Drugačna politika
Ekipa OPS
Drugačna politika

Ponedeljek, 17. februar 2020 ob 14:29

Odpri galerijo

UVAJANJE DRUGAČNE POLITIKE -politike novega tisočletja

Nekatere opredelitve politike

Umestitev države. Država je osnovna oblika političnega organiziranja neke družbene skupnosti, kot formalni predstavnik družbene enotnosti pa opravlja celo vrsto funkcij, ki so nujne za življenje družbe kot celote. Država je torej oblika javne oblasti, ki je tej družbi odtujena in nadrejena katere osnovna funkcija je varovanje in pospeševanje določenega ustroja družbe.

Glavno sredstvo države je uporaba ali grožnja uporabe legitimnega prisiljevanja, bistvo njene državnosti pa je obstoj aparata javne oblasti, ki razpolaga z monopolom organizirane prisile in je ločen od družbe.

V tem splošnem organizacijskem okviru neke države je državljan vsaka fizična oseba, ki je pravno vezana nanjo tako, da so ji formalnopravno zagotovljene in dostopne vse osebne in ekonomsko-socialne pravice, in sicer ne glede na to, ali živi na ozemlju te države ali pa nekje v tujini.

Prej omenjeno družbo pa lahko opredelimo kot organizirano skupnost ljudi, ki so povezani z vzajemnim delovanjem na naravi in z najrazličnejšimi medsebojnimi odnosi. Pogoj nastanka in obstoja neke razredne družbe je proizvodnja različnih (materialnih) dobrin, iz katere izvirajo tudi odnosi znotraj nje.

Znotraj neke države imajo pomembno in velikokrat tudi odločilno vlogo politične stranke, ki jih kaže razumeti kot razmeroma stalne organizacijske tvorbe. Njihovo bistvo je v tem, da temeljijo na razredni razčlenjenosti družbe in si v okviru določene ideologije prizadevajo bodisi pridobiti ali ohraniti državno oblast oz., da bi bile v njen vsaj udeležene. V tej zvezi se srečujemo tudi s pojmom politika, ki predstavlja področje odnosov med posameznimi razredi v družbi oz. kot njihov odnos državne oblasti in boja za osvojitev ali ohranitev te oblasti.

Splošna umestitev politike. Po nekaterih zelo splošnih opredelitvah naših leksikografov naj bi politiko v ožjem smislu razumeli kot dejavnost neke države ali kot neko ravnanje, ki je usmerjeno nanjo. V širšem smislu pa naj bi kot politiko razumeli vsako družbeno dejavnost, s katero se ureja temeljni položaj človeka in družbenih skupin v posamezni družbi in v mednarodnih razsežnostih.

Bistvene prvine oz. sestavine politike po teh opredelitvah so: politični subjekti, kot osebnosti in nosilci te zavestne dejavnosti; politična ideologija, kot nauk o poglavitnih idejah v njenem okviru; in politična aktivnost, kot zavestna dejavnost v njenem okviru. Politika se običajno poimenuje glede na njene subjekte (npr. državna politika, strankarska politika, politika združenih narodov, ipd.), pa tudi po drugih merilih, med katerimi sta zlasti pomembna ozemeljski obseg in vsebina politične dejavnosti (npr. zunanja politika, notranja politika, stanovanjska politika, kulturna politika, znanstvena politika, itn.).

S proučevanjem in raziskovanjem politike se ponekod ukvarja posebna družboslovna veja, ki jo največkrat imenujemo "politologija" in jo opredeljujemo kot znanost oz. znanost o politiki. Nekateri politologijo uvrščajo med najstarejše znanstvene veje, ki pa so jo šele v novejšem času začeli uvajati tudi kot samostojno študijsko in raziskovalno smer.

Pri nas so še nedavno tega v okviru tovrstnega visokošolskega študija gojili vrsto njenih disciplin (npr. politična teorija, zgodovina političnih doktrin, politični sistemi, znanost o upravljanju , mednarodni odnosi, sodobno delavsko in socialistično gibanje, politična teorija socializma, ipd.).Medtem, ko so po zaključku študija iz tega okvira prihajali tako imenovani "politologi", ki naj bi se po teh opredelitvah znanstveno ukvarjali s politiko.

Vendar se je večina njih potem znašla na različnih bolj ali manj pomembnih mestih v državni upravi in v vodstvu podjetij. Tako je mogoče veliko teh kadrov najti med sedanjo tako imenovano "menedžersko elito", ki jo je naplavil prejšnji (socialistično-samoupravni) sistem.

Ustvarjalna opredelitev politike. Poleg navedenih zelo splošnih opredelitev politike, kakršne lahko srečamo samo v okviru nekdanjih socialističnih držav, pa, seveda, lahko zasledimo tudi popolnoma drugačne opredelitve politike. V strokovni literaturi razvitih držav je politika opredeljena kot zelo pomembna strokovna dejavnost, ki predvsem odloča o gospodarskem življenju in rezultatih gospodarske dejavnosti v neki družbeni skupnosti.

V okviru take strokovne dejavnosti se na ustvarjalen način in na znanstveni podlagi odloča o temeljnih ciljih za delovanje slednje, oz. se izbirajo ustrezne strategije za usmerjanje delovanja družbene skupnosti za doseganje njenih temeljnih ciljev. Na podlagi take dejavnosti se politika konkretizira z ožjo določitvijo ciljev v času in prostoru, z opredelitvijo potrebnih nalog in ciljno usmerjenih aktivnosti za njeno uresničitev.

Hkrati politika predstavlja tudi podlago za usmerjanje miselnega ustvarjalnega dela v družbeni skupnosti, ki jo v širšem smislu razumemo kot državo, v ožjem pa smislu pa kot posamezno gospodarsko družbo ali podjetje. Ustvarjalnost (razumemo jo kot razmišljanje, ki rodi nove ideje) oz. ustvarjalno delo je potemtakem ključni dejavnik pri oblikovanju in udejanjanju tako opredeljene politike.

V razvitem zahodnem svetu torej politiko opredeljujejo kot ustvarjalno dejavnost, v okviru katere se iščejo in izbirajo temeljni cilji neke družbene skupnosti, medtem ko je odločanje v politiki osrednje jedro njene državnosti. Pripravljanje osnov politike je zato treba razumeti kot zelo zahtevno strokovno delo, ki mora biti med drugim naslonjeno tudi na znanstvena izhodišča in ustvarjalno razmišljanje tistih, ki predlagajo določeno politiko.

To pa so izbrani predstavniki družbene skupnosti (poslanke in poslanci) v njenem najvišjem državnem organu (parlamentu) in poleg njih tudi nekateri zaposleni v državnih organih, ki imajo posebna pooblastila. Predstavniki družbene skupnosti v njenem parlamentu oz. po naše poslanci se tako pri oblikovanju in udejanjanju določene politike pojavljajo v posebej zahtevni vlogi, saj preverjajo zamisli take politike, jo dopolnjujejo in potrjujejo ter pooblaščajo določene državne organe oz. druge izvajalce za njeno uresničitev.

Tako oblikovana politika neke družbene skupnosti se potem v najožjem smislu vsebinsko nanaša na proizvodnjo, tržno in finančno usmeritev njenih gospodarskih delov oz. na posamezne gospodarske družbe ali podjetja. Razen tega se sprejeta politika odraža tudi v medsebojnih (človeških) odnosih znotraj teh delov, z vidika bodočnosti (razvoja) pa se nanaša tudi na znanost. Politiko takih gospodarskih delov je sicer mogoče obravnavati celovito, toda v resnici je njihova politika sestavljena iz vrste ožjih politik:

razvojna politika, glede razvoja njenega celotnega poslovnega procesa s posebnim poudarkom na inovacijski dejavnosti, razvoju izdelkov in tehnologije ter zato potrebnih investicij; politika kakovosti, glede stopnje kakovosti izdelkov, ki jo omogoča vgrajena tehnologija proizvodnega procesa in zahteva tržišče oz. jo je pripravljeno tudi plačati;

finančna politika glede preskrbe, preoblikovanja, uporabe in vračanja vseh vrst finančnih sredstev; proizvodna politika glede obsega in asortimana tržno želenih izdelkov, tehnologije proizvodnega procesa, tehnične ravni proizvodnje, ipd.;

politika nabave, glede obsega, načina in virov preskrbe s surovinami, materiali, energijo, storitvami, ipd. politika prodaje glede plasiranja izdelkov in doseganja potrebne donosnosti in tržne vrednosti prodanih izdelkov in storitev;

in kadrovska politika  glede izbire, izobraževanja in razmeščanja strokovnih in vodilnih ter drugih kadrov, kot tudi glede življenjskih in delovnih razmer v gospodarski družbi, ravni plač, ipd.

Morda kaže k navedenim opredelitvam politike dodati še to, da je na ustvarjalnost in znanost naslonjena politika v primerjavi z drugačnimi pristopi lahko tudi veliko bolj dolgoročna. Poleg tega pa ustvarjalen in znanstven pristop pri oblikovanju politike zagotavlja tudi precej več manevrskega prostora.

Preživelo razumevanje politike. Mnogi podatki in izkušnje kažejo, da je navedena ustvarjalna opredelitev politike pri nas zelo zapostavljena. Pri nas namreč še vedno prevladuje razumevanje politike, kot je bilo razširjeno v preteklem (socialistično-samoupravnem) obdobju in ga nakazuje prej omenjena splošna opredelitev politike. Po tem razumevanju je politika zgolj samo nekakšna stalna planska odločitev ali pravilo obnašanja  v možni situaciji, medtem, ko je planiranje najširši okvir poslovnega odločanja v taki družbenopolitični (samoupravni) skupnosti.

Vendar očitno velja podpirati in se zavzemati za omenjeno ustvarjalno opredelitev politike, medtem, ko gre planiranje razumeti kot pomembno sredstvo za udejanjanje politike. razlika med obema pristopoma je očitna in v vsebinskem smislu tudi zelo pomembna. Zato se ne gre čuditi, da so sedanjemu popolnoma zgrešenemu in že davno preživelemu razumevanju politike pri nas potem zelo podobni tudi doseženi rezultati.

DEJANSKE RAZMERE NA PODROČJU POLITIKE V SLOVENIJI

Posledice preteklega dogajanja. Iz navedenih splošnih opredelitev politike je tako med drugim mogoče izluščiti tudi srž sedanjih ključnih problemov. V preteklosti so bile take opredelitve politike nujne zato, da so o vseh najpomembnejših družbenih vprašanjih lahko odločali v tesno zaprtih partijskih krogih. Zato so bila v tistih časih potrebna taka predstavniška telesa družbene skupnosti, ki so brez lastnega razmišljanja in prispevka samo potrjevala tako sprejete (partijske) odločitve.

Potreben je bil torej nekakšen glasovalni stroj, ki je lahko zagotovil tudi širše sprejetje take politike, medtem ko je dobro utečen represivni aparat politične policije med drugim zagotavljal tudi njeno uresničevanje. Zato je bil izumljen tudi tako imenovani "delegatski sistem" v nekdanji državi, ki je dolga leta pod plaščem samoupravljanja med drugim zagotavljal tudi legitimnost odločanja o politiki oz. najpomembnejših vprašanjih v zelo ozkih krogih.

Razumljivo mora biti, da je bila stroka pri tem potisnjena povsem v ozadje, saj so prevladovali čisto drugačni (največkrat zgolj samoljubni) interesi. Nenazadnje to tudi ni čudno, saj so bili skoraj vsi tedanji voditelji brez ustrezne izobrazbe. Samo redki med njimi so jo pridobili šele kasneje, vendar večinoma na politološkem področju, ki pa je že bilo omejeno in je zato mogoče oceniti tudi vrednost take izobrazbe.

Tako razumevanje politike in obnašanje pri njenem sprejemanju in udejanjanju v preteklosti pa še vedno predstavlja veliko breme na ramenih večine tistih, ki se še danes hočejo ukvarjati z zelo podobno politiko. Edina razlika je pravzaprav samo v tem, da so zamenjali in preimenovali le ogrinjalo, s katerim je tako početje prekrito. Nekdaj se je tak plašč imenoval "socialistično samoupravljanje", danes pa mu isti ljudje brez sramu rečejo "demokracija", čeprav je dogajanje pod njim ostalo več ali manj nespremenjeno.

Vseh teh (kvazi) politikov gotovo ne moti niti dejstvo, da je tako njihovo obnašanje in ravnanje na področju politike, ki so ga v pomanjkanju lastnih idej očitno prevzeli od svojih predhodnikov in vzornikov, že davno tega povozil čas. Zato ga tudi ne morejo več vleči s seboj v nedogled, čeprav si nekaj takega, seveda, močno želijo.

Sedanje strankarsko obnašanje. Sedanje stanje na področju splošnega razumevanja politike in ravnanje političnih strank pri njenem oblikovanju ter sprejemanju v primerjavi z bližnjo in daljno preteklostjo sploh ni dosti drugačno. Kljub nekaterim navideznim demokratičnim spremembam v letu 1990, je vsaj glede politike vse več ali manj ostalo pri starem. Za politične stranke, ki so izšle iz tedanjega okvira družbenopolitičnih organizacij (takratne ZKS, ZSMS, in SZDL, ki so se postopoma prelevile v sedanji stranki SD, LDS, ZARES, SNS in DESuS) je to popolnoma razumljivo in kaj drugega tudi ni bilo mogoče pričakovati. Zato glede njihovega obnašanja na področju politike tudi ne gre izgubljati besed.

Vendar pa ni mogoče razumeti, da tudi nove politične stranke oz. tako imenovane "stranke slovenske pomladi" niso na področje oblikovanja in sprejemanja politike vnesle nobenih pretresljivih sprememb. Prav nasprotno, mogoče je celo trditi, da so bile v mnogo čem celo precej manj domiselne od bivših političnih strank oz. so se večinoma obnašale še bolj "papežko od papeža". Kot je že bilo povedano se to dogaja zaradi prevelike zaverovanosti njihovih (takratnih in nekaterih sedanjih) voditeljev samih vase in v svojo (ne)sposobnost.

Najbolj zgovoren dokaz za to trditev je klavrn razpad tedanje koalicije novih političnih strank. (poimenovane Demos), Nekaterih hudih posledic tega nerazumnega in samoljubnega početja pa zagotovo ne bo mogoče nikoli ustrezno premostiti. Teh žalostnih dogodkov prizadete politične stranke danes najraje niti ne omenjajo, ali pa jih skušajo opravičiti z velikimi takratnimi razlikami med njimi. Vendar s takimi izgovori, seveda, ne morejo prikriti resničnega vzroka za njihov neuspeh.

Vse po vrsti so namreč delale popolnoma enake napake kot njihovi (socialistično-komunistični) vzorniki, tudi novodobni politiki so se zapirali v preveč ozke kroge in se naslanjali samo na "preverjene kadre". Nove politične stranke so očitno spregledale dejstvo, da so taka "pravila igre" iz preteklosti lahko delovala le s pomočjo ustreznega represivnega aparata (politične policije), katere pa one niso imele več na razpolago.

Razvrednotenje slovenske pomladi. Tedanja nezrelost "pomladnih" političnih strank je bila zaradi pomanjkanja neposrednih izkušenj na področju oblikovanja in sprejemanja politike morda tudi opravičljiva, danes pa teh izgovorov ne more biti več. V preteklih letih se je namreč jasno izkazalo, da so "pomladne" stranke pravzaprav v ničemer ne razlikujejo od njihovih nasprotnic, to je strank, ki so izšle iz propadlega komunističnega enoumja.

Medtem so se že vse pomembnejše med drugim znašle na oblasti in celo v koaliciji s strankami ki gojijo miselnost starega kova. Prav neverjetno se zdi, kako so se vse od njih neverjetno hitro prilagodile razmeram na področju oblikovanja in sprejemanja politike, ki vladajo pri nas že desetletja. Navadno so v teh strankah dvignili svoj glas proti takemu početju šele takrat, ko so v koaliciji tudi dejansko postali "peto kolo" in se zavedli, da so bili le "demokratičen okrasek" navidezne demokracije, ali ko so jih iz nje nagnali.

Sprašujemo se še kakšno sporočilo volivcev bi novodobni politiki še potrebovali, preden bodo dokončno dojeli, da se je njihov čas v pravi slovenski pomladi nepreklicno iztekel, ker ga niso znali ali hoteli izkoristiti takrat, ko je še delal v njihov korist.

Volitve v predstavniška telesa. Vse doslej navedeno je le delen razlog za sedanje razmere na področju politike. poglavitni razlog namreč tiči v tem, da v najvišje predstavniško telo na tako zahtevno delovno mesto, kot je poslanec, tudi danes prihajajo ljudje (tako kot nekdaj delegati), ki večinoma sploh nimajo ustrezne izobrazbe in ostalih potrebnih referenc kot so npr. delovne izkušnje in neoporečne etične lastnosti.

Pri njihovi izbiri namreč še vedno prevladuje razmišljanje iz bližnje in daljne preteklosti, da je treba za taka mesta izbrati ljudi, ki bodo "ob pravem času in za pravo stvar dvignili roko". Razen nekaterih izjem tudi med sedanjimi poslanci lahko najdemo ljudi, ki v tako pomembnem organu kot je parlament, praktično ne morejo početi kaj drugega kot  da na dogovorjen namig pritisnejo na ustrezen gumb.

Čeprav verodostojnih podatkov ni mogoče dobiti, vseeno lahko trdimo, da v vseh sedanjih političnih strankah prihajajo do svojih kandidatk in kandidatov na volitvah na povsem enak način oz. z istimi metodami. Vendar takih metod ni mogoče najti v nobenem učbeniku, ker so posledica dolgoletne prakse v  tako imenovanih "kadrovskih kuhinjah". V njih so se učili od istih kuharjev in se tudi izučili za to obrt skoraj vsi sedanji politiki, pa če to hočejo priznati ali pa ne.

Mnoga znamenja tako pritrjujejo domnevo, da večino kandidatov sedanjih političnih strank na volitvah bržkone izberejo in določijo v zelo ozkem krogu najbolj vplivnih političnih veljakov Glede na rezultate takšnega izbora, ki jih zaradi javne objave tudi ne morejo prirediti in olepšati, pa je več kot očitno, da pri njihovih merilih za izbor izobrazbena raven in druge reference nima nobene večje teže. To potrjuje tudi dejstvo, da tudi največje stranke potrjujejo listo kandidatk in kandidatov  kar v paketu.

To med drugim tudi dokazuje, da ni notranjega rivalstva med več kandidatkami in kandidati, kar kaže na popolno pomanjkanje demokracije znotraj domala vseh strank. Tudi zato se že več let zapored na listah istih strank pojavljajo eni in isti ljudje, ki so potem izvoljeni zaradi imena stranke in ne zaradi lastnega imena. Proporcionalni sistem pa pri tem dodatno podpira nerazumne volilne rezultate.

Značilnost slovenskega parlamenta. Takšen pristop v okviru sedanjih parlamentarnih strank glede izbiranja njihovih kandidatov za volitve, seveda, odseva tudi v slovenskem parlamentu. Zgolj na podlagi tistega, kar je mogoče prebrati ali videti preko televizije, lahko strnemo naslednje njegove slabosti:

·           Nestrokovnost. Ker pride v parlament veliko poslancev s popolnoma neprimerno strokovno izobrazbo (torej nestrokovnjaki) je razumljivo, da mora takšno vrzel nekdo nadomestiti. Zato poslanci potrebujejo tudi mnoge strokovne sodelavce, da opravijo delo namesto njih. Nekateri jih pripeljejo kar s seboj in zato ne morejo biti bistveno drugačni od njih. Zaradi takšnih razmer se potem tudi ne gre čuditi premalo domišljeni zakonodaji, ki jo največkrat sprejmejo šele po mnogih težavah in zapletih. Velikokrat se tudi zgodi, da sicer dobro pripravljeni zakonski predlog poslanci s svojimi premalo premišljenimi amandmaji povsem izmaličijo. Poznamo pa seveda tudi sprejemanje zakonov s preprostim preglasovanjem, ko niso upoštevani nikakršni še tako dobri predlogi sprememb ali dopolnil.

·           Neučinkovitost. Seje parlamenta so navadno dolgotrajne in se običajno že začnejo z mnogimi zapleti. Pogosto porabijo poslanci kar cel delovni dan in tudi več samo za dogovore o vsebini dnevnega reda za posamezno sejo, medtem ko se posamezno zasedanje potem veleče tudi po več mesecev. Tako večino svojega dela poslanci uspejo dokončati predvsem v okviru tako imenovanih "izrednih" zasedanj parlamenta, ki jih je v primerjavi z rednimi kar nekaj več.

·           Dolgoveznost. Kadar si seje ogledamo preko tv zaslonov in vidimo neposreden vpogled v delo parlamenta lahko vidimo,  da mnogi poslanci porabijo ogromno časa za povsem nepotrebne in dolgovezne razprave ter prazno besedičenje. Medtem pa nekateri poslanci za govornico samo prebirajo vnaprej pripravljena besedila, kar izkazuje in poudarja njihovo (ne)sposobnost.

·           Potratnost. Poleg razvpitih poslanskih plač (te zagotovo niso v skladu s sedanjo splošno izobrazbeno ravnijo in sposobnostjo večine poslancev) in pretiravanja ob nenehnih prostorskih preureditvah parlamenta nekateri znaki kažejo, da se tudi v parlamentu zgledujejo po potratni državni upravi. Tu naj še posebno izpostavimo oz. spomnimo na nekakšen "funkcionalni dodatek" za delo poslanca v njegovi volilni bazi, s katerim so si še povečali svoje že itak previsoke plače.

·           Privilegiranost. Poslanci so obdržali skoraj vse privilegije "zaslužnih" politikov iz nekdanjega obdobja (npr. državna stanovanja, visoke plače, subvencionirano prehrano, službena vozila, enoletno financiranje po poteku mandata, ipd.).

Preseganje sedanjega stanja. Vse doslej navedeno skupaj z razmerami v slovenskem parlamentu, seveda, močno vpliva tudi na splošne družbene razmere, zlasti pa na čedalje bolj neugodno gospodarsko stanje. To je poglavitni razlog, da hočemo v okviru nove politične Stranke Osveščenih Politikov Slovenije - OPS preseči sedanje neugodno stanje in ga nadomestiti z ustreznejšimi metodami in pristopi.

Oblikovanje in sprejemanje politike tako želimo postaviti na popolnoma drugačne (izključno strokovne) temelje in odmisliti vse tovrstne zglede iz preteklosti in sedanjosti. Predvsem pa hočemo z drugačnimi zgledi vplivati na odstranitev že omenjenih metod dela v strankarskih "kadrovskih kuhinjah", ki so zagotovo osrednji vzrok za večino sedanjih problemov.

Te trditve potrjujejo že nekatere navedbe v osnutku statuta in programu dejavnosti Stranke OPS, kjer gre zagotovo za nekatere ključne nove pristope. Brez lažne skromnosti lahko celo rečemo, da gre za inovacijo, saj podobnih rešitev ni mogoče nikjer zaslediti. Pravzaprav takih zgledov tudi nismo iskali, ker nam sploh niso bili potrebni.

Do navedenih novih rešitev, ki bodo na tem mestu še podrobneje pojasnjene smo prišli samo na podlagi logičnega razmišljanja in striktnega ločevanja vzrokov od posledic, kar edino lahko pripelje do ustrezne in prave rešitve problema. Po tej poti nastane tudi največ inovacij, kar potrjujejo tudi mnogi dobro znani primeri.

Vendar pa neke inovacije (iznajdbe), seveda, ni mogoče presojati samo na podlagi nekakšnih zgledov. Če bi tako ravnali že pradavni predniki, se gotovo nebi mogli oprijeti zamisli, denimo, "okroglega kolesa", kar pa je kot dobro vemo povzročilo pravi preporod na tehničnih področjih in omogočilo tudi mnoge nadaljnje iznajdbe.

DRUGAČNI KANDIDACIJSKI POSTOPKI

Povzetek statutarnih določil. Iz predstavljenega osnutka Statuta Stranke OPS je mogoče razbrati, da se bodo kandidacijski postopki začeli nekako tri mesece pred začetkom volitev za državni zbor, organe lokalnih skupnosti ali predsednika republike. Takrat bo njen izvršni odbor pripravil in objavil javni razpis za izbiro kandidatk in kandidatov  Stranke OPS na volitvah in določil pogoje za prijavo ter rok za zbiranje prijav in izbiro kandidatov.

Hkrati bo oblikoval in določil potrebne volilne komisije, ki bodo imele najmanj sedem članov, imenoval pa bo tudi njihovega predsednika. Izvršni odbor bo oblikoval in določil merila za izbor kandidatov Stranke OPS na volitvah ter določil program, postopek in sredstva za vodenje volilne kampanje.

Pripravil bo tudi javni razpis za izbiro kandidatk in kandidatov Stranje OPS za delovna mesta v državnih organih oz. občinskih in mestnih upravah glede na dosežen volilni izid in določil rok za zbiranje prijav in njihovo izbiro. Glede na ta izid bo oblikoval in določil tudi merila za izbor kandidatk in kandidatov  Stranke OPS  za omenjena delovna mesta v državnih organih oz. občinskih in mestnih upravah.

Na tak javni razpis za kandidate Stranke OPS na volitvah se bodo lahko prijavile vse polnoletne državljanke in državljani Republike Slovenije, ki bodo ustrezali pogojem navedenih v javnem razpisu in bodo v roku predložili svojo pisno prijavo. V kolikor prijavljeni kandidatke in kandidati ne bodo člani Stranke OPS, bodo hkrati s prijavo morali predložiti še podpisano pristopno izjavo, s katero bodo sprejeli njen statut in program dejavnosti.

Primer javnega razpisa. Med poglavitnimi novostmi v teh kandidacijskih postopkih lahko poudarimo zlasti javne razpise Stranke OPS za pridobivanje njenih kandidatk in kandidatov na volitvah in kasneje tudi za njena mesta v državni ali lokalni upravi glede na volilne izide. Čeprav ne želimo prehitevati nekaterih dogodkov, naj zaradi večje razumljivosti te osrednje novosti (glede na sedanje strankarsko početje) vendarle navedemo besedilo enega takih razpisov. (Besedilo razpisa OPS lahko preberete TUKAJ)

Navedeno vsebino razpisa je treba vzeti le kot vzorec, ki ga bo treba ustrezno prilagoditi takratnim razmeram, ko bo postal tak razpis tudi aktualen. Kot je razvidno, se nanaša na volitve v državni zbor, ki so za našo prihodnost bržkone tudi najbolj pomembne, medtem ko bo moral biti tak razpis v primeru tako imenovanih "lokalnih" volitev, seveda, precej drugačen.

Vendar po glavno sporočilo takega razpisa v vseh primerih popolnoma enako. Na ta način naj bi v vsa predstavniška telesa in organe družbene skupnosti pripeljali strokovno podkovane ljudi, ki sedanje neugodno splošno stanje edini lahko obrnejo v pozitivno smer.

mag. Janez Šček, univ.dipl.oec

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 31. May 2023 at 12:23

220 ogledov

Eni so privatizirali, večina pa je vse bolj obubožana, sodeluj tudi ti si oškodovan!
Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani,Po 33-ih letih je čas, da se razkrije, kdo je privatiziral Slovenijo. Prepričani smo, da s to trditvijo vsi soglašate. Želimo ugotoviti in obelodaniti, kdo so zmagovalci privatizacije in koliko smo s privatizacijo pridobili, ali izgubili vsi ostali. In seveda, preprečiti, da bi se privatizacija nadaljevala. Nekateri segmenti gospodarstva in infrastruktura države mora za normalno delovanje države, ostati v državni lasti.Generacija naših marljivih ljudi, ki je v socializmu ustvarila največ, je v življenjskem obdobju, ko življenjski stroški ostajajo isti, celo lahko večji, pokojnine pa ne omogočajo dostojnega življenja. Je pa to tudi čas za žetev po opravljenem delu. Še posebej tisti, ki so garali polnih 40 let (tudi v zelo slabih delovnih pogojih) težaška, enolična in naporna dela. Mnogi so bolni z bednimi pokojninami, prisiljeni životariti iz dneva v dan. Skrajni čas je, da se razgali stranpoti privatizacije sadov njihovih žuljev od TAMA-a, SCT-ja, PRIMORJA, VEGRADA, METALNE, LTH-ja, Železarn in drugih načrtno uničenih, ter privatiziranih podjetij.Tako vas vljudno vabimo k sodelovanju pri raziskavi na način, da sodelujete po svojih najboljših močeh, da se to pomembno delo končno opravi. Sodelujete lahko kot strokovni kader, z informacijami, dokumenti, usmeritvami, posredovanjem kontaktov ljudi, ki vedo o stranpoteh privatizacije kaj več in bodo verodostojen vir. Lahko pa sodelujete tudi z donacijami, ker bomo angažirali strokovnjake različnih strok. Finančne, ekonomske, zgodovinske in pravne izvedence, ki bodo strokovno in kompetentno opravili svoje delo. Čaka nas veliko dela, vas pa čaka poštena nagrada, saj ciljamo na vrnitev pokradenega premoženja, ki je garant, da živimo v naši državi, človeka vredno življenje za nas in bodoče rodove. Za vrnitev premoženja obstajajo pravne osnove, zatorej se tega dela lotevamo z vso resnostjo in odgovornostjo.Več o VSESLOVENSKEM PROJEKTU si lahko preberete na PRIVATIZACIJA.SIEkipa privatizacija,koordinator Stanislav SivecP.s. Delite to objavo mmed čim več sorodnikov, prijateljev, sosedov, sodelavcev in znancev na vse možne načine. SKUPAJ ZMAGAMO!

Wed, 17. May 2023 at 10:58

560 ogledov

Po 33-ih letih je čas, da se razkrije kdo je privatiziral Slovenijo!
Generacija naših marljivih ljudi, ki je v socializmu ustvarila največ je v starosti, ko je že mnogim vsak nov dan podarjen. Sploh tisti, ki so garali polnih 40 let v tudi zelo slabih delovih pogojih, težaška, enolična in naporna dela. Mnogi so bolni z bednimi pokojninami prisiljeni životariti iz dneva v dan. Skrajni čas je, da se razgali stran poti privatizacije sadov njihovih žuljev od TAMA-a, SCT-ja, PRIMORJA, VEGRADA, METALNE, LTH-ja in drugih načrtno uničenih in privatiziranih podjetji.Takoj v začetku vas vabimo k sodelovanju, da se vključite v raziskavo tako, da pristopite v ekipo ali pa anonimno ali z imenom in priimkom pomagate z informacijami, dokumenti, usmeritvami, posredovanjem kontaktov ljudi, ki vedo o stranpoteh privatizacije kaj več in bodo verodostojen vir.Lahko pa boste finančno pomagali, ker bomo angažirali strokovnjake različnih strok. Finančne, ekonomske, zgodovinske in pravne izvedence, ki bodo strokovno in kompetentno opravili svoje delo. Drugače ne bo šlo, stroški pa bodo nastajali še za druge namene, tehnično osebje, administracijo, IT podporo, za potne in druge stroške itd. V izdelavi je nova spletna stran privatizacija.si na kateri bodo sistematično urejeni dosjeji nekaj tisoč slovenskih podjetji delujočih v času socializma in kasneje z opisom njihove zgodovine nastanka, prvotnega lastništva, kdaj so bila podržavljena in njihovega uspešnega ali neuspešnega delovanja pred uvedbo socializma leta 1945, v času Jugoslavije in vse do danes. Spletne strani ne bodo vsem javno dostopne ampak bo treba za dostop donirati nekaj evrov, da se bo poplačalo delo raziskovalcev, revizorjev in vseh nas sodelelavcev, da bo vse na enem mestu, povsem pregledno in na dosegu oči zainteresiranih. Začeli bomo izdajati tudi časopis Ogledalo Prebivalcev Slovenije z podnaslovom "slovenska privatizacija" v katerem bomo objavljali izsledke preiskav in revizij v času privatizacije in kdo se je okoristil na račun vseh nas in za koliko od tega našega skupnega premoženja od katerega bi morali imeti koristi vsi, ne le peščica t.i. tajkunov, je končalo v zasebnih rokah.Neka zelo javno znana oseba je v Ljubljani kupila zemljišče načrtno uničenega oz. propadlega SCT-ja z denarjem vprašljivega izvora ali iz pridobljenega kredita pri NLB na "lepe oči" za 1 mio evrov, ki je danes vredno 12 milijonov evrov. Za koliko torej smo bili v tem zgolj enem primeru oškodovani vsi, ki smo sanirali izorpane banke in razprodajo našega skupnega premoženja posvečenim in nedotakljivim za bagatelo?Osrednji cilj naše preiskave oz. revizije pa je predstaviti slovenski in svetovni javnosti kaj se je v bistvu zgodilo z narodovo srebrnino po letu 1990, ko so brez vprašanja naroda - lastnika, izvedli privatizacijo in je nekdaj naša skupna lastnina tako ali drugače pristala v rokah posameznikov. Zanima nas kdo so ti posamezniki, ali morda priapdajo kateri politični opciji in koliko so od časa, ko so si prepisali tudi s špekulacijami narodovo lastnino nase, to bogastvo do danes oplemenitili. Če bomo sodelovali vsi, ki nam ni vseeno, kot nam ni vseeno, če nam oropajo dom ali podjetje, bomo na koncu pripeljali stvari tako daleč, da bodo vsi, ki so nas oškodovali imeli dve možnosti. 1. Ali bodo od ugotovoljenega nelegalnega in nezakonitega izvora premoženja plačevali glede na ocenjeno vrednost oškodovanja mesečno rento v sklad za poplačilo oškodovancev - vseh državljanov RS, ki smo bili opeharjeni ali 2. Jim bo nelegalno in nezakonito pridobljeno narodovo premoženje zaseženo. Prosimo za sodelovanje javno ali anonimno. Pišite na naš e naslov: Gibanjeops2013@gmail.com ali pokličite na 031 274 419. In prosimo, da se zavedeta. Vključil se bo ves propagandni stroj globoke države s poskusom diskreditacije našega dela in sejanja dvomov o vsem kar bomo počeli, da bi vi mislili, da je to kar delamo nesmiselno, da ne bo rezultatov in uspeha. Če boste nasedli taki propagandi jim bo znova uspelo. Tistim, ki so se okoristili na račun sadov žuljev generacij marljivih ljudi in nam tudi s pomočjo nagrabljenega narodovega premoženja vladajo in finanancirajo točno določene, da se ohranja staus quo, Slovenija in slovenski narod pa v večini bije plat zvona. Tako moralno, duhovno, socialno in finančno. Sodelujmo za dobro vseh nas neprivilegiranih, ki smo vsak evrov pošteno zaslužili in predvsem za dobro naših otrok, ki smo jim dolžni zapustiti državo boljšo, bolj uspešno kot smo jo sami prejeli v upravljanje. Veselimo se sodelovanja z vami! Ekipa OPS p.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!

Tue, 2. May 2023 at 20:01

882 ogledov

PREVARA JE RAZKRITA, MOJE DELO JE ZA ZDAJ KONČANO
Klikni za ogled videaDragi Slovenci, vsi državljani. Jaz mislim, da je pošteno, da takole povem. Od leta 1998, ko sem spoznal, da je nekaj zelo narobe v tej deželi, sem potem še bolj raziskal in se dokopal do RESNICE, ki je bila včeraj na Trgu republike tudi razkrita. Po mojem trdnem prepričanju ni kaj dodati. Vse nove informacije, delitve teh v obliki zapisov, fotografij in videov nebi, kar se mene tiče, imelo nobenega smisla. Državo imamo ugrabljeno, živimo v mafijski državi, kar je dokumentirano v tem videu od včeraj in dokler bo tako, bomo pač v vse večji tiraniji in nemilosti.Peščica osveščenih ljudi ne more tega spremeniti, mafijo ukiniti pa tudi, če se na glavo postavimo. Zato vam sporočam in vam polagam na srce. Vzemite si ta čas 2 uri in v miru prisluhnite vsemu kar je bilo povedano. Potem pa, če boste razumeli ta video pošljite svojim prijateljem, sorodnikom, sosedom in sodelavcem ter zanamcem. S priporočilom, da pozorno prisluhnejo.Klikni za ogled videaKer dokler bratje Slovenci in vsi dobri ljudje, ki tukaj živite ne boste doumeli v kakšni prevari živimo že od leta 1988, ko so začeli izvajati načrt sklepnega dela genocida, ne boste naredili nič, da jim izvedbo še preostalega neizvedenega podlega načrta onemogočimo.Kot rečeno, upam, da se da razumeti. Moje delo je zaenkrat končano. Naredil sem vse in še več, da bi razumeli, kar razumem sam, tudi ostali in bi razumeli, da je treba ukrepati.Moje upanje ostaja in to je, da boste morda še pravočasno dojeli globino problema in se boste odločili za ukrepanje. Ko in, če bo tako, bom z vsem srcem sodeloval tudi sam, ampak iniciativa bo morala priti z vaše strani. Tako, da se zberete kjerkoli v Sloveniji, me povabite, da vam morda še bolj podrobno razložim kaj se je zgodilo, zakaj smo tako globoko zabredli in kaj predlagamo v Gibanju OPS, da naj storimo, da bo te nočne more konec. In se vsi rešimo okov mafijske roparske globoke slovenske in svetovne para države.Klikni za ogled videaKo boste pripravljeni postati aktivni člani te naše širše družine Slovenije in stopiti na pot RESNICE, se bomo pa skupaj borili za resnično svobodo in svetlo prihodnost vseh nas in še posebej naših otrok, ki smo jim dolžni zagotoviti mir, možnost razvoja vseh njihovih intelektualnih in delovnih potencialov ter duhovno in gmotno blaginjo, dokler si to sami še ne morejo zagotoviti.Za zdaj se zahvaljujem vsem svojim sodelavkam in sodelavcem v Gibanju OPS, ki so nesebično darovali svoj čas in tudi denar, da smo delovali kot smo. Še posebej intenzivno, skoraj brez predaha v korona tiraniji, da smo upam uspeli obvarovati vsaj nekaj življenj in dobrega zdravja naših rojakov, ko smo svarili na razne načine naj ne gredo po zvarek farmacevtske afije, za katerega se zdaj že ve, je dokazano, da je to morilsko orožje globalističnih psihopatov za izvajanje depopulacije.Klikni za ogled videoHvala pa tudi vsem, ki ste meni in OPS-u metali polena pod noge, nas blatili, pljuvali, klevetali in nas žalili, vi vsi, ki ste to počeli ste moji najboljši učitelji, ki me učite kaj jaz ne smem nikoli početi drugim.Največjo zahvalo pa namenjam vsem hlapcem mafije, ki ste še posebej v času korona tiranije uspeli ta načrtno poneumljen, neveden in naiven narod razdeliti na še več med sabo sprtih skupin kot so ga razdelili levi in desni v treh desetletjih, saj ste se s tem, ko ste sabotirali enoten upor naroda za dosego resnične svobode, popolnoma razkrili in boste nekoč, če bo ljudska volja taka, razglašeni, obtoženi in obsojeni kot narodni izdajalci.Klikni za ogled videoBog živi Slovenijo in narod, ki se je očitno vdal v usodo. Toda, upam, ker upanje umre zadnje, da se zgodi po čudežu, da se vendarle kdo zgane, motivira množice, ki bo to znal storiti in bomo kljub vsemu premagali zlo, ki nam grozi, da celo izginemo iz obličja te svete zemlje kot narod.Goethe je nekoč zapisal: "Strahu pred nasiljem, ki grozi vsem živim bitjem, se človek osvobodi, ko premaga samega sebe."Upam, da nam uspe, premagati strah v sebi in bo zmagalo dobro. Ljubezen, ki bo vsem pomagala postati ČLOVEK. RESNICA pa nas bo osvobodila. Jaz sem zavezan govoriti KAR JE RES ne glede na posledice.V včerajšnjem predavanju sem povedal toliko vsega KAR JE RES, da pričakujem, da bodo omenjeni vse zanikali, zahtevali opravičilo, me tožili ali pa kot je vedno navada, bodo preprosto ignorirali, ker vedo, da je tako najbolje ker je vse res in si naredijo manj škode, če upajo, da boste tudi vi zamahnili z roko in boste šli po starem naprej.Sečno, vse dobro vsem!Klikni za ogled videaLadislav Troha p.s. Če niste do sedaj vedeli zakaj tukaj gre, boste, če boste le prisluhnili zdaj zvedeli kako zelo nas skušajo imeti vse za norca.

Tue, 28. Mar 2023 at 11:11

2324 ogledov

27. aprila 2023, DESANT SLOVENSKEGA LJUSTVA NA LJUBLJANO!
ZAKAJ GREMO 27. APRILA VSI V LJUBLJANO? 1. Leta 1990 je izginilo 80% arhivskega in dokumentarnega gradiva tajne politične policije. Tako so si lahko vsi tajni sodelavci zločinske UDBE, ki bi morali mnogi sesti na zatožno klop, ker so nas tudi vse nadzirali, pripeli velike priponke z napisom DEMOKRAT in so tudi v t.i. demokraciji plezali na položaje. Delali in delajo pa vse enako, le, da po letu 1990 vse bolj na skrivaj. Za izvršen KULTURNI GENOCID, saj so vsaki arhivi države narodova kulturna dediščina, ki nebi smela biti ukradena ali uničena, NI ODGOVARJAL NIHČE.Zato, ker se ni vzpostavila pravična pravna država, saj so vsi stari partijski in udbovskoklerovski kadri ostali na vodilnih položajih v policiji, tožilstvu in sodstvu. Nov vrhovni državni tožilec Anton Drobnič v medijih predstavljan kot domobranec in desničar pa je bil v resnici tudi tajni sodelavec UDBE.Izginotje arhivov UDBE je bil izvirni greh mlade nove države, ki ni aretirala tovoriša Milana Kučana, ki je bil glavni odgovorni kot vrhovni nadrejeni UDBI, ker ni poskrbel, da bi vsi arhivi, tudi njegove zločinske tajne politične policije UDBE oz. SDV končali v Arhivu Slovenije. 2. Po manipulatorju Kučanu je izvirni greh Slovenije afera ilegalna trgovina z orožjem, ki pa se seveda nebi zgodila, če bi ne izginili arhivi UDBE. Saj bi bilo ljudem jasno, da so Janša, Bavčar in ostali udeleženi v švercu orožja in njuni pajdaši vsi udbaši, zaradi česar, če bi to obelodanili narodu v RTV SLO, bi ne postala ministra in tudi ostali njuni pajdaši ne na različnih položajih. Zato tudi v tem kriminalu ORGANI PREGONA NISO PPRAVILI SVOJEGA DELA, saj so bili že takrat vsi šefi policije, tožilcev in sodnikov na povodcu stare partije - GLOBOKE DRŽAVE, ki je izvedla zgolj navidezni sestop z popolne oblasti, v resnici pa si je na vse ključne položaje namestila sebi podrejene kade. Udbovec je bil tudi npr. Peterle in Drnovšek, prva dva predsednika Vlad v času katerih se je največ pokradlo premoženja narodu. 3. Divje pri(h)vatizacije v katerih so tovoriši z leve in desne pokradli narodu za preko 150 mlrd evrov, organi pregona niso odigrali svoje vloge, zakaj ne ne gre izgubljati besed. Če se ne ve zakaj še enkrat preberite prvi dve točki. Za nasipanje narodu peska v oči so opravili nekaj medijsko odmevnih sodnih procesov v katerih so nekaj tajkunov zaprli v vikend zapore.Pokradenih milijonov in milijard ni vrnil nihče. Za koga delajo organi pregona, ki jih vsi plačujemo in RTV, ki ni nikoli dovolj intenzivno problematizirala tega razbojništva in zahtevala da od organov pregona, da bi vsi vojni dobičkarji od orožja na čelu z Janšo, Bavčarjem, Kučanom in Drnovškom končali v zaporih. Kljub temu, da obstajajo žive priče, mnogi listinski dokazi, napisane dokumentarne knjige in še ostali pričevalci. ORGANI PREGONA kot že rečeno znova niso naredili kar jim narekuje Ustava in zakon. 4. Banke so izropali dvakrat in dvakrat smo jih na kredit in z marljivim plačevanjem davkov sanirali davkoplačevalci, ki so jih na koncu hlapci globoke države na položajih dokapitalizirane in sanirane prodali za bagatelo tujcem ali pa skritim udbovcem v nekakršnih tujih skladih, ki so to izvedli z nam pokradenimi milijoni evrov. ORGANI PREGONA znova niso aretirali kaj šele obsodili niti enega roparskega bankirja. Vsi so hodili na preiskovalne komisije v DZ so se norčevali z odgovori ,"SE NE SPOMNIM". Če hočeš, da ne bo nihče od pravih roparjev končal v zaporu ustanoviš parlamentarno preiskovalno komisijo. Ki tudi če poda končno obremenjujoče poročilo zoper preiskovance, se ne zgodi kriminalcem in pravim lopovom nič. 5. Vsi, levi in desni in tisti v ozadju, ki jih na položaje postavljajo, so imeli prste v marmeladi v TEŠ 6, ki se je podražil v času gradnje iz 600 milijonov na 1,04 milijarde €. Kazensko sodni postopek poteka že 8 let, zasledujejo absolutno zastaranje. ORGANI PREGONA na povodcu znova povsem nazorno kažejo, da smejo hitro in učinkovito procesirati samo kurje tatove in oporečnike zločinskemu nacikomunističnemu režimu v montiranih sodnih procesih. 6. Roparji in kleptomani - kriminalci so za visoke provizije izvedli pranje 1 milijarde evrov iranskega denarja v največji državni udbovski banki NLB. Zatajili so vsi nadzorni organi, nihče od vpletenih ni bil pripeljan pred sodišče. Sploh ni bil sprožen noben kazenski pregon. ORGANI PREGONA, ki jih mi vsak mesec bogato plačujemo kot že rečeno niso naredili nič. Enako kot v primeru ropanja v zdravstvenem sistemu v katerem smo in še vedno preplačujemo vse živo za nekajkrat. Vse pomedeno lepo pod preprogo, tudi RTV SLO ni zahtevala zjasnitev odgovornih pred kamerami in ni zahtevala, da se barabija pripelje do sodnega epiloga. 7. Za piko na in vseh predhodnih barabij ter razbojništva ali češnjo na vrh torte so organizirali, promovirali in izvedli KORONA ZLOČIN ZOPER ČLOVEŠTVO oz. GENOCID nad slovenskim narodom.ORGANI PREGONA na povodcu slovenske in svetovne NACIKOMUNISTIČNE GLOBOKE države, ki jih narod plačuje so znova izvajali in izvajajo represijo zoper navadne državljane, namesto, da bi prevaro in zločin takoj ustavili in kriminalce aretirali. Od PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ni ne sluha in ne duha. RTV SLO je ves čas v spregi z zločinci. Do kdaj bomo soočeni z to resnico, da je Slovenija ugrabljena država in da živimo, bolje rečeno vse bolj životarimo, v mafijski državi, to še prenašali???Mar ne vidite, da se represija in tiranija stopnjujeta, zdaj dobivamo tudi policijo za nadzor t.i. sovražnega govora, ki jo bo vodila kar komsomolka partijskih privilegirancev Nika Kovač. Formirajo policijo za nadzor kmetov živinorejcev, ki jih bo terorizirala do te mere, da bodo mnogi kmetovanje opustili, saj je cilj, da bomo jedli žužke in črve. Niti se ne ve kakšne vse policije si bodo še umislili, da bo vsak naš korak še bolj nadziran. Z ukinitvijo gotovine bomo vsi ujeti, ker digi denarnica ne bo delovala, če ne boste povsem pokoren in vsake pol leta cepljen državljan z dokazanimi vsemi drugimi zaukazanimi zakramenti. Agenda NWO 2030 je v polnem teku, cilji so znani. Depopulacija in popoln nadzor nekoristnih jedcev oz. goveda, ki ga je treba v večini pobiti, saj uničujemo "njihov" planet. Tako na svojih tajnih sestankih razlagajo drug drugemu. Zato NAROD SLOVENSKI je SKRAJNI ČAS, DA SE OSVOBODIMO IZPOD JARMA SLO IN SVETOVNE GLOBOKE DRŽAVE. In to lahko storimo samo ZDRUŽENI IN ENOTNI Z JASNO DOLOČENIMI CILJI, ki so tukaj že bili predstavljeni. Brez nasilja a odločno z stalnim sporočanjem oblastnikom, če bodo dvignili meč na miroljuben slovenski narod, bodo z njim sami pokončani. Če soglašaš deli, obveščaj ter ukrepaj, da bomo do 27. aprila vsi pripravljeni ZA končno izstavitev računa vsem na položajih v Ljubljani in tudi na lokalnih ravneh, za zavoženo, oropano, prezadolženo in razprodano ter predvsem ugrabljeno oz. okupirano slovensko državo, ki si jo bomo osvobodili. ČAS JE ZA RESNIČNO SVOBODO, ker to kar predstavlja Golobova "Svoboda" je grda, smrdljiva in ogabna nova prevara. Vsi kriminalci so še vedno na prostosti. Pa kako bo Golob s polno masla na glavi ukazal aretirati tiste kriminalce, ki si ga posadili na prestol? Tega imamo dovolj kar se dogaja 33 let! Mar ni res? Po 27. aprilu ko se bomo ZDRUŽILI in POENOTILI v Ljubljani vsi oškodovanci zločinskega režima, ki nas je najmanj 80% še vedno drugorazrednih državljanov, ki imamo pravico samo plačevati njihovo buržujsko življenje, bodo prisiljeni sprejeti popolno kazensko, premoženjsko in moralno odgovornost za povzročeno škodo slovenskemu narodu. Ne odlašaj niti sekunde, deli, obveščaj in ukrepaj. Nehaj stokati kako drugi ne naredijo nič, sam pokaži z lastnim zgledom kako je prav delovati pa se bodo tvojega dobrega zgleda nalezli tudi ostali. ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD, KI VE KAJ ŽELI IN KAM ŽELI PRITI, NE BO NOKOLI PORAŽEN! KDOR SE BORI, LAHKO TUDI IZGUBI, KDOR SE NE BORI JE ŽE IZGUBIL! Osvoboditev izpod okupacije slovenske in svetovne GLOBOKE DRŽAVE. Zahtevamo in skupaj enotni ter neomajni bomo dosegli: 1. Vse K19 kriminalce in tiste, ki jih na položajih ščitijo v zapore. Potem pa še vse ostale, ki so ropali, razprodajali in uničevali SLO 32 let. Narod vse dokaze hrani. 2. Razpustitev parlamenta, oblikovanje začasne narodne skupščine iz po pet predstavnikov iz vsake od deset pokrajin na zborovanju v Ljubljani. Oblikovanje začasne Vlade s pomočjo javnih razpisov, ki bo imela nalogo. 3. Priprava nove družbene pogodbe z vgradnjo NOVEGA DRUŽBENEGA REDA neposredne karantanske vladavine ljudstva. Izstop Slovenije iz vseh fašističnih svetovnih organizacij kot so EU, NATO, WHO, OZN, SGF...4. Javna razprava in sprejem nove Družbene pogodbe na ustavodajnem referendumu skupaj z Zakonom o odpravi oblastniških privilegijev in novem Zakonu o RTV. Z Zakonom o odpravi oblastniških privilegijev bodo vsi vodje v sistemu, tisti, ki ne bodo v zaporih, odstranjeni z položajev. Z novim Zakonom o RTV SLO pa se bo RTV SLO popolnoma osvobodilo iz primeža globoke države. 5. Postavitev pravične pravne države, ki bo uredila zaseg vsaj večjega dela pokradenega premoženja narodu, ki ga je za preko 200 milijard €. 6. Razcvet slovenskega osveščenega gospodarstva, korenita racionalizacija javne in državne uprave, konec ropanja državnih podjetji, znižanje davkov in prispevkov ter postopno zvišanje vseh osebnih prihodkov državljanom. Povabilo vsem preko milijona Slovencem, ki si kruh služijo po svetu, da se vrnejo z znanjem, delovnimi izkušnjami, kapitalom, projekti, da se vrnejo domov in pomagajo postaviti Slovenijo na novih temeljih. Seveda z davčnimi ugodnostmi za vse, ki se bodo vrnili za stalno. 7. Duhovni, etični in moralni preporod slovenske družbe z prenovo celotnega šolskega sistema, z povsem drugačnim delovanjem medijev predvsem RTV SLO, kazanjem dobrih zgledov in spodbudami ter nagradami ljudi, ki bodo v pogledu etike, duhovne širine ter dobre morale zgled vsem. Vsi politiki bodo en tak dober zgled, ker bodo ma vsakem koraku kazali kako se spoštljivo komunicira, kako se išče sodelovanje, sklepa kompromise in odlične rešitve za dobro skupnosti. To so koraki, če želimo uresničiti VIZIJO SLO 2030 in ne sprejeti NOV DRUŽBENI RED SATANISTOV 2030, ki vemo upamo, kaj pomeni za vse. Za preživele po izvedbi depopulacije popolno SUŽENSTVO na elektronskem povodcu. Zdaj pa nehajte jamrati kako drugi ne razumejo, kako je narod butast, kako nikogar nič ne zanima in začnite na polno deliti obvestila, da se 27. aprila začne BOJ ZOPER OKUPATORJA - SLOVENSKO IN SVETOVNO GLOBOKO DRŽAVO. Izdelajte plakate, letake karkoli po vaši ideji, vsi različni ZA ISTI CILJ. Pokažite svojo kreativnost, sposobnosti, dajte si duška. Samo brez prispodob nasilja, lepo prosimo. To bomo speljali na inteligenten način po sistemu ŠAH-MAT. ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD, KI VE KAJ ŽELI DOSEČI IN KAM ŽELI PRITI, NE BO NIKOLI PORAŽEN! DELI, POVEJ NAPREJ! DOVOLJ JE TIRANIJE!Vabljene vse politične stranke, gibanja, društva, zavodi, inštituti, stanovske organizacije, podjetja, delavci, kmetje, upokojenci, študenti, dijaki in vsa ostalala mladina k soorganizatorstvu največjega miroljubnega ljudskega zborovanja v zgodovini Slovenije. Vsak lahko sodeluje in pomaga s kulturni glasbeni ali drugi uetniško kolturnim nastopom. Še posebej vabljene glasbene skupine. To bo največji žur, ki se ne bo končal dokler ne bomo prepričani, da je prva zahteva uresničena, potem bodo tudi vse naslednje. Pomagate lahko, ker bo nekaj stroškov z odrom, profesionalnim ozvočenjem, najemo prenosnih wc-jev itd z donacijami. Na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!ČAS JE ZA NOVO, A TOKRAT RESNIČNO SLOVENSKO POLAD, KER TISTA LETA 1988 NA ROŠLI JE BILA V ORGANIZACIJI UDBE. Zato se je potem veliko dogajalo, a v resnici se ni kaj dosti spreenilo. KER NISMO TAKRAT ARETIRALI VSEH UDBOKRIMINALCEV SE NA JE TO POVRNILO KOT BUMERANG, UGRABILI SO NA TUDI NOVO NASTALO DRŽAVO, NAS IZROPALI, SKORAJ DO KONCA RAZPRODALI, UNIČILI MNOGE DOBRE POTENCIALE IN ZAMENJALI SO ŽE VELK DEL SLOVENSKEGA NARODA Z NAČRTNIM PREKOMERNI NASELJEVANJEM TUJCEV IZ VSEGA SVETA. TEGA JE DOVOLJ IN ČAS JE ZA OSVOBODITEV, OSAMOSVOJITEV IN PREPOROD SLOVENIJE! Ekipa OPS

Wed, 22. Mar 2023 at 13:37

992 ogledov

Pisni dokaz: CDC NIMA IZOLIRANEGA, PREČIŠČENEGA VZORCA virusa Sars-CoV-2, ki povzroča COVID-19
Ameriški center za nadzor bolezni (CDC) v Atlanti je pisno potrdil, da nima nobenega resničnega, izoliranega, prečiščenega vzorca virusa SARS-CoV-2 in ne more zagotoviti nobenih zapisov o tem virusu, ki domnevno povzroča COVID 19. V zadnjih nekaj mesecih so bile na Center za nadzor bolezni (CDC) poslane zahteve v skladu z Zakonom o svobodi informacij (FOIA) z zahtevo po dokazih, da je CDC izoliral ali očistil virus SARS-CoV-2.7. junija 2021 je CDC (ponovno) pisno potrdil, da nima nobenih zapisov, ki bi kazali, da so kdaj izolirali ali očistili virus, ki domnevno povzroča bolezen imenovano COVID-19. Te pisne zahteve je poslala gospa Christine Massey glavnemu uradniku CDC/ATSDR FOIA, g. Robertu Andohu, da poišče in dostavi KAKRŠNEKOLI zapise, raziskave in/ali ugotovitve za KAKRŠNOKOLI "virusno" izolacijo in čiščenje (kdor koli, kjer koli, kadarkoli v svetu) iz pacientovega vzorca, z maceracijo, filtracijo in/ali uporabo ultracentrifuge. . . kar se imenuje "zlati standard" za izolacijo in identifikacijo patološkega mikroorganizma ali nanoorganizma. „Zlati standard“ za izolacijo in identifikacijo mikrobov se imenuje Kochov in Riversov postulat, ki je bil uveden pred mnogimi leti za izolacijo bakterijskih (Koch) ali virusnih (Rivers) postulatov. Link članka: John C. Carleton Written Proof: CDC Has NO ISOLATED, PURIFIED, Sample of Sars-CoV-2 Virus that causes COVID-19https://www.johnccarleton.org/BLOGGER/2021/08/07/written-proof-cdc-has-no-isolated-purified-sample-of-sars-cov-2-virus-that-causes-covid-19/QR koda članka: John C. Carleton Written Proof: CDC Has NO ISOLATED, PURIFIED, Sample of Sars-CoV-2 Virus that causes COVID-19Rešitev je zagotovo samo ena, psihopate-sataniste ZDRUŽENI odstranimo z ZAKONOM OPS:http://www.gibanje-ops.com/nujen-projekt-ops/zakon-ops.html od vseh vzvodov odločanja, s katerih se odloča o narodovi usodi. Potem pa takoj razveljavimo vse škodljive akte, zakone, mednarodne pogodbe, uredbe, 5G-antene, 5G- modeme, obvezna cepljenja in vse kar je bilo sprejetega ali narejenega zoper ljudstvo.Izkoriščani delavci, obubožani upokojenci, študenti in dijaki brez perspektive, kmetje brez spoštovanja države in vsi ostali, ki imamo dovolj 32 let trajajoče tiranije slovenske in globalistične globoke države - MAFIJE, čas je da se združimo in enotno vstanemo. ZAHTEVAMO! 1. Da organi pregona TAKOJ aretirajo vse K19 kriminalce in vse tiste ki jih s položajev ščitijo na podlagi podanih kazenskih prijav različnih skupin in posameznikov na SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO, DRUGA TOŽILSTVA IN POLICIJO! 2. Razpustitev Vlade in Državnega zbora ter postavitev začasne narodne skupščine sestavljene iz po 5 predstavnikov iz vseh desetih slovenskih pokrajin. PREKMURSKE, ŠTAJERSKE, KOROŠKE, GORENJSKE, LJUBLJANSKE, DOLENJSKE, BELOKRANJSKE, NOTRANJSKE, GORIŠKE IN PRIMORSKE pokrajine z nalogo formiranja začasne krizne Vlade s pomočjo javnih razpisov.Ta pa bo imela ključno nalogo priprave NOVE DRUŽBENE POGODBE Z UVEDBO NEPOSREDNE KARANTANSKE VLADAVINE LJUDSTVA, ki jo bomo sprejeli na USTAVODAJNEM REFERENDUMU. Ter pripravo oz. ažuriranje Zakona o odpravi neupravičenih oblastniških privilegijev in Zakona o RTV, ki ju bomo sprejeli hkrati, ko bomo na ustavodajnem referendumu sprejeli novo USTAVO. (To bo nov PLEBISCIT)3. Izvedba prvih svobodnih, poštenih, demokratičnih volitev na katerih bomo izvolili izvajalce ukazov in upravičenih pozitivnih pričakovanj slovenskega LJUDSTVA neposredno z možnostjo predčasnega odpoklica. ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD, KI VE KAJ ŽELI IN VE KAM ŽELI PRITI, NE BO NIKOLI PORAŽEN! NAJ SE ORGANIZACIJA ZA MNOŽIČEN ODHOD V LJUBLJANO 27. APRILA V VSEH DESETIH POKRAJINAH ZAČNE TAKOJ! DELI! DELUJ! UKREPAJ!Ekipa Gibanje OPS Osveščeni Prebivalci Slovenije info@gibanje-ops.com Tel.: 031 274 419https://gibanjeops.si https://www.facebook.com/gibanjeops

Wed, 15. Mar 2023 at 11:21

894 ogledov

Po enem mesecu nam je odgovoril Varuh človekovih pravic RS
Združenje v Gibanju OPS - Osveščeni Prebivalci SlovenijeStara Vrhnika 1161360 Vrhnikawww.gibanjeops.si Gibanjeops2013@gmail.comtelefon: 031 274 419Pozdravljeni gospod Peter Svetina, varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Slovenije! Zdaj je že splošno znano dejstvo, da se je zgodil z cepljenem zoper kovid 19 s cepivi, brez INFORMIRANEGA SOGLASJA CEPLJENIH, za katera proizvajalci ne vedo ali so varna in ali so učinkovita, vedo pa, da lahko povzročijo še neznane stranske učinke. Cepljenje na način, da ljudje niso bili seznanjeni, da s cepljenem vstopajo v medicinsko znanstveni poskus in jih ni nihče prosil, da naj podpišejo obrazec Komisije RS za medicinsko etiko, ki je edini pravno ustrezen, kar pomeni podpis INFORMIRANEGA SOGLASJA PO USTNI IN PISNI POUČITVI, je protiustavno.Garantiramo vam, da takega dokumenta ni podpisal nihče, to pa pomeni, da nihče od cepljenih ni bil ustno in pisno poučen, da s cepljenem vstopa v medicinsko znanstveni poskus, saj so vsa cepiva v III. fazi kliničnega preizkušanja in bo tako za eno izmed cepiv do maja 2023, ostala pa bodo v preizkušanju dlje, nekatera do leta 2024. Jasno je tudi, da se ne izvaja s cepljenimi nikakršen monitoring, ki ga zahteva tako znanstveno medicinsko preizkušanje in se kršijo vsi zapovedani protokoli, ko gre za preizkušanje cepiv. Ustava RS je v svojem 18. členu, v drugem odstavku popolnoma jasna. "Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve."Posebno poglavje pa je, kar je prejšnja Vlada RS podpisala proizvajalcu Pfizer in tudi drugim dobaviteljem cepiv in sicer, da se Vlada RS zaveda, da proizvajalci ne vedo ali so cepiva učinkovita in varna, vedo pa, da lahko povzročijo še neznane negativne stranske učinke. Vsi vemo, da se to dogaja mnogim, ki so se cepili tudi zaradi tega, ker so odgovorni strokovnjaki in politiki razlagali preko vseh medijev, da so cepiva učinkovita in varna. Dokument, ki smo ga pridobili avgusta 2021, jih je vse postavil na laž.https://gibanjeops.si/post/604011/zlocinski-dokument-vlade-rs-za-katerega-se-ne-ve-kdo-ga-je-podpisalKer ste zavezani varovati človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so v opisanem primeru grobo kršene vsem, ki so nepoučeni brez INFORMIRANEGA SOGLASJA vstopili v znanstveno medicinski poskus tipa dr. Mengele, vas sprašujemo. 1. Kaj boste naredili, da se odgovorne za ta neverjeten zločin ZOPER ČLOVEČNOST pripelje pred roko pravice?2. Ali se boste javno distancirali od takega početja propagandistov in izvajalcev cepljenja zoper Kovid 19 in boste zahtevali, da se tak način cepljenja z eksperimentalnimi cepivi takoj ustavi? Vemo, da se naše ljudi še vedno vabi, preko sredstev množičnega obveščanja, naj se cepijo tudi zoper Kovid 19.3. Kaj ste morebiti že storili, da se razčisti kar se dogaja in se državljane RS obvesti o nevarnosti takega protiustavnega postopnja? Zdaj, ko ste tudi z naše strani obveščeni o sumu zločina nad približno 1,2 milijona cepljenimi s strani znanih osumljenih odgovornih oseb, vas k ukrepanju zavezuje zakon, ker sicer tvegate, da z morebitnim neukrepanjem tudi sami padete v kazenski delikt. (145. člen ZKP RS in 281. člen KZ RS) Želimo, da nas povabite na sestanek in se bomo o tem temeljito pogovorili ali pa nam prosimo odgovorite na zastavljena vprašanja, ker želimo o vašem pogledu in morebitnem ukrepanju čim prej obvestiti slovensko javnost. Za povabilo na sestanek ali na odgovore, brez nepotrebnega odlašanja, se vnaprej najlepše zahvaljujemo in Vam želimo vse dobro! Ladislav Troha, začasni predsednik Gibanja OPSPisali smo mu po elektronski pošti, 9. 2.2023 Odgovor Varuha z dne, 10.03.2023"Varuh človekovih pravicDunajska cesta 561000 LjubljanaGIBANJE OPSGospodLadislav TROHAgibanjeops2013@gmail.comŠtevilka: 0.4-81/2023-2-ROGDatum: 10. 03. 2023Spoštovani gospod Troha,Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je prejel vašeelektronsko pismo, v katerem navajate, da se je cepljenje proti covidu-19 opravilo brezinformiranega soglasja cepljenih s cepivi, za katera naj proizvajalci ne bi vedeli, ali so tavarna in učinkovita, vedeli pa naj bi, da lahko povzročijo še neznane stranske učinke.Navajate, da naj bi cepljenje na način, da cepljene osebe niso bile seznanjene s tem, das cepljenjem vstopajo v medicinsko zdravstveni poskus (III. faza kliničnega preizkušanja)in niso podpisale obrazca Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, kršilodoločbo 18. člena Ustave Republike Slovenije (URS). Problematizirate tudi vsebinodomnevnega dokumenta, ki naj bi razkrival, da je prejšnja Vlada Republike Slovenije (vnadaljevanju: Vlada) vedela, da proizvajalci ne vedo, ali so cepiva učinkovita in varna,vedo pa, da lahko povzročijo še neznane negativne učinke. Od Varuha pričakujeteodgovore na vprašanja, vezana na omenjeno problematiko, in osebni sestanek zvaruhom.Uvodoma pojasnjujemo pristojnosti Varuha, opredeljene v URS in Zakonu o varuhučlovekovih pravic (ZVarCP). Varuh je pristojen za varovanje človekovih pravic intemeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave innosilcev javnih pooblastil. Na Varuha se lahko obrne vsak, ki meni, da so mu bile z aktomali dejanjem katerega od naštetih organov kršene človekove pravice ali temeljnesvoboščine. Pri tem pa je vloga Varuha subsidiarna, kar pomeni, da si morajo pobudnikiv prvi vrsti sami prizadevati za svoje pravice, podlaga za Varuhovo posredovanje pa jepodana (šele), ko se pristojni ne odzove ali ne zavzame stališča o zadevi.Nadalje pojasnjujemo, da mora vsaka pobuda, naslovljena na Varuha, vsebovatinekatere obvezne sestavine, če naj Varuh posreduje v zadevi. Prvi odstavek 27. členaZVarCP in 31. člen Poslovnika Varuha človekovih pravic Republike Slovenije namrečdoločata, da mora pobuda vsebovati okoliščine, dejstva in dokaze, na katerih temelji.Pobuda mora biti podpisana in označena z osebnimi podatki pobudnika, vsebovati pamora še: državni organ, na katerega se pobuda nanaša, navedbo človekove pravice alitemeljne svoboščine, ki je bila kršena, oziroma nepravilnost pri poslovanju organa ternavedbo pravnih sredstev, ki jih je pobudnik v zadevi že uporabil.Vaše pismo omenjenih zahtev ne izpolnjuje, saj je videti, da gre šele za prvi korak krešitvi problema. Skladno z navedenim Varuh za zdaj ne vidi podlage za obravnavo vašezadeve. Ustrezne odgovore v vaši zadevi bi bilo moč najti, če bi se obrnili na Javnoagencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju:JAZMP) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Ne glede nanavedeno vam v nadaljevanju podajamo nekaj splošnih pojasnil.JAZMP je na svoji spletni strani1 objavila postopek razvoja cepiv proti covidu-19. Skladnos postopkom mora podjetje, ki je cepivo razvilo, za pridobitev dovoljenja za prometcepiva v Evropski uniji (v nadaljevanju: EU), izvesti zahtevna preizkušanja cepiva, ki jihznanstveno ovrednoti Evropska agencija za zdravila (v nadaljevanju: EMA).Kot navaja JAZMP, so trije stebri razvoja kakovost cepiva, predklinična preskušanja inklinična preskušanja. Ko so vsa tri področja v zadostni meri podprta z rezultati indokumentacijo, lahko proizvajalci cepiv predložijo vse podatke skupaj v vlogi zapridobitev dovoljenja za promet. JAZMP nadalje navaja, da so tudi v primeru izdajepogojnega dovoljenja za promet z zdravilom opravljene vse klinične faze preizkušanj.Pogojno dovoljenje namreč zgolj omogoča pospešen dostop do nujno potrebnih zdravil,takoj ko so na voljo zadostni podatki o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil, kidokazujejo, da koristi zdravila prevladajo nad tveganji. JAZMP zagotavlja, da so tudi zazdravila s pogojnim dovoljenjem za promet vzpostavljeni strogi zaščitni ukrepi in kontroleglede varnosti zdravila po odobritvi ter predstavljajo nadzorovan in robusten okvir zazagotovitev visoke ravni zaščite javnega zdravja državljanov EU, ob čemer soupoštevani predpisani visoki standardi glede zagotavljanja kakovosti, varnosti inučinkovitosti.Po stališču JAZMP se vsa cepiva proti covidu-19, ki jih je odobrila Evropska komisija napodlagi pozitivnega mnenja EMA, uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo,promet in uporabo zdravil ter predpisom o izvajanju dejavnosti na področjufarmakovigilance, določenih v Uredbi (ES) št. 726/2004 ter Direktivi 2001/83/ESEvropskega Parlamenta in Sveta, in torej v sklopu cepljenja v Republiki Sloveniji nisopodvržena predpisom o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini, kotjih določajo Uredba (EU) št. 536/2014, Uredba (EU) 2020/1043 ter Direktiva 2001/20/ESEvropskega parlamenta in Sveta in s tem tudi ne Helsinški deklaraciji iz leta 1964. Vprimeru uporabe cepiv proti covidu-19 torej ne gre za eksperimentalno zdravljenje, ki bimoralo biti obravnavano v okviru kliničnih testiranj.Za vsa nadaljnja vprašanja glede varnosti in učinkovitosti cepiv vam predlagamo, da seobrnete na JAZMP (Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, info@jazmp.si).1 Dostopno na naslovu: www.jazmp.si/cepiva-proti-covidu-19/vprasanja-in-odgovori-glede-cepiv-proti-covidu-19/.Sicer vas želimo še seznaniti, da je Varuh pretekle ukrepe, povezane s preprečevanjemširjenja bolezni covid-19 obravnaval z več zornih kotov, o svojih ugotovitvah in stališčihpa je tudi obveščal javnost. Več o Varuhovih stališčih in ugotovitvah, sprejetih v časupandemije, si lahko preberete na spletni strani Varuha.Glede na pojasnjeno, vam predlagamo, da se torej najprej obrnete na za to pristojneorgane. Če pa z njihove strani ne bi bili deležni odziva, kakršen bi po vašem mnenjumoral biti, nas s tem lahko seznanite na način, kot izhaja iz tretjega odstavka tega dopisain ponovno bomo ocenili možnosti za naše posredovanje, po potrebi pa se lahko natodogovorimo (tudi) za osebni pogovor.Želje po osebnih pogovorih skušamo uresničiti v največji možni meri, vendar pa morajobiti za pogovor z varuhom človekovih pravic ali namestnikom varuha človekovih praviczaradi narave njunega dela pobudniki praviloma v naprej dogovorjeni. Po predhodnemdogovoru za osebni pogovor pa vam je na voljo tudi strokovni delavec, ki obravnava vašozadevo. Pojasnjujemo, da je osebni pogovor sicer smiseln predvsem v primeru, ko sopodani pogoji za posredovanje Varuha, saj drugače Varuh zadeve ne more obravnavati.Lep pozdrav,Peter Svetinavaruh človekovih pravic"Naš dopis Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Pisali smo jim v 12.03.2023 ob 14:22 po elektronski pošti ter dodali še naslove Specializiranega državnega tožilstva RS, Policije in Okrožnega državnega tožisltva v Ljubljani kjer že imajo od lanskega novembra našo kazensko prijavo. V vednost pa je spodnji dopis prejel tudi Varuh Človekovih pravic. "Pozdravljeni!Pišemo vam po priporočilu Varuha človekovih pravic v RS, ki je povzel nekatere vaše razlage, objavljene na vaši spletni strani, v katerih zatrjujete, da v Sloveniji ni potrebno izvajati cepljenja s cepivom, ki je pogojno odobreno za uporabo, po protokolu, ki ga zahteva Helsinška deklaracija, ko gre za medicinsko znanstvene poskuse zdravila ali cepiva. 1. Zanima nas, kdo se je v Sloveniji tako odločil, če smo neodvisna in suverena država, in zanima nas, kdaj je Državni zbor, ki je poleg ljudstva edini pristojen ratificirati mednarodne pogodbe in druge odločitve, sprejete v EU, da bi bili zavezani spoštovati odločitve v tem primeru Evropske komisije, ki naj bi na podlagi odločitve EMA določila, da se lahko cepiva neomejeno uporabljajo tudi v Sloveniji, čeprav so vsa v tretji fazi kliničnega preizkušanja, in preizkuševalce ni treba poučiti, da s cepljenjem postanejo predmet medicinsko znanstvenega preizkušanja in jih ni treba prositi za podpis PROSTOVOLJNE IN ZAVESTNE PRIVOLITVE PO POUČITVI. Ustava RS, ki je najvišji pravni akt te države, nad njo ne more biti nobena EMA in nobena Evropska komisija, v svojem 18. členu prepoveduje izvajanje medicinsko znanstvenih poskusov na ljudeh, če za to ne dajo prostovoljnega soglasja. Še posebej vas to sprašujemo v luči vašega poročila o stranskih učinkih za leto 2021, ki je naraslo, kar sami pravite v poročilu, zaradi povečanja stranskih učinkov zaradi cepljenja zoper KOVID 19. 2. Želimo jasen odgovor na naše vprašanje, ali so cepiva zoper domnevni virus Sars KOV-2 učinkovita in varna kot trdite na vaših spletnih straneh? 3. Prosimo, če nam pojasnite glede na zapis v uradnem dokumentu Vlade RS (4. točka) za nabavo cepiv (Naročilnico), kako je mogoče, da ste odobrili uporabo kemičnih pripravkov, za katere proizvajalec sporoča kupcu cepiv, da ne ve, ali je njegov proizvod učinkovit, in ne ve, ali je varen, ve pa, da lahko povzroči še neznane stranske učinke? Uraden dokument smo prejeli avgusta 2021, ko smo od Ministrstva za zdravje skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zahtevali pogodbe o nakupu cepiv zoper domnevni virus Sars KOV-2. Dokumenta v angleški in slovenski različici (prejeli smo ga samo v angleškem jeziku in smo ga dali prevesti) si preberite v povezavah. Naročilnica v angleškem jezikuNaročilnica v slovenskem jeziku3. Pojasnite, prosimo, kdo laže, EMA, EVROPSKA KOMISIJA ALI VI, da so cepiva učinkovita in varna? Če proizvajalec Pfizer, ki je prodal sto tisoče ali celo milijone doz kemičnega pripravka v III. klinični fazi preizkušanja tudi Sloveniji, tega ni vedel in s tem je Vlada RS soglašala, priznavala njegovo nevednost in je s podpisom pričujočega dokumenta sprejela vso odgovornost za negativne posledice cepljenih nase. Nakar pa je odgovornost prenesla na vsakega posameznika, ki je s podpisom na dokumentu za cepljenje (Ne za vstop v znanstveno medicinski poskus) soglašal, da se mu vbrizga ta kemični pripravek v telo. Predvidevamo, da je ob podpisu tega dokumenta (Naročilnice za nakup cepiv) sodeloval kdo iz vaše agencije ali pa bi morala vaše agencija dobiti obvestilo Ministrstva za zdravje, kaj so kupili, in, da se ne ve, ali so cepiva - zvarki učinkoviti in varni, ker tega ne ve niti proizvajalec. 4. Da bi bila zadeva še bolj grozna, smo si uspeli pridobiti generalno pogodbo Evropska komisija - Pfizer, v kateri pa so to dejstvo, da imenovani proizvajalec ne ve, ali je njegov proizvod učinkovit, in ne ve, ali je varen, prikrili s sivo barvo. Torej je za to vedela tudi Evropska komisija, ko je nerazložljivo normalnemu človeškemu umu, da je EMA odobrila množično uporabo tega zvarka, če je vedela, kaj je v pogodbi Evropska komisija - Pfizer in v naročilnicah za nakup posamičnih držav navajal sam proizvajalec.Pogodba cenzuriranaPogodba necenzurirana5. Prepričani smo, da gre za zločin mednarodnih razsežnosti, zato ponovno tudi ta dopis pošiljamo na Specializirano državno tožilstvo RS, ker so dolžni sprožiti kazensko preiskavo prav na tem tožilstvu, saj je podan utemeljen sum, da gre za ZLOČIN ZOPER ČLOVEŠTVO oz. GENOCID, ki ga je zagrešila mednarodna hudodelska združba in je treba osumljene storilce v tem pogledu po uradni dolžnosti obravnavati. Za odgovore brez nepotrebnega odlašanja se vnaprej zahvaljujemo in vam želimo vse dobro!Ekipa OPS, zanje Ladislav Troha, začasni predsednikOdgovor zgoraj navedene agencije še čakamo in vas bomo obvestili, ko bo prispel. Zadevi bomo prišli do dna in veseli nas, da iamo zdaj z Varuhom človekovih pravic vzpostavljen dialog. Ta dopis JAZP je prejel tudi on, saj naj se napotil on, da ji pišemo.Ekipa OPSp.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!
Teme
dejavnosti Politika

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Drugačna politika