Drugačna politika
Andreja OPS
Drugačna politika

Ponedeljek, 17. februar 2020 ob 14:29

Odpri galerijo

UVAJANJE DRUGAČNE POLITIKE -politike novega tisočletja

Nekatere opredelitve politike

Umestitev države. Država je osnovna oblika političnega organiziranja neke družbene skupnosti, kot formalni predstavnik družbene enotnosti pa opravlja celo vrsto funkcij, ki so nujne za življenje družbe kot celote. Država je torej oblika javne oblasti, ki je tej družbi odtujena in nadrejena katere osnovna funkcija je varovanje in pospeševanje določenega ustroja družbe.

Glavno sredstvo države je uporaba ali grožnja uporabe legitimnega prisiljevanja, bistvo njene državnosti pa je obstoj aparata javne oblasti, ki razpolaga z monopolom organizirane prisile in je ločen od družbe.

V tem splošnem organizacijskem okviru neke države je državljan vsaka fizična oseba, ki je pravno vezana nanjo tako, da so ji formalnopravno zagotovljene in dostopne vse osebne in ekonomsko-socialne pravice, in sicer ne glede na to, ali živi na ozemlju te države ali pa nekje v tujini.

Prej omenjeno družbo pa lahko opredelimo kot organizirano skupnost ljudi, ki so povezani z vzajemnim delovanjem na naravi in z najrazličnejšimi medsebojnimi odnosi. Pogoj nastanka in obstoja neke razredne družbe je proizvodnja različnih (materialnih) dobrin, iz katere izvirajo tudi odnosi znotraj nje.

Znotraj neke države imajo pomembno in velikokrat tudi odločilno vlogo politične stranke, ki jih kaže razumeti kot razmeroma stalne organizacijske tvorbe. Njihovo bistvo je v tem, da temeljijo na razredni razčlenjenosti družbe in si v okviru določene ideologije prizadevajo bodisi pridobiti ali ohraniti državno oblast oz., da bi bile v njen vsaj udeležene. V tej zvezi se srečujemo tudi s pojmom politika, ki predstavlja področje odnosov med posameznimi razredi v družbi oz. kot njihov odnos državne oblasti in boja za osvojitev ali ohranitev te oblasti.

Splošna umestitev politike. Po nekaterih zelo splošnih opredelitvah naših leksikografov naj bi politiko v ožjem smislu razumeli kot dejavnost neke države ali kot neko ravnanje, ki je usmerjeno nanjo. V širšem smislu pa naj bi kot politiko razumeli vsako družbeno dejavnost, s katero se ureja temeljni položaj človeka in družbenih skupin v posamezni družbi in v mednarodnih razsežnostih.

Bistvene prvine oz. sestavine politike po teh opredelitvah so: politični subjekti, kot osebnosti in nosilci te zavestne dejavnosti; politična ideologija, kot nauk o poglavitnih idejah v njenem okviru; in politična aktivnost, kot zavestna dejavnost v njenem okviru. Politika se običajno poimenuje glede na njene subjekte (npr. državna politika, strankarska politika, politika združenih narodov, ipd.), pa tudi po drugih merilih, med katerimi sta zlasti pomembna ozemeljski obseg in vsebina politične dejavnosti (npr. zunanja politika, notranja politika, stanovanjska politika, kulturna politika, znanstvena politika, itn.).

S proučevanjem in raziskovanjem politike se ponekod ukvarja posebna družboslovna veja, ki jo največkrat imenujemo "politologija" in jo opredeljujemo kot znanost oz. znanost o politiki. Nekateri politologijo uvrščajo med najstarejše znanstvene veje, ki pa so jo šele v novejšem času začeli uvajati tudi kot samostojno študijsko in raziskovalno smer.

Pri nas so še nedavno tega v okviru tovrstnega visokošolskega študija gojili vrsto njenih disciplin (npr. politična teorija, zgodovina političnih doktrin, politični sistemi, znanost o upravljanju , mednarodni odnosi, sodobno delavsko in socialistično gibanje, politična teorija socializma, ipd.).Medtem, ko so po zaključku študija iz tega okvira prihajali tako imenovani "politologi", ki naj bi se po teh opredelitvah znanstveno ukvarjali s politiko.

Vendar se je večina njih potem znašla na različnih bolj ali manj pomembnih mestih v državni upravi in v vodstvu podjetij. Tako je mogoče veliko teh kadrov najti med sedanjo tako imenovano "menedžersko elito", ki jo je naplavil prejšnji (socialistično-samoupravni) sistem.

Ustvarjalna opredelitev politike. Poleg navedenih zelo splošnih opredelitev politike, kakršne lahko srečamo samo v okviru nekdanjih socialističnih držav, pa, seveda, lahko zasledimo tudi popolnoma drugačne opredelitve politike. V strokovni literaturi razvitih držav je politika opredeljena kot zelo pomembna strokovna dejavnost, ki predvsem odloča o gospodarskem življenju in rezultatih gospodarske dejavnosti v neki družbeni skupnosti.

V okviru take strokovne dejavnosti se na ustvarjalen način in na znanstveni podlagi odloča o temeljnih ciljih za delovanje slednje, oz. se izbirajo ustrezne strategije za usmerjanje delovanja družbene skupnosti za doseganje njenih temeljnih ciljev. Na podlagi take dejavnosti se politika konkretizira z ožjo določitvijo ciljev v času in prostoru, z opredelitvijo potrebnih nalog in ciljno usmerjenih aktivnosti za njeno uresničitev.

Hkrati politika predstavlja tudi podlago za usmerjanje miselnega ustvarjalnega dela v družbeni skupnosti, ki jo v širšem smislu razumemo kot državo, v ožjem pa smislu pa kot posamezno gospodarsko družbo ali podjetje. Ustvarjalnost (razumemo jo kot razmišljanje, ki rodi nove ideje) oz. ustvarjalno delo je potemtakem ključni dejavnik pri oblikovanju in udejanjanju tako opredeljene politike.

V razvitem zahodnem svetu torej politiko opredeljujejo kot ustvarjalno dejavnost, v okviru katere se iščejo in izbirajo temeljni cilji neke družbene skupnosti, medtem ko je odločanje v politiki osrednje jedro njene državnosti. Pripravljanje osnov politike je zato treba razumeti kot zelo zahtevno strokovno delo, ki mora biti med drugim naslonjeno tudi na znanstvena izhodišča in ustvarjalno razmišljanje tistih, ki predlagajo določeno politiko.

To pa so izbrani predstavniki družbene skupnosti (poslanke in poslanci) v njenem najvišjem državnem organu (parlamentu) in poleg njih tudi nekateri zaposleni v državnih organih, ki imajo posebna pooblastila. Predstavniki družbene skupnosti v njenem parlamentu oz. po naše poslanci se tako pri oblikovanju in udejanjanju določene politike pojavljajo v posebej zahtevni vlogi, saj preverjajo zamisli take politike, jo dopolnjujejo in potrjujejo ter pooblaščajo določene državne organe oz. druge izvajalce za njeno uresničitev.

Tako oblikovana politika neke družbene skupnosti se potem v najožjem smislu vsebinsko nanaša na proizvodnjo, tržno in finančno usmeritev njenih gospodarskih delov oz. na posamezne gospodarske družbe ali podjetja. Razen tega se sprejeta politika odraža tudi v medsebojnih (človeških) odnosih znotraj teh delov, z vidika bodočnosti (razvoja) pa se nanaša tudi na znanost. Politiko takih gospodarskih delov je sicer mogoče obravnavati celovito, toda v resnici je njihova politika sestavljena iz vrste ožjih politik:

razvojna politika, glede razvoja njenega celotnega poslovnega procesa s posebnim poudarkom na inovacijski dejavnosti, razvoju izdelkov in tehnologije ter zato potrebnih investicij; politika kakovosti, glede stopnje kakovosti izdelkov, ki jo omogoča vgrajena tehnologija proizvodnega procesa in zahteva tržišče oz. jo je pripravljeno tudi plačati;

finančna politika glede preskrbe, preoblikovanja, uporabe in vračanja vseh vrst finančnih sredstev; proizvodna politika glede obsega in asortimana tržno želenih izdelkov, tehnologije proizvodnega procesa, tehnične ravni proizvodnje, ipd.;

politika nabave, glede obsega, načina in virov preskrbe s surovinami, materiali, energijo, storitvami, ipd. politika prodaje glede plasiranja izdelkov in doseganja potrebne donosnosti in tržne vrednosti prodanih izdelkov in storitev;

in kadrovska politika  glede izbire, izobraževanja in razmeščanja strokovnih in vodilnih ter drugih kadrov, kot tudi glede življenjskih in delovnih razmer v gospodarski družbi, ravni plač, ipd.

Morda kaže k navedenim opredelitvam politike dodati še to, da je na ustvarjalnost in znanost naslonjena politika v primerjavi z drugačnimi pristopi lahko tudi veliko bolj dolgoročna. Poleg tega pa ustvarjalen in znanstven pristop pri oblikovanju politike zagotavlja tudi precej več manevrskega prostora.

Preživelo razumevanje politike. Mnogi podatki in izkušnje kažejo, da je navedena ustvarjalna opredelitev politike pri nas zelo zapostavljena. Pri nas namreč še vedno prevladuje razumevanje politike, kot je bilo razširjeno v preteklem (socialistično-samoupravnem) obdobju in ga nakazuje prej omenjena splošna opredelitev politike. Po tem razumevanju je politika zgolj samo nekakšna stalna planska odločitev ali pravilo obnašanja  v možni situaciji, medtem, ko je planiranje najširši okvir poslovnega odločanja v taki družbenopolitični (samoupravni) skupnosti.

Vendar očitno velja podpirati in se zavzemati za omenjeno ustvarjalno opredelitev politike, medtem, ko gre planiranje razumeti kot pomembno sredstvo za udejanjanje politike. razlika med obema pristopoma je očitna in v vsebinskem smislu tudi zelo pomembna. Zato se ne gre čuditi, da so sedanjemu popolnoma zgrešenemu in že davno preživelemu razumevanju politike pri nas potem zelo podobni tudi doseženi rezultati.

DEJANSKE RAZMERE NA PODROČJU POLITIKE V SLOVENIJI

Posledice preteklega dogajanja. Iz navedenih splošnih opredelitev politike je tako med drugim mogoče izluščiti tudi srž sedanjih ključnih problemov. V preteklosti so bile take opredelitve politike nujne zato, da so o vseh najpomembnejših družbenih vprašanjih lahko odločali v tesno zaprtih partijskih krogih. Zato so bila v tistih časih potrebna taka predstavniška telesa družbene skupnosti, ki so brez lastnega razmišljanja in prispevka samo potrjevala tako sprejete (partijske) odločitve.

Potreben je bil torej nekakšen glasovalni stroj, ki je lahko zagotovil tudi širše sprejetje take politike, medtem ko je dobro utečen represivni aparat politične policije med drugim zagotavljal tudi njeno uresničevanje. Zato je bil izumljen tudi tako imenovani "delegatski sistem" v nekdanji državi, ki je dolga leta pod plaščem samoupravljanja med drugim zagotavljal tudi legitimnost odločanja o politiki oz. najpomembnejših vprašanjih v zelo ozkih krogih.

Razumljivo mora biti, da je bila stroka pri tem potisnjena povsem v ozadje, saj so prevladovali čisto drugačni (največkrat zgolj samoljubni) interesi. Nenazadnje to tudi ni čudno, saj so bili skoraj vsi tedanji voditelji brez ustrezne izobrazbe. Samo redki med njimi so jo pridobili šele kasneje, vendar večinoma na politološkem področju, ki pa je že bilo omejeno in je zato mogoče oceniti tudi vrednost take izobrazbe.

Tako razumevanje politike in obnašanje pri njenem sprejemanju in udejanjanju v preteklosti pa še vedno predstavlja veliko breme na ramenih večine tistih, ki se še danes hočejo ukvarjati z zelo podobno politiko. Edina razlika je pravzaprav samo v tem, da so zamenjali in preimenovali le ogrinjalo, s katerim je tako početje prekrito. Nekdaj se je tak plašč imenoval "socialistično samoupravljanje", danes pa mu isti ljudje brez sramu rečejo "demokracija", čeprav je dogajanje pod njim ostalo več ali manj nespremenjeno.

Vseh teh (kvazi) politikov gotovo ne moti niti dejstvo, da je tako njihovo obnašanje in ravnanje na področju politike, ki so ga v pomanjkanju lastnih idej očitno prevzeli od svojih predhodnikov in vzornikov, že davno tega povozil čas. Zato ga tudi ne morejo več vleči s seboj v nedogled, čeprav si nekaj takega, seveda, močno želijo.

Sedanje strankarsko obnašanje. Sedanje stanje na področju splošnega razumevanja politike in ravnanje političnih strank pri njenem oblikovanju ter sprejemanju v primerjavi z bližnjo in daljno preteklostjo sploh ni dosti drugačno. Kljub nekaterim navideznim demokratičnim spremembam v letu 1990, je vsaj glede politike vse več ali manj ostalo pri starem. Za politične stranke, ki so izšle iz tedanjega okvira družbenopolitičnih organizacij (takratne ZKS, ZSMS, in SZDL, ki so se postopoma prelevile v sedanji stranki SD, LDS, ZARES, SNS in DESuS) je to popolnoma razumljivo in kaj drugega tudi ni bilo mogoče pričakovati. Zato glede njihovega obnašanja na področju politike tudi ne gre izgubljati besed.

Vendar pa ni mogoče razumeti, da tudi nove politične stranke oz. tako imenovane "stranke slovenske pomladi" niso na področje oblikovanja in sprejemanja politike vnesle nobenih pretresljivih sprememb. Prav nasprotno, mogoče je celo trditi, da so bile v mnogo čem celo precej manj domiselne od bivših političnih strank oz. so se večinoma obnašale še bolj "papežko od papeža". Kot je že bilo povedano se to dogaja zaradi prevelike zaverovanosti njihovih (takratnih in nekaterih sedanjih) voditeljev samih vase in v svojo (ne)sposobnost.

Najbolj zgovoren dokaz za to trditev je klavrn razpad tedanje koalicije novih političnih strank. (poimenovane Demos), Nekaterih hudih posledic tega nerazumnega in samoljubnega početja pa zagotovo ne bo mogoče nikoli ustrezno premostiti. Teh žalostnih dogodkov prizadete politične stranke danes najraje niti ne omenjajo, ali pa jih skušajo opravičiti z velikimi takratnimi razlikami med njimi. Vendar s takimi izgovori, seveda, ne morejo prikriti resničnega vzroka za njihov neuspeh.

Vse po vrsti so namreč delale popolnoma enake napake kot njihovi (socialistično-komunistični) vzorniki, tudi novodobni politiki so se zapirali v preveč ozke kroge in se naslanjali samo na "preverjene kadre". Nove politične stranke so očitno spregledale dejstvo, da so taka "pravila igre" iz preteklosti lahko delovala le s pomočjo ustreznega represivnega aparata (politične policije), katere pa one niso imele več na razpolago.

Razvrednotenje slovenske pomladi. Tedanja nezrelost "pomladnih" političnih strank je bila zaradi pomanjkanja neposrednih izkušenj na področju oblikovanja in sprejemanja politike morda tudi opravičljiva, danes pa teh izgovorov ne more biti več. V preteklih letih se je namreč jasno izkazalo, da so "pomladne" stranke pravzaprav v ničemer ne razlikujejo od njihovih nasprotnic, to je strank, ki so izšle iz propadlega komunističnega enoumja.

Medtem so se že vse pomembnejše med drugim znašle na oblasti in celo v koaliciji s strankami ki gojijo miselnost starega kova. Prav neverjetno se zdi, kako so se vse od njih neverjetno hitro prilagodile razmeram na področju oblikovanja in sprejemanja politike, ki vladajo pri nas že desetletja. Navadno so v teh strankah dvignili svoj glas proti takemu početju šele takrat, ko so v koaliciji tudi dejansko postali "peto kolo" in se zavedli, da so bili le "demokratičen okrasek" navidezne demokracije, ali ko so jih iz nje nagnali.

Sprašujemo se še kakšno sporočilo volivcev bi novodobni politiki še potrebovali, preden bodo dokončno dojeli, da se je njihov čas v pravi slovenski pomladi nepreklicno iztekel, ker ga niso znali ali hoteli izkoristiti takrat, ko je še delal v njihov korist.

Volitve v predstavniška telesa. Vse doslej navedeno je le delen razlog za sedanje razmere na področju politike. poglavitni razlog namreč tiči v tem, da v najvišje predstavniško telo na tako zahtevno delovno mesto, kot je poslanec, tudi danes prihajajo ljudje (tako kot nekdaj delegati), ki večinoma sploh nimajo ustrezne izobrazbe in ostalih potrebnih referenc kot so npr. delovne izkušnje in neoporečne etične lastnosti.

Pri njihovi izbiri namreč še vedno prevladuje razmišljanje iz bližnje in daljne preteklosti, da je treba za taka mesta izbrati ljudi, ki bodo "ob pravem času in za pravo stvar dvignili roko". Razen nekaterih izjem tudi med sedanjimi poslanci lahko najdemo ljudi, ki v tako pomembnem organu kot je parlament, praktično ne morejo početi kaj drugega kot  da na dogovorjen namig pritisnejo na ustrezen gumb.

Čeprav verodostojnih podatkov ni mogoče dobiti, vseeno lahko trdimo, da v vseh sedanjih političnih strankah prihajajo do svojih kandidatk in kandidatov na volitvah na povsem enak način oz. z istimi metodami. Vendar takih metod ni mogoče najti v nobenem učbeniku, ker so posledica dolgoletne prakse v  tako imenovanih "kadrovskih kuhinjah". V njih so se učili od istih kuharjev in se tudi izučili za to obrt skoraj vsi sedanji politiki, pa če to hočejo priznati ali pa ne.

Mnoga znamenja tako pritrjujejo domnevo, da večino kandidatov sedanjih političnih strank na volitvah bržkone izberejo in določijo v zelo ozkem krogu najbolj vplivnih političnih veljakov Glede na rezultate takšnega izbora, ki jih zaradi javne objave tudi ne morejo prirediti in olepšati, pa je več kot očitno, da pri njihovih merilih za izbor izobrazbena raven in druge reference nima nobene večje teže. To potrjuje tudi dejstvo, da tudi največje stranke potrjujejo listo kandidatk in kandidatov  kar v paketu.

To med drugim tudi dokazuje, da ni notranjega rivalstva med več kandidatkami in kandidati, kar kaže na popolno pomanjkanje demokracije znotraj domala vseh strank. Tudi zato se že več let zapored na listah istih strank pojavljajo eni in isti ljudje, ki so potem izvoljeni zaradi imena stranke in ne zaradi lastnega imena. Proporcionalni sistem pa pri tem dodatno podpira nerazumne volilne rezultate.

Značilnost slovenskega parlamenta. Takšen pristop v okviru sedanjih parlamentarnih strank glede izbiranja njihovih kandidatov za volitve, seveda, odseva tudi v slovenskem parlamentu. Zgolj na podlagi tistega, kar je mogoče prebrati ali videti preko televizije, lahko strnemo naslednje njegove slabosti:

·           Nestrokovnost. Ker pride v parlament veliko poslancev s popolnoma neprimerno strokovno izobrazbo (torej nestrokovnjaki) je razumljivo, da mora takšno vrzel nekdo nadomestiti. Zato poslanci potrebujejo tudi mnoge strokovne sodelavce, da opravijo delo namesto njih. Nekateri jih pripeljejo kar s seboj in zato ne morejo biti bistveno drugačni od njih. Zaradi takšnih razmer se potem tudi ne gre čuditi premalo domišljeni zakonodaji, ki jo največkrat sprejmejo šele po mnogih težavah in zapletih. Velikokrat se tudi zgodi, da sicer dobro pripravljeni zakonski predlog poslanci s svojimi premalo premišljenimi amandmaji povsem izmaličijo. Poznamo pa seveda tudi sprejemanje zakonov s preprostim preglasovanjem, ko niso upoštevani nikakršni še tako dobri predlogi sprememb ali dopolnil.

·           Neučinkovitost. Seje parlamenta so navadno dolgotrajne in se običajno že začnejo z mnogimi zapleti. Pogosto porabijo poslanci kar cel delovni dan in tudi več samo za dogovore o vsebini dnevnega reda za posamezno sejo, medtem ko se posamezno zasedanje potem veleče tudi po več mesecev. Tako večino svojega dela poslanci uspejo dokončati predvsem v okviru tako imenovanih "izrednih" zasedanj parlamenta, ki jih je v primerjavi z rednimi kar nekaj več.

·           Dolgoveznost. Kadar si seje ogledamo preko tv zaslonov in vidimo neposreden vpogled v delo parlamenta lahko vidimo,  da mnogi poslanci porabijo ogromno časa za povsem nepotrebne in dolgovezne razprave ter prazno besedičenje. Medtem pa nekateri poslanci za govornico samo prebirajo vnaprej pripravljena besedila, kar izkazuje in poudarja njihovo (ne)sposobnost.

·           Potratnost. Poleg razvpitih poslanskih plač (te zagotovo niso v skladu s sedanjo splošno izobrazbeno ravnijo in sposobnostjo večine poslancev) in pretiravanja ob nenehnih prostorskih preureditvah parlamenta nekateri znaki kažejo, da se tudi v parlamentu zgledujejo po potratni državni upravi. Tu naj še posebno izpostavimo oz. spomnimo na nekakšen "funkcionalni dodatek" za delo poslanca v njegovi volilni bazi, s katerim so si še povečali svoje že itak previsoke plače.

·           Privilegiranost. Poslanci so obdržali skoraj vse privilegije "zaslužnih" politikov iz nekdanjega obdobja (npr. državna stanovanja, visoke plače, subvencionirano prehrano, službena vozila, enoletno financiranje po poteku mandata, ipd.).

Preseganje sedanjega stanja. Vse doslej navedeno skupaj z razmerami v slovenskem parlamentu, seveda, močno vpliva tudi na splošne družbene razmere, zlasti pa na čedalje bolj neugodno gospodarsko stanje. To je poglavitni razlog, da hočemo v okviru nove politične Stranke Osveščenih Politikov Slovenije - OPS preseči sedanje neugodno stanje in ga nadomestiti z ustreznejšimi metodami in pristopi.

Oblikovanje in sprejemanje politike tako želimo postaviti na popolnoma drugačne (izključno strokovne) temelje in odmisliti vse tovrstne zglede iz preteklosti in sedanjosti. Predvsem pa hočemo z drugačnimi zgledi vplivati na odstranitev že omenjenih metod dela v strankarskih "kadrovskih kuhinjah", ki so zagotovo osrednji vzrok za večino sedanjih problemov.

Te trditve potrjujejo že nekatere navedbe v osnutku statuta in programu dejavnosti Stranke OPS, kjer gre zagotovo za nekatere ključne nove pristope. Brez lažne skromnosti lahko celo rečemo, da gre za inovacijo, saj podobnih rešitev ni mogoče nikjer zaslediti. Pravzaprav takih zgledov tudi nismo iskali, ker nam sploh niso bili potrebni.

Do navedenih novih rešitev, ki bodo na tem mestu še podrobneje pojasnjene smo prišli samo na podlagi logičnega razmišljanja in striktnega ločevanja vzrokov od posledic, kar edino lahko pripelje do ustrezne in prave rešitve problema. Po tej poti nastane tudi največ inovacij, kar potrjujejo tudi mnogi dobro znani primeri.

Vendar pa neke inovacije (iznajdbe), seveda, ni mogoče presojati samo na podlagi nekakšnih zgledov. Če bi tako ravnali že pradavni predniki, se gotovo nebi mogli oprijeti zamisli, denimo, "okroglega kolesa", kar pa je kot dobro vemo povzročilo pravi preporod na tehničnih področjih in omogočilo tudi mnoge nadaljnje iznajdbe.

DRUGAČNI KANDIDACIJSKI POSTOPKI

Povzetek statutarnih določil. Iz predstavljenega osnutka Statuta Stranke OPS je mogoče razbrati, da se bodo kandidacijski postopki začeli nekako tri mesece pred začetkom volitev za državni zbor, organe lokalnih skupnosti ali predsednika republike. Takrat bo njen izvršni odbor pripravil in objavil javni razpis za izbiro kandidatk in kandidatov  Stranke OPS na volitvah in določil pogoje za prijavo ter rok za zbiranje prijav in izbiro kandidatov.

Hkrati bo oblikoval in določil potrebne volilne komisije, ki bodo imele najmanj sedem članov, imenoval pa bo tudi njihovega predsednika. Izvršni odbor bo oblikoval in določil merila za izbor kandidatov Stranke OPS na volitvah ter določil program, postopek in sredstva za vodenje volilne kampanje.

Pripravil bo tudi javni razpis za izbiro kandidatk in kandidatov Stranje OPS za delovna mesta v državnih organih oz. občinskih in mestnih upravah glede na dosežen volilni izid in določil rok za zbiranje prijav in njihovo izbiro. Glede na ta izid bo oblikoval in določil tudi merila za izbor kandidatk in kandidatov  Stranke OPS  za omenjena delovna mesta v državnih organih oz. občinskih in mestnih upravah.

Na tak javni razpis za kandidate Stranke OPS na volitvah se bodo lahko prijavile vse polnoletne državljanke in državljani Republike Slovenije, ki bodo ustrezali pogojem navedenih v javnem razpisu in bodo v roku predložili svojo pisno prijavo. V kolikor prijavljeni kandidatke in kandidati ne bodo člani Stranke OPS, bodo hkrati s prijavo morali predložiti še podpisano pristopno izjavo, s katero bodo sprejeli njen statut in program dejavnosti.

Primer javnega razpisa. Med poglavitnimi novostmi v teh kandidacijskih postopkih lahko poudarimo zlasti javne razpise Stranke OPS za pridobivanje njenih kandidatk in kandidatov na volitvah in kasneje tudi za njena mesta v državni ali lokalni upravi glede na volilne izide. Čeprav ne želimo prehitevati nekaterih dogodkov, naj zaradi večje razumljivosti te osrednje novosti (glede na sedanje strankarsko početje) vendarle navedemo besedilo enega takih razpisov. (Besedilo razpisa OPS lahko preberete TUKAJ)

Navedeno vsebino razpisa je treba vzeti le kot vzorec, ki ga bo treba ustrezno prilagoditi takratnim razmeram, ko bo postal tak razpis tudi aktualen. Kot je razvidno, se nanaša na volitve v državni zbor, ki so za našo prihodnost bržkone tudi najbolj pomembne, medtem ko bo moral biti tak razpis v primeru tako imenovanih "lokalnih" volitev, seveda, precej drugačen.

Vendar po glavno sporočilo takega razpisa v vseh primerih popolnoma enako. Na ta način naj bi v vsa predstavniška telesa in organe družbene skupnosti pripeljali strokovno podkovane ljudi, ki sedanje neugodno splošno stanje edini lahko obrnejo v pozitivno smer.

mag. Janez Šček, univ.dipl.oec

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 25. May 2022 at 12:23

2420 ogledov

Pismo Gibanju OPS za opozorilo vsem!
Spoštovane gospe in gospodje iz Gibanja OPS! Čutili smo dolžnost, da vam z nekaj zelo pomembnimi informacijami pomagamo pri vašem delu, saj ste res eni redkih, ki ste kot glas vpijočega v puščavi, zavezani k resnici in se borite proti vsem tem lažem, proti tej mega svetovni laži, laži, kako naj bi nam WHO hotela “pomagati”. Skrivajo se za masko medicine, zato pa potrebujejo nekakšno WHO, da bi čimbolj dajali videz požrtvovalnega pomagača, za hrbtom pa skrivajo strup, ki nam ga hočejo vsuti v “čajček z limono”, v “zdravilo”, ki ga moramo vsi, prav vsi, popiti, da bi (predvsem oni) bili zdravi in srečni. In, seveda, bogati. Važno opozorilo! Nujno preberite vsebino PDF priloge, ker v njej opozarjamo, da glede na dokument iz leta 2021, ki ga je pripravila organizacija NTI, obstaja zelo utemeljen sum, da bo lockdown že čez teden ali dva in ne šele jeseni! Datuma 15. maj 2022 iz tega scenarija so se namreč očitno držali. Imajo pa zapisan tudi datum “reakcije” držav, in sicer 6. junij 2022! Zato rabijo WHO in zato rabijo bolne ljudi. Da bi nas bilo čimveč, ki bomo morali plačati zdravilo, kot da bi to res bilo zdravilo. Ker so pa dokazali, da je to pravzaprav njihovo orožje in ne zdravilo, je edino logično, da se njihove vsiljene akcije “zdravljenja” obravnava kot vojaško agresijo in ne kot medicinski ukrep. Niti ne kot medicinski poskus! To vse skupaj nima sploh opravka z medicino. Zato pri vsem skupaj WHO nima kaj pametovati! Noben medicinski zakon ne more opravičiti nujnosti, da nam tlačijo v usta (v rame) strup, biološko ali kemično orožje, to je treba obravnavat po zakonih za vojaško agresijo ne pa po nekakšnem ZNB! Se pravi, po zakonu je agresor vsak, ki sili v naša telesa: - metek iz pištole - granato z neba - strupeno iglo v ramo To je vse eno in isto. Zato pa to dela vojska in policija, po svojih manirah (prisila, policijska ura, zapore, prepovedi gibanja, kazni, globe…) Zdravnike imajo samo za masko, da nekdo v belem zapiči tisto iglo, ne pa nekdo v uniformi. Ker so v tej zgodbi igle orožje, biološko ali kemično orožje, zapadejo vsi akterji te zgodbe pod najstrožjo zakonodajo za morilce, ne pa pod ZNB za zdravnike. Odpade ZNB, odpade PKP in vse druge nebuloznosti, Samo še Ustava in Kazenski zakonik sta pristojna za obravnavo teh zločinov. Vojnih zločinov! Ne medicinskih ukrepov! ZNB ne more z nobenim členom dovoliti vojaške agresije na kogarkoli. To, kar so na sedežu WHO počeli v zadnjih dneh in tednih pa je točno to, kar je jasno povedal gospod nadškof Vigano v enem svojih govorov : SVETOVNI DRŽAVNI UDAR. Tega je izvedla klika, ki se skriva za WHO, pomagali pa so jim naši VELEIZDAJALCI, celotna bivša vlada in parlamentarci, golob miru in njegova bodoča ekipa – oni se pa skrivajo za likom goloba, goloba miru, svobode… Svobode! Oni so tisti, ki nam hočejo svobodo skozi digitalizacijo dokončno in do zadnjega atoma odvzet, zato so si izbrali ime Svoboda, da se za njo skrijejo, kot se cepivo skriva za imenom “zdravilo” v resnici pa je biološko ali kemično orožje. Obstaja sto dokazov, da so cepiva orožje za depopulacijo, ki jo tako zelo zagovarja glavni financer WHO. Sploh pa še to! Ali lahko neko cepivo, ki ga že uporabljaš po celem svetu, imenuješ POSKUSNO? Avtomatsko zapade pod tretman, da mora imeti vsa odobrenja. In ker jih nima, ne more biti na silo uporabljeno po celem svetu. Ni teorije. Ali drugače: če neko cepivo preizkušajo na celem človeštvu, ali ga bodo uporabljali v vsej galaksiji, ko “dobi vsa odobrenja”?? Farmacija si bi tega vsekakor želela, samo dvomim, da bodo vsak nov sev, ki se pojavi v nekem kotičku galaksije, pravočasno zaznali in znanstveno odreagirali nanj. To je že en dokaz, kako kratke pameti so vsi ti bogatinski veleumi, lastniki sveta! In oni hočejo biti bolj pametni kot vse ustave vseh držav sveta! Skozi zadnji dve leti so dokazali vso svojo zločinskost, sprevrženost, cel svet držijo v šahu z lažmi, nasilnim trosenjem milijonov lažnih informacij skozi podkupljena trobila… In oni bi radi vladali svetu! In naši Svobodni golobi jih občudujejo! Se jim klanjajo. Ploskajo njihovim predavanjem. Lepo so začeli. Lepo bi bilo od gospoda direktorja Slovenije, da prvi dan, ko bo vlada operativna, aretira tistega delovodjo (Poklukarja), ki je podpisal kapitulacijo Slovenije Svetovni zdravstveni organizaciji. To je njegovo delo, če je res prisegel ob prevzemu funkcije šefa, naj ve, da prisega ni kot Ringaraja, pesmica, ki se jo naučiš in jo greš oddeklamirat na oder parlamenta. Prisega je kot člen zakona, člen ustave, ki te veže, da delaš v korist Slovenije, ne pa v korist ZDA, Bruslja ali kogarkoli izven Slovenije. Če so jih pa oni gor postavili, pa naj v prisegi iskreno rečejo: “Delal bom za korporacijo, za Slovenijo mi dol visi”. Še enkrat vas opozarjamo, iz dokumenta organizacije NTI in drugih virov v prilogi sledi, da obstaja možnost, da se pripravlja (po vojaško pač) PRESENEČENJE! Lockdown in vse ostalo v paketu že šestega junija in ne šele jeseni. Torej čez manj kot dva tedna!!! To smo se vam čutili dolžni sporočiti in dati nasvet vsem, ki se trudijo pravno rešiti ljudstvo iz primeža vseh groženj in laži:  Bistveno je, da se tem zločincem vzame iz rok argument medicine, saj ko jim vzameš medicino, si jim vzel vse, na čemer jahajo in nas prisiljujejo. Zakaj delajo vse ravno skozi WHO? Ker jim edino medicina omogoča da nas na silo futrajo s strupi, ki jih imenujejo zdravila. Treba jim je za vse večne čase odvzet medicino iz rok in jim dokazat da nismo tako bedasti da ne bi vedeli, da nam ne dajejo zdravil. Da nas strupijo. Pa ne samo s cepivi! Nimajo nam pravice z ZNB vsiljevati biološko ali kemično orožje. Tega člena v ZNB ni! Problem je samo v tem, ker pravniki niso kemiki ali kake podobne stroke in ne znajo izbrskati iz strokovne dokumentacije tega, kar neposredno dokazuje strupenost cepiv. Je pa tega na stotine takih dokazov na spletu. Dokazov iz kredibilnih in verodostojnih strani inštitucij, in ne fake-”znanosti.” Na tem bi se splačalo delat, zbrat ekipo in izvit vse ljudi iz primeža lažne medicine, ki to ni. Je v bistvu vojska, preoblečena v medicino. Lep pozdrav! Žiga v imenu skupine cepljenih, ki jim je neskončno žal, da so nasedli. Dotatek OPS. 6.6.2022 je številka satana 666. 6+6+ (2+2+2=6) = 666. Naključje, da naj bi se zgodilo ravno na 6.06.2022=666? In histerično hitenje, da bi do 3. vzpostavili operativno Vlado, ki je tako in tako nastaja zaradi zrežiranih volitev in ponareditve rezultatov. Je zato globalistični hlapec Pahor v histerični naglici, kar v nedeljo, razglasil volilne rezultate kot poštene v resnici so pa ponarejeni? Nekaj bo hudo narobe. Ljudje treba bo vstati in to takoj, ker se zna zgoditi, da nas bodo napadli z vsemi sredstvi, da bo Slovenija novi Wuhan ali novi Bergamo za začetek nove tiranija po vsem svetu kot dokaz, da ljudje umirajo. Znajo nam ležati mrtvi ljudje na ulicah in cestah, če se bo zgodila uresničitev satanskega plana.  Zakaj bi napadli Slovenijo, ker vedo, da je Slovenija kot je hipofiza za človeško telo, hipofiza za svet. Ko ubiješ srce sveta, si ubil svet.  Samo brez panike, ta VLADA ne sme dobiti mandata ammpak je treba Goloba, ki očitno izvaja plan in Pahorja pa še koga takoj aretirati. p.s. Če ugasnejo te spletne strani in tudi fb strani OPS, se ve kaj storiti. Takoj vsi v Ljubljano. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Wed, 18. May 2022 at 20:05

351 ogledov

TEORIJA O SMRTI IN VSTAJENJU VIRUSA (Stefan Lanka)
Do leta 1952 so virologi verjeli, da je virus strupena beljakovina ali encim, ki se s pomočjo telesa nekako razmnožuje in širi v človeškem ali živalskem telesu. Medicina in prava znanost sta to idejo opustili leta 1951, ker domnevnih virusov ni bilo mogoče najti pod elektronskim mikroskopom in kontrolnih poskusov nikoli ni bilo. Postopoma je bilo ugotovljeno, da je smrt celic pri zdravih živalih, organih in tkivih povzročila odpadne produkte, ki so bili prej označeni kot "virusi". Z drugimi besedami, virologija se je ovrgla in razpustila kot znanost. Ko pa je žena kasnejšega nobelovca Cricka leta 1953 narisala dvojno vijačnico, ki je bila objavljena v znameniti znanstveni reviji Nature kot domnevno znanstveno razvit model domnevnega genetskega materiala, se je rodil povsem nov in daljnosežen hype: tako imenovana molekularna genetika. Odslej so vzrok bolezni iskali v genih. Ideja o virusih – pravzaprav že ovržena – se je tako čez noč spremenila. Ljudje očitno niso mogli opustiti materialistične ideje o zunanjem povzročitelju bolezni. Virus zdaj ni bil več toksin, ampak je bil odslej razložen kot nevarna genetska struktura, razumljena kot dedna snov, nevaren virusni genom. Večinoma so bili mladi in neizkušeni kemiki tisti, ki so ustanovili novo različico virologije – gensko virologijo. Vendar ti kemiki niso imeli pojma o biologiji in medicini, a so medtem pridobili neomejena sredstva za svoje raziskave. In najverjetneje niso vedeli, da je stara virologija že leto prej razpadla. Priča smo torej tragičnemu razvoju, ki je povzročil oživitev že ovržene in še posebej nevarne paradigme. Več kot 2000 let se uči: "Gospod, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Toda od leta 1995 – odkar sem odkrito postavil vprašanje dokazov za obstoj virusov – je bil dodan jasen dodatek: "Da ne morejo priznati, da je to, kar so jih naučili, narobe, še več: da je življenjsko nevarno." Ker do danes še nihče ni imel pregleda in poguma, da bi govoril resnico, vidimo vse več »zlih duhov« – brez Goetheja – in pomožnih hipotez, kot sta koncepta »imunskega sistema« ali »epigenetike. Vse to zato, da bi lahko ohranili takrat izmišljene teorije, nesvetovne in že ovržene. Zgodovina virologije je eno žalostno zaporedje pobožnih želja in s tem očitne neznanstvenosti. Najprej je bila teorija virusa (latinsko: strup za bolezen) leta 1858 povzdignjena v dogmo. Sledila je ideja o patogenih bakterijah, ki jo je posebej promoviral Pasteur. Nato je prišla teorija bakterijskih toksinov (v bistvu le iztrebkov teh bitij) in nato tudi virusov, dokler ni bila ta ideja leta 1952 izrecno opuščena. Toda z oživitvijo leta 1953 so idejo o Virchowovih bolezenskih strupih postavili v novo preobleko, tokrat v tako imenovane »genetske viruse«, in od tam celo promovirali idejo o genih raka in »vojni proti raku«, ki je bila ustanovljena v Nixonovi dobi. Najnovejši potomec tega sramotnega rodu je ideja, da morajo geni, ker nosijo vse lastnosti, torej prenašati tudi vse bolezni. Leta 2000 pa je z razkritjem nasprotujočih si podatkov projekta Človeški genom (sramotna in groteskna trditev, da je bila celotna človeška dediščina skoraj razkrita) postalo jasno, da to ni mogoče in da so več kot polovico tega genoma morali izumiti raziskovalci sami, da bi mu dali nekaj obraza. Vse ideje o genih kot »nosilcih« vseh informacij – in s tem tudi informacij o bolezni – so bile tako popolnoma in celovito ovržene. Vendar, se danes navaden človek tega ne zaveda. Vpleteni akademiki zelo težko priznajo dvomljivo vlogo, ki so jo sami igrali v procesu, glede na vpliv resno zavajajočega razvoja, ki je sledil. Toda dejstva so dejstva: celoten človeški genom ni sekvenciran, ne glede na to, kaj kdorkoli lahko trdi. (Opomba) Nobelova nagrada je nekaj najbolj neprijetnega, kar se lahko zgodi znanstveniku in družbi iz več razlogov: 1. Vse znanje temelji na »prevladujočem mnenju« takratnega univerzitetnega izobraževalnega establišmenta, vključno z njihovo trditvijo o ekskluzivnosti. 2. Nobelove nagrade ovirajo napredek znanstvenega znanja, ker so njihovi sklepi nagnjeni k dogmatizaciji. Skoraj vsi sklepi so se po kratkem času ali po več letih ali desetletjih izkazali za napačne. 3. Zelo majhna, skrajno elitistična skupina, odtujena od realnosti, določa, kaj je znanost in kaj ni. Ti ljudje predpisujejo »znanstvene« metode in pri tem zatirajo nasprotujoča si znanja, izključujejo iz objave s pomočjo »peer review«, torej predhodnega preverjanja znanstvenih objav po njihovih kriterijih, in nezaželenih ugotovitev, ki ovržejo njihove lastne ideje in dogme.Stefan LankaEkipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:59

368 ogledov

Ko nižje sodišče razveljavi svojo sodbo v imenu ljustva
SODBA v imenu ljudstva opr. št. PR 117/2021 z dne 4.3.2021, izdana v skrajšanem postopku, SE RAZVELJAVI. prekrškovni postopek pa se USTAVI, ker dejanji NISTA PREKRŠKA. Pametno, da se je sodnica posula s pepelom, ker je g. Troha v ugovoru zapisal, da bo, če tega postopka ne bo takoj ustavila, prisiljen zoper njo sprožiti kazenski postopek zaradi NEPOŠTENEGA SOJENJA.Namreč izdala je OBSODILNO SODBO V SKRAJŠANEM POSTOPKU, brez, da bi ga zaslišala, miličniki mu niso omogočili, da bi se pred izdajo obdolžilnega predloga opredelil do očitanih prekrškov in seveda je ugovarjal tudi v smislu, da miroljubno zbiranje in javno izražanje svijih misli ni in ne moreta biti prekrška. Tudi, če iztirjena Vlada ti dve temeljni človekovi pravici prepove z odlokom.V razveljavljeni sodbi je sodnica celo odredila, da se (protizakonito in protiustavno zaseženi, torej ukradeni predmeti s strani milice) komisijsko uničijo. Miličniki sploh niso ugotavljali kdo je dejanski lastnik (s strani miličnikov) ukradenih predmetov, ampak so kar njemu pripisali lastništvo, ker je takrat, ko so jih ukradli pač govoril s pomočjo teh pripomočkov, za boljšo slišnost govorcev, javnosti.Pred njim so govorili mnogi, tudi g. Stevanović, a jih to ni motilo. Ko je govoril on pa so napravo izključili, ukradli vse komponente, ko je nadaljeval svoj govor z megafonom pa so ukradli še tega.To je gospe in gospodje čisto razbojništvo. In kdo bo zdaj prevzel odgovornost, da se te predmete leto in več ni moglo uporabljati pa smo morali zato plačevati najem ozvočenja pri enem izmed najemodajalcev??? Nauk te še ene nore miličniške zgodbe pa je, da je treba uporabljati zdravo pamet, logiko in temeljne postulate naravnega prava.Vedno morate vedeti kaj so vaše temeljne pravice in svoboščine zapisane v Ustavi in kdaj vam jih lahko država omeji kar je tudi zapisano v tem najvišjem pravnem aktu v državi. To se sme samo v primeru razglašenih izrednih razmer ali vojnega stanja pa še takrat zgolj nekatere in ne vse hkrati ter popolnoma.Ti hlapci globalistov pa niso razglasili niti izednih razmer, še manj vojnega stanja, pa so nam prepovedali svobodno gibanje, zbiranje, izražanje svojih misli, pravico do takojšnje zdravstvene oskrbe in mnogim pravico do dela ker so kar zaprli lokale in druge delovne prostore in obrate.Epidemija oz. pandemija pa je bila razglašena na podlagi neobstoječega virusa. To smo v vsakem ugovoru na izrečene globe dokazovali. V resnici je na domala cel svet izvršen teroristični napad z biokemičnimelektronskim smrtonosnim orožjem, s strani globalističnih psihopatskih iztirjencev in njihovih lokalnih hlapcev, ki si jih v posamičnih podrejenih korporacijah (državah) nastavljajo z zlaganimi volitvami ali z dogovorjenimi menjavami na visoke položaje.Dobljena je še ena bitka, sodnik je pred dvema mesecema odredil vrnitev ukradenega megafona, zdaj sodnica vrnitev ozvočevalnih komponent. Vojno pa bomo dobili, ko bodo vsi kovid kriminalci v preiskovalnih zaporih.Pišemo kazensko ovadbo zoper tožilca Peterco, ki je vehementno zavrgel našo kazensko ovadbo na 71-ih straneh brez obrazložitve in brez, da bi nam dal možnost subsidiarnega pregona.Gre namreč za dokazan brutalen množičen zločin, saj je tako cepljenje z 18. členom Ustave prepovedan medicinsko znanstveni poskus, kateremu so podvrženi vsi, ki so se cepili. Ker pred tem niso bili poučeni pisno in ustno, da bi lahko na podlagi take poučitve, ki jo zahteva Zakon o pacientovih pravicah, Nűrberški kodeks in Helsinška deklaracija, podali svoj podpis s katerim bi podali INFORMIRANO SOGLASJE. S tem pa privolitev, da v tak medicinsko znanstveni poskus vstopajo prostovoljno. Zavedajoč se vseh morebitnih negativih posledic, tudi možnosti trajne poškodbe svojega zdravja in smrti.Naj še spomnimo, da je Vlada RS proizvajalcu Pfizerju podpsiala dokument, naročilnico za nabavo cevpi v katere soglaša in priznava, da proizvajalec ne ve ali so cepiva učinkovita in ali so varna, ve pa, da lahko povzročijo negativne stranske učinke. In za vse morebitne negativne posledice je Vlada RS sprejela s podpisom vso odgovornost za morebitne negativne posledice. V javnosti so pa v celotni cepilni kampanji trdili vsi propagandisti za cepljenje, da gre za povsem varna in učinkovita cepiva, čeprav so vedeli, da se tega ne ve, ker so podpiasali Pfizerju, da se zavedajo, da niti proizvajalec tega ne ve. To bo treba razčistiti in prevzeti odgovornost, ker se zdaj tudi že ve kaj povzročajo ti zvarki, ki bodo menda na preizkušanju še do konca leta 2023 in se proizvajalci že zavedajo, da ne bodo nikoli dobili dovoljenja za trženje, ker so poškodovali zdravje prveč ljudem in tisoči so šli zelo prerano na drugi svet zaradi cepljenja.  Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:38

198 ogledov

Nov sklic državnega zbora se ne sme zgoditi!
Služba državne volilne komisije na čelu z Dušanom Vučkom nam ne želi izročiti zapisnikov iz vseh volišč. Pravijo, da jih nimajo, ne povedo pa kdo jih ima.Pritožbo skupine Z.O.S. so neutemeljeno zavrnili in so včeraj v nedeljo na vrat na nos razglasili rezultate, kljub temu, da je pritožba na Vrhovnem sodišču in nimajo pravnomočno zavrnjene pritožbe.Ob razglasitvi na vrat na nos pa so priznali, da je prišlo do računalniške napake pri izračunu šestih mandatov, ki bojda pripadajo nekim drugim osebam. Se pravi, da je PROBLEM RAČUNALNIŠKI PROGRAM, KI PRERAČUNAVA PROPORCE ALI PA JE NASTAL PROBLEM PRI VNAŠANJU PODAKOV IZ ZAPISNIKOV V RAČUNALNIKE?Da o drugih anomalijah, ker so nekaterim sploh onemogočili nastop na volitvah, da jim nobena banka ni hotela odpreti TRR-ja za kampanjo. Nekaterim drugim so kar samovoljno preimenovali liste v neke druge za katere niso dali soglasja itd, itd. Diskriminacija pa se je zgodila tudi v kampanji na soočenjih na katerih nekaterih sploh ni bilo, nastopajoči pa so bili razdeljeni na prvorazredne in drugorazredne.Enakopravnega soočenja med kandidatkami in kandidati, ki so po 14. členu Ustave RS vsi enaki pred zakonom, sploh ni bilo, kar je groba in nedopustna kršitev tega člena Ustave RS.Zgodilo se je še marsikaj kar so dokumentirale skupine in posamezniki, a so za vse te volilne prevare, tudi to, da so mnogi naši rojaki v tujini glasovnice dobili prepozno, nekateri pa jih sploh še niso dobili, odgovorni ostali nemi in so včeraj, kot rečeno, na vrat na nos, sredi nedelje razglasili, ob prisotnosti predsednika države Boruta Pahorja, volitve kot poštene, legalne in legitimne, kar je direktno norčevanje iz vseh nas.Zahtevamo, da se nova sestava Državnega zbora ne konstituira in se volitve v DZ 2022 razveljavi. V nadaljevanju pa se določijo nova pravila v smislu direktnih volitev, da ne bo treba izračunavati, po posebnih zapletenih formulah, nobenih proporcev in bo vse jasno, enostavno in transparentno.DELITE IN OBVEŠČAJTE, V PETEK VZEMITE DOPUST IN GREMO USTAVIT TO KARAVANO NORCEV, KI SE POŽVIŽGA NA PREVARE, KI TRAJAJO ŽE 31 LET IN MISLIJO S TAKIM TEMPOM IN TIRANIJO TUDI NADALJEVATI. ŽE DO 1. junija naj bi električno energijo podražili za 90%. GOLOB je še ena lutka v rokah globalistične in slovenske oligarhije. Nabili pa so mu toliko glasov, da bo z ustavno večino vehementno udrihal po narodu. Je že napovedal, da se moramo pripraviti na draginjo in na novi val korone. Kaj pa če bi njegovi pajdaši začeli pokradeno nositi nazaj in bi on on vsi ostali hlapci nehali izvajati nore ukaze svojih gospodarjev globalistov?ZDAJ JE ŠE ČAS, DA UKREPAMO NAROD, KO BODO ZNOVA KORONA UKEPI BO PREPOZNO, TAKRFAT JIM BO TUDI EU VOJSKA POMAGA, DA NAS SPRAVIJO V RED. DELI, DELUJ IN UKREPAJ, SE VIDIMO! ČE NE DOPOLDAN PA POPOLDAN IN ZVEČER V PETEK 13. TO NAJ BO NAJSREČNEJŠI DAN ZA SLOVENSKI NAROD, SAMO TO IMEJTE V GLAVAH! ZDRUŽEN SLOVENSKI NAROD, NE BO NIKOLI PORAŽEN! Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Sun, 1. May 2022 at 18:21

1049 ogledov

Imamo neustavno stanje, saj je take volitve treba razveljaviti
PODPIŠI ZAHTEVO TUDI TI! Nekateri bistveni argumenti, zaradi katerih je treba takoj razveljaviti volitve: Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Elipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Thu, 28. Apr 2022 at 17:49

277 ogledov

Miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO
V sredo 27. 4. 2022 ob 12 uri, na državni praznik Dan upora proti okupatorju, je na Trgu republike v Ljubljani potekalo miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO. Zborovanje se je zgodilo zaradi neveljavnih, neustavnih in nezakonitih državnozborskih volitev 2022. Zborovanje smo organizirali v Gibanju OPS, neodvisna civilna družba, prisotni pa so bili tudi nekateri potrjeni in nepotrjeni kandidati za poslance, ki so jim načrtno kršili temeljne človekove in ustavne pravice. Zborovanja so se udeležili tudi kandidati predvolilne koalicije ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo ter predstavniki Gibanja Zedinjena Slovenija, Stranke Slovenskega Naroda, Stranke Sloga, Stare pravde stranke prava, Gibanja Triglav in še nekateri drugi, ki so predstavili vse potrebne dokaze, da so letošnje državnozborske volitve neveljavne, saj so bile izvedene v nasprotju z Ustavo RS in nekaterimi zakonskimi določbami. TUKAJ si lahko ogledate videposnetek z zborovanja in vas prosimo, da vsebino delite še med ostale. Sklenili smo zelo pomembno zavezništvo in sklep, da javno pozovemo Ustavno sodišče, da takoj razveljavi neustavne volitve. Pišemo JAVNI POZIV USTAVNEMU SODIŠČU, ki ga bomo te dni objavili. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!
Teme
dejavnosti Politika

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Drugačna politika