njihovi izvoljeni predstavniki kasneje tudi dejansko delovali po teh načelih in izključno v njihovo korist. 

9. člen

Poglavitne oblike in metode dela, ki jih Gibanje uporablja pri izvajanju programa dejavnosti, so:

• spodbujanje svojih članov in drugih državljank in državljanov Slovenije oz. tudi širše javnosti v obliki sporočil, pobud in nasvetov za ustrezno ravnanje in obnašanje, ki neposredno določa in vpliva na kakovost življenja ljudi glede čistejšega okolja, osveščenega načina gospodarjenja, zdravega načina prehranjevanja, preventivne skrbi za zdravje, ter notranje obogatenega in izpolnjenega duhovnega življenja;

• pobude Gibanja gospodarskim organizacijam, združbam in drugim institucijam ter posameznikom, ki aktivno delujejo na področjih dejavnosti Gibanja in zakonodajalcem glede reševanja določenih problemov; te pobude imajo praviloma ustvarjalen (konstruktiven) pristop, torej ob kritični predstavitvi določenega problema hkrati vsebujejo tudi predloge za ustrezno in čim hitrejšo razrešitev zadevne problematike;

• spodbujanje ustanavljanja Društev OPS v posameznih krajih v Sloveniji in sodelovanje z njimi v okviru skupaj dogovorjenih aktivnosti, ki izhajajo iz programa dejavnosti Gibanja;

• priprava, organizacija in vodenje strokovnih posvetovanj, predavanj, delavnic in drugih podobnih oblik in uveljavljenih metod delovanja in nastopanja v javnosti v okviru sprejetega programa dejavnosti Gibanja;

• izdajanje posebnega glasila, brošur, letakov, plakatov, knjig in drugih tiskanih ter avdiovizualnih sredstev s tematiko iz področij dejavnosti Gibanja in v skladu z veljavnimi predpisi;

• stiki s sorodnimi podobnimi organizacijami in društvi v Sloveniji in tujini ter izmenjava informacij in izkušenj.

ČLANSTVO GIBANJA
10. člen

Član Gibanja je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije ali tuj državljan, ki podpira v 1. členu naveden namen, v 8. členu  navedeno dejavnost in v 9. členu navedene oblike in metode dela Gibanja. V članstvo Gibanja pristopi na podlagi pisne pristopne izjave. Članstvo v Gibanju je prostovoljno. Nove člane sprejema Upravni odbor.

Gibanje ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član Gibanja, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo Gibanja. Naziv častnega člana podeli skupščina Gibanja na predlog upravnega odbora.

11. člen

Pravice članov gibanja so: da volijo in so izvoljeni v organe Gibanja; da sodelujejo in soodločajo v organih Gibanja; da v skladu z odgovori uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja Gibanja pri svojem delu; da uresničijo svoje osebne interese na področju dejavnosti Gibanja; da so seznanjeni s programom dejavnosti in poslovanjem Gibanja ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

12. člen

Dolžnosti članov Gibanja so: da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov Gibanja; da dejavno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Gibanja; da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina Gibanja; da dajejo Gibanju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog; da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane Gibanja; da varujejo ugled Gibanja.
13. člen

Članstvo v Gibanju preneha: s prostovoljnim izstopom; s črtanjem iz članstva; z izključitvijo; s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz Gibanja, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Upravni odbor črta iz članstva člana, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. O izključitvi člana iz Gibanja odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.


ORGANI GIBANJA   

14. člen

Organi gibanja so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče. Zasedanja skupščine in seje upravnega odbora praviloma potekajo v torek.
Skupščina je najvišji organi Gibanja, ki jo sestavljajo vsi člani. Upravni odbor je izvršilni organ Gibanja in je za svoje delo odgovoren skupščini.

15. člen

Skupščina Gibanja je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredna skupščina se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo tretjine članov Gibanja. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku trideset dni po prejemu zahteve za njen sklic. Če upravni odbor izredne skupščine Gibanja ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom.
Izredna skupščina Gibanja sklepa samo o zadevi, za katero je bila sklicana.

16. člen

O sklicu skupščine in s predloženim dnevnim redom morajo biti člani Gibanja seznanjeni najmanj štirinajst dni pred njenim sklicem.
Skupščina je sklepčna, če je navzočih več kot polovica vseh članov Gibanja. Če skupščina ni sklepčna ob napovedani uri, se zasedanje preloži za trideset minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj deset članov.
Glasovanje na skupščini je praviloma javno, lahko pa so člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov Gibanja so praviloma tajne.

17. člen

Naloge skupščine Gibanja so: sklepa o dnevnem redu, sprejema in spreminja statut ter druge akte Gibanja, sprejema program dejavnosti Gibanja; sprejema finančni načrt in zaključni račun; voli in razrešuje predsednika, sekretarja in člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča; odloča o višini članarine; odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča; odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami ali društvi; dokončno odloča o izključitvi člana iz Gibanja; odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani v skladu z namenom in cilji Gibanja; odloča o nakupu in prodaji nepremičnin; sklepa o prenehanju delovanja Gibanja.

Predlogi za razpravo na skupščini morajo biti posredovani v pisni obliki, poslani pa morajo biti upravnemu odboru najmanj osem dni pred njenim sklicem. O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika.

18. člen

Upravni odbor opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo Gibanja med dvema zasedanjema skupščine po programu dejavnosti in sklepih, ki ji je sprejela skupščina.

Upravni odbor šteje devet članov. Sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, sekretar, blagajnik, pet članov upravnega odbora. Na prvi seji po volitvah se konstituira tako, da iz vrst članov upravnega odbora izvoli še podpredsednika in blagajnika.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Seje upravnega odbora vodi predsednik, v primeru odsotnosti pa podpredsednik,  v primeru odsotnosti obeh pa sekretar Gibanja.

19. člen

Naloge Upravnega odbora Gibanja so : sklicuje zasedanja skupščine, pripravi program dejavnosti Gibanja; skrbi za izvrševanje sklepov in programa dejavnosti Gibanja, pripravi predlog statuta in drugih aktov Gibanja; pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa; skrbi za finančno in materialno poslovanje Gibanja; upravlja s premoženjem Gibanja; ustanavlja in ukinja forume za izvajanje programa dejavnosti Gibanja; sprejema mnenja in obvešča javnost o nameravani in izvršeni dejavnosti, izreka prenehanje članstva članu Gibanja, ki ne plačuje članarine ali ne sodeluje pri dejavnosti Gibanja; uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Gibanja in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

20. člen

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali sekretar Gibanja. Sklic seje lahko zahtevajo tudi drugi člani upravnega odbora. Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
O seji upravnega odbora se vodi zapisnik, za kar je odgovoren sekretar, podpišejo pa ga predsedujoči in dva prisotna člana upravnega odbora kot overovitelja.
Upravni odbor lahko veljavno sklepa tudi preko ustreznih elektronskih medijev. Sklep je sprejet, kadar ga potrdi več kot polovica članov upravnega odbora.

21. člen

Za vsa področja dejavnosti Gibanja upravni odbor oblikuje in določi stalne in občasne forume ter določi njihovega predsednika in člane. Forumi pri svoji dejavnosti vedno uporabljajo tudi ime in kratico Gibanja , npr. Gibanje OPS – Forum za čistejše okolje. Za svoje delo je forum odgovoren upravnemu odboru.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje ustrezno komisijo in določi njene naloge, predsednika in člane. Člani komisije so člani Gibanja in tudi ustrezni zunanji sodelavci. Komisije so za svoje delo odgovorne upravnemu odboru.

22. člen

Predsednik zastopa in predstavlja Gibanje pred državnimi in drugimi organi ali organizacijami v Sloveniji in v tujini. Predsednik Gibanja je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Izvoli ga skupščina za dobo štirih let. V njegovi odsotnosti ga zamenjuje podpredsednik.
Predsednik je odgovoren za sodelovanje Gibanja v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

23. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo dela med organi Gibanja skrbi sekretar, ki ga izvoli skupščina za dobo štirih let. Sekretar je za svoje delo odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

VOLITVE ORGANOV GIBANJA

24. člen

Mandatna doba za vse člane upravnega odbora je štiri leta. Za predsednika in podpredsednika Gibanja se štiriletni mandat lahko ponovi le enkrat. Ob izteku mandatne dobe se lahko zamenja največ tretjina članov upravnega odbora.

25. člen

Upravni odbor mesec dni pred iztekom mandata imenuje tričlansko koordinacijsko komisijo, ki na podlagi predlogov članov Gibanja pripravi seznam kandidatov za predsednika, sekretarja ter druge člane upravnega odbora. Člani upravnega odbora  ne morejo biti člani kandidacijske komisije.
Kandidacijska komisija pred zasedanjem skupščine pravočasno obvesti vse člane Gibanja o predlaganih kandidatih za upravni odbor.

26. člen

Kandidacijska komisija ob sodelovanju upravnega odbora pripravi tudi predloge za člane nadzornega odbora in častnega razsodišča. Člani Gibanja imajo pravico med zasedanjem skupščine predlagati za katerokoli funkcijo drugega ali dodatnega kandidata. Tak predlog morajo podpreti vsaj trije člani upravnega odbora Gibanja.  

NADZORNI ODBOR

27. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov Gibanja ter opravlja nadzor nad materialnim poslovanjem Gibanja. Nadzorni odbor o svojem delu enkrat letno poroča skupščini. Konstituira se, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Mandat članov nadzornega odbora traja tri leta.

28. člen

Nadzorni odbor sprejema sklepe, če so navzoči vsi trije člani. Sklepi so sprejeti, če zanje glasujeta vsaj dva člana. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini Gibanja.

ČASTNO RAZSODIŠČE

29. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani in enako število namestnikov. Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani izmed sebe. Člansko razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor. Mandat članov častnega razsodišča traja štiri leta.

30. člen

Častno razsodišče sprejema veljavne sklepe, če so navzoči vsi trije člani ali njihovi namestniki, in če so soglasni. Častno razsodišče je odgovorno skupščini. Njihove naloge so: ugotavljanje odgovornosti in izrekanje predlogov disciplinskih ukrepov v primeru kršitve statuta  in vrednot pripadnikov Gibanja.

31. člen

Za disciplinski prekršek članov Gibanja se šteje hudo nespoštovanje Statuta Gibanja in kršenje vrednot Gibanja ter nespoštovanje sklepov in vsako ravnanje, ki je hudo prizadelo interese in ugled Gibanja.
O prekrških članov Gibanja odloča na prvi stopnji častno razsodišče.

32. člen

Častno razsodišče lahko proti posameznim članom Gibanja predlaga skupščini naslednje ukrepe: opomin, javni opomin, izključitev.
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku. O pritožbah proti ukrepom častnega razsodišča odloča na prvem naslednjem sklicu skupščina Gibanja kot drugostopenjski organ.

FINANČNO POSLOVANJE

33. člen
Finančni viri Gibanja so: zbrana članarina, prostovoljni prispevki in volila, dohodki od izdanih publikacij, organizacije predavanj, seminarjev, delavnic, avdiovizualnih sredstev in podobno; državne in druge dotacije.
Če Gibanje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek dohodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja Gibanja med njegove člane je nična.

34. člen
Gibanje razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dejavnosti in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na skupščini se vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik, podpredsednik in sekretar Gibanja. Finančno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo na tem področju v Republiki Sloveniji.

35. člen
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju. V tem pravilniku Gibanja določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju Gibanja, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva oz. podobne organizacije.

Gibanje ima svoj Transakcijski račun, odprt pri DELOVSKA HRANILNICA Vrhnika.

36. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima kadarkoli pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje Gibanja. Ravno tako imajo vedno vpogled v finančno dokumentacijo profesionalni predstavniki sredstev javnega obveščanja iz Slovenije.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko Gibanje zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

SPONZORJI GIBANJA

37. člen

Gibanje ima lahko tudi sponzorje oz. donatorje, ki so fizične ali pravne osebe. Sponzorji Gibanju materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.
Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na seji skupščine Gibanja, nimajo pa pravice odločanja o zadevah, ki so na njenem dnevnem redu.

PRENEHANJE DELOVANJA GIBANJA

38. člen

Gibanje preneha delovati: ko se število članov skrči pod deset; če skupščina odloči, da ni več razlogov za obstoj Gibanja, ali po samem zakonu.

39. člen

V primeru prenehanja delovanja Gibanja preide njegovo premoženje v okvir po dejavnosti sorodne organizacije oz. društva, ali v neko novo obliko organizacije na podlagi Zakona, kar opredeli zadnja skupščina Gibanja.

KONČNA ODLOČBA

Ta statut je sprejela skupščina Gibanja dne, 11.02.2000
Gibanje OPS je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Ljubljani pod zaporedno
št. 1880.